Shafin rubutu da zai taimaka maka ka sami kwanciyar rai bayan rabuwa.