Ka sauko da wannan labarin Littafi Mai Tsarki kuma ka koyi darasi game da Reuben, dan farin Yakubu. Ka gurza, ka yanke, ka ninka biyu, kuma ka adana.