Shin ’yan Adam za su iya kulla abota da Allah? Ka bincika amsa mai ban-karfafa da ke cikin Littafi Mai Tsarki.