Ka sauko da wannan labari na Littafi Mai Tsarki kuma ka koya game da Ayuba. Ka yankaninka shi biyu, kuma ka adana.