Ka sauko da wannan labarin kuma ka karanta labarin Yusufu wanda Allah ya yi amfani da shi don ya ceci wata al’umma.