Ka sauko da wannan aiki. Ka zana mota irin ta Kaleb kuma ka kyautar wa wani da ita.