Su waye ne ya kamata mu yi musu wa’azi? Bari mu gani!