Känändre nekänti

Jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye niena 165,000 biti bäri nunkwe

Jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye niena 165,000 biti bäri nunkwe

Nitre testiko Jehovakwe ye käre tuata kukwe driere ju ju te. Akwa, nengwane nitre kwati tä näin ta yekänti niaratre tä kukwe driere jondron tärä mikara tuadre yebiti.

Bitinkä ja töi mikani kwetre kukwe driere ye erere. Noviembre kä 2011 ye ngwane kukwe ye nuainbare kena kwetre juta Nueva York yekänti. Nitre braibe testiko Jehovakwe käkwe tärä bätä täräkwata mikani mesabiti kukwe metre Bibliabätä driekäre nitre ie. Kukwe kwin namani bare krubäte yebätä ja töi mikani nuainne kwetre juta madate.

Marzo kä 2015 ye ngwane jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye namanina 165,390 konkrekasion nitre testiko Jehovakwe kä jökräbiti tibien yete. Arato, mesa aune jondron mada tärä mikara tuadre biani ietre.

Metrere nitre testiko Jehovakwe tä kukwe driere ju ju te kukwe Bibliabätä ye mikakäre gare nitre ie. Akwa, jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä ye köböire kukwe kwin namanina bare. Ye ani mike gare ruäre jai.

Juta Perú yekänti nitre Testiko nämene kukwe driere jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä yebiti angwane ni iti kädekata Raúl nikani niaratre yekänti aune niebare kwe ietre: “¿Medente mun nämene? Kä komära ti töita blitabätä munbe. Jondron tärä mikara tuadre munkwe ye jutuani tie angwane tikwe debe bini Ngöböi”.

Nitre testiko nämene kukwe driere Raúl nämene nüne ye käibiti, akwa mantre jetebe niara ñaka nämene rare gwi. Raúl mikani gare ietre niara nämene kena ja tötike Bibliabätä nitre testiko Jehovakwe ben aune tö namani ja tötikaita bentre. Aisete kukwe ükaninte kwetre tötikakäre.

Juta Bulgaria yete, jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä yekänti nitre gure namani nünaninkä aune nikani tärä El secreto de la felicidad familiar ngwena jai. Bämän nikani krati ta angwane niaratre namaninta yete aune nikani Tärä tikwe tä Blite Bibliabätä aune tärä Aprendamos del Gran Maestro ye ngwena jai. Ni Testiko kukwe driekä jondron tärä mikara tuadre yebiti käkwe ngwantaribare ietre monso nämene nibe kwetre. Nitre ye käkwe niebare: “Monso jämi nunkwe, akwa ja känenkäre rabadre nunkwe angwane Ngöbö rabadre gare ie yei nun tö, aune tärä ne kwin krubäte kräke”.

Juta Ucrania yekänti meritre Testiko nämene kukwe driere jondron tärä mikara tuadre ngwan raba kwäräkwärä yebiti angwane ni iti ja ngwäkitani ni rükä ye erere namani känti aune ngwantaribare kwe ietre: “Meritre, ¿ñongwane Armagedón rakaikä?”. Juta Ucrania yete ni ye rübare bitinkä. Kukwe nämene nakainkä kä jökräbiti tibien ye käkwe mikani töbike Armagedón ye jatai gwäune, akwa ñobätä Ngöbö nämene ngrötöte ye nämene ngwentari jai. Ñobätä Ngöbö ñaka kukwe ye mike nemen bare biarebe ye meritre Testiko käkwe mikani gare ie Biblia yebiti, akwa ja tare nika ye Ngöbökwe diainkä gwäune niebare kwe ie arato. Ni ye käkwe Ni Mikaka Mokre aune ¡Despertad! bätä tärä ¿Existe un Creador que se interese por nosotros?, ye käni ngäbiti.

Jondron tärä mikara tuadre yebiti nitre Testiko nämene kukwe driere juta Macedonia ye ngwane, monso iti käkwe niebare ietre niarakwe ñäkäbarera täräkwata sribeta yebätä aune tö namani tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yei. Tärä ye biani ie angwane niara näin biarebe biblioteca yete ñäkäkärebätä niebare kwe ietre.

Ora nikani krobu ta ye bitikäre monso ye namaninta niaratre känti, niarakwe ñäkäbare página 1 nememe 79 yebätä niebare kwe ietre: “Tärä ne raba ni töi kwite. Kukwe keta kabre ñaka nämä gare kwin tie ye nü gare tie. Kukwe jökrä nieta tärä nebätä ye metre bökänä. Dre täni ti töite yebätä tikwe ja töi kwitira”.