Känändre nekänti

Jondron bä diankata abokän tuin metre kwrere

Jondron bä diankata abokän tuin metre kwrere

¿Ño jondron bä diankata abokän tä nemen tuin metre aune bä nuäre täräkwata sribeta nunkwe yebätä? Tärä kwata ¡Despertad! septiembre 2015 yebätä kukwe ne mikani: “¿Cuanto importa el dinero? Täräkwata ye sribebare ño ye ani mike gare jai, aune ye köböire rabai gare nie sribi meden meden nuainta. *

  • Sribeta. Nitre sribikä Oficina te täräkwata üai sribeta, käkwe ñäkäbare kukwe kädrieta kena täräkwata yebätä, oficina ye nemenkä Centro Educativo Watchtower tä Patterson (Nueva York, Estados Unidos) yekänti, ye bitikäre jondron bä meden raba kukwe ye bämike ye bä sribebare kwetre. Arato, Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä tä Nitre Dianinkä Mrö Ja Üaire Sribeta Jie Ngwankäre ye ngübarebiti käkwe jondron bä ye mikani ñärärä aune meden raba kukwe kädrieta täräkwata yebätä ye bämike kwin krubäte ye dianinkä kwetre.

  • Kä. Nitre ñaka nikani banco metre yekänti jondron bä diankakäre, ñakare aune nitre ka ngäbitita Centro Educativo Watchtower yete, ye dianinkä kwetre banco bämikakäre. *

  • Ni diankata. Nitre testiko Jehovakwe bä dianinkä, niaratre ja bämikani nitre nänkä banco juta krite ye kwrere. Nire nire bä diankata ye tikata ne kwe ni ye bä ñaka kwandre gwä gwä täräkwata sribeta yebätä.

  • Jondron mada. Nitre rabadre nütüre banco ye nemenkä mente juta Estados Unidos ye bäre, yebätä Oficina te täräkwata üai sribeta käkwe ngwian menteni känänbare. Jondron mada mada känänta ye köböire jondron bä diankata angwane tä nemen tuin metre nie aune kwin. Craig, ni jondron bä diankaka tä niere: “Jondron jökrä ükateta kwin käne”.

  • Ja däteta aune ja jükata. Täräkwata ye kräke nitre käkwe dän jeñe kitani jabätä. Akwa, kukwe kira bä mikakäre o nitre töi mikakäre kukwe keteitibätä, Oficina te täräkwata üai sribeta tä kukwe känene kwin käne aune ye ererebätä dän dikata. Kä meden känti kukwe bämikadi, dre bämikadi aune kä ñongwane bämikadi ye ererebätä nitre däteta aune jükata. Craig tä niere: “Jondron üai diankata bätä pantalla kä nengwane tä jondron bämike mrebe krubäte, ye medenbätä kukwe ükateta ne kwe jondron jökrä rabadre kwin krubäte, ñaka nuaindre ye erere angwane kukwe chi raba nitre aune jondron bä diankata ye mike tuin ñaka kwin”.

  • Nitre bätä jondron üai diankata. Nitre ni mada bä diankaka käkwe jondron ükaninte kwin, ne kwe kä rabadre tuin rare banco bä yete. Kä medenkänti ni aune jondron bä diandrekä, aune jondron bä ño diandrekä ye ererebätä kä ükate näin kwin käne aune ye ererebätä kä trä mikata. Ñodre, kä rabadre tuin rare, dibire o lama trä mikadre. Craig mikani gare: “Video sribeta ye ngwane nuäre käi ükadrete, akwa jondron bä diankata batibe jatäri yebätä ñaka tä nemen nuäre kä ükadrete ne kwe ja tuadre kwin mrebe”.

  • Mrä ükateta. Biti mada, nitre tä jondron bä ükete mrä käkwe ngwian ye bä mikani sotro, ne kwe nitre ñäkäkä täräkwatabätä okwä matadre nitre bä yebätä aune ñaka töbikadre kwetre ngwian ye juta medente yebätä. Arato, jukwe krä ye bä nämene tain, akwa niaratre bä mikani kare ne kwe bä rabadre täräkwata bä ye kwrere.

Jondron bä diankata Patterson yekänti, akwa nitre mada jondron bä diankaka tä sukursal Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, Japón, Malaui, México aune Sudáfrica, yei ribeta rabadre jondron bä denkä aune juen mikakäre täräkwata sribeta yebätä. Sö kratire kratire, Oficina te täräkwata üai sribeta nemenkä Patterson tä jondron bä 2,500 näre ükökrö. Täräkwata Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! yebätä jondron bä keta kabre ye mikata. Kä 2015 ye ngwane täräkwata ketebu ye döräibare 115 millones näre. Mä törba kukwe mikai gare bäri jai angwane nunta mä nübaire oficina nunkwe tä Patterson o sukursal nunkwe tä kä jökräbiti ye tuinbiti.

Ni Testiko tä täräkwata driere.

^ párr. 2 Jondron bä keta kabre diankata akwa ruäre aibe mikata tärä kwata yebätä. Jondron bä mada mada ye mikata ngwäte ne kwe ribedre ngwane mikadre täräkwata mada sribedi yebätä.

^ párr. 4 Jondron bä diankata kä madakänti ye ngwane Oficina te täräkwata üai sribeta tä kukwe nuainne gobran tä dre ribere ietre ye ererebätä. Nitre nibe sribi ye nuaindi, dre drebiti sribidi aune lama trä meden mikadre ye mikata gare jökrä gobran ie.