Ka sauko da labarin nan na Littafi Mai Tsarki kuma ka koya game da Nehemiya. Ka yanka, ninka shi biyu, kuma ka adana.