Ka sauko kuma ka buga ayyukan nan, ku cika hotunan, sai kuma ku amsa tambayoyin tare a iyali.