Ka sauko kuma ka buga wannan sashen, ka cika hotunan, sai ku amsa tambayoyin tare a iyali.