Ka sauko da wannan aiki don nazari ka ga ko za ku iya sanin sunayen ’ya’yan Yakub guda uku.