Ka koya daga labarin Dauda da Bath-sheba. Ka sauko da wannan aikin, ka karanta labarin nan na Littafi Mai Tsarki, ka ga yana faruwa!