Ka sauko da wannan aiki don nazari, kuma ka koya game da zuriyar Lutu dan kanen Ibrahim.