Ka bi Kaleb yayin da yake kalli abubuwan da Jehobah ya halitta!