Ka sauko da wannan aiki kuma ka koya game da iyalin Musa.