Ku koya wa yaranku ’yan shekara 3 zuwa ƙasa waɗannan darussa na Littafi Mai Tsarki da aka shirya.