Ka sauko kuma ka gurza wannan aiki na hoto, kuma ka koya game da Sarki Sulemanu.