Ka sauko da labarin nan na Littafi Mai Tsarki kuma ka koya game da Esther. Ka yanka, ka ninka shi biyu, kuma ka adana.