Ka sauko da wannan labarin kuma ka koya game da Zipporah, matar Musa. Ka gurza, ka yanke, ka ninka biyu kuma ka adana.