Matasa sun bayyana abin da ya sa sun gaskata cewa akwai Mahalicci