Ka sauko da labarin nan na Littafi Mai Tsarki, kuma ka koya game da Sulemanu. Ka yanka, ninka shi biyu, kuma ka adana.