Ka ga yadda za ka sami karfin tsai da wa kanka shawara.