Ka koya wa yaranka game da maza uku da suka yi wa Allah biyayya.