Ka sauko da wannan labarin kuma ka koya game da Korah, wanda ya yi tawaye da Musa da Haruna. Ka gurza, ka yanke, ka ninka biyu, kuma ka adana.