Ka sauko da wannan labarin Littafi Mai Tsarki, kuma ka koyi darasi game da Maryamu. Ka yanke, ka ninka shi biyu, kuma ka adana.