Shafin rubutu da zai taimaka maka ka tsara yadda za ka koyi wani yare.