Känändre nekänti

Nitre graduabare Kwela Galaad 138 nuainbare yebätä

Nitre graduabare Kwela Galaad 138 nuainbare yebätä

Sábado 14 marzo kä 2015 ye ngwane, Kwela Galaad Watchtower Ja Tötikakäre Bibliabätä 138 nuainbare yete ja mräkätre graduabare, ye nuainbare Centro Educativo Watchtower tä Patterson (Nueva York) yekänti. Kukwe ükaninte graduación ye kräke ye nitre 14,000 biti bäri käkwe tuani metre aune ruäre käkwe tuani video yebiti. Gätä ye kömikakäre kansion ketabokä mrä ye ngö mikani nuadre, kansion yebätä kantabare ja känenkäre. *

Geoffrey Jackson, ni sribikä Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä nitre Testiko Jehovakwe, niara dianinkä gätä ye jie ngwankäre. Kukwe niebare kena kwe ye ngwane ja mräkätre graduaka yei niebare kwe ñaka rabadre ja tötikani kwetre ye käbäire, ñakare aune kukwe yebiti rabadre nitre mada dimike (2 Timoteo 2:2).

Moisés kukwe bämikani yebätä ja mräkä Jackson käkwe blitabare. Käne ni Ngöbö kukwei niekä ye gwirete, nitre Israel nämene Ngöbö mike täte. Akwa tabernáculo namani bare ye ngwane ñaka nuain namanina jankunu ju kwe yete. Tabernáculo yete kä bäri deme yekänti Moisés ñaka tuanmetre nämene niken raba ruin nie, akwa Sacerdote Bäri Kri ye aibe tuanmetre nämene niken kä yekänti. Biblia ñaka niere niara namani ja kwete kukwe ükaninte mrä yebätä, ñakare aune Aarón kisete sribi mikani Sacerdote Bäri Kri ye kwrere ye ngwane niarakwe dimikani (Éxodo 33:​7-​11; 40:34, 35). ¿Ni raba dre mike gare jai kukwe yebätä? Ja mräkä Jackson käkwe niebare: “Sribita mun kisete ye munkwe mika ütiäte jai aune munkwe ñaka käbäidre”.

“¿Krikä ngö ye käne mun rikaikäya?” Ja mräkä Kenneth Flodin tä sribire Nitre Dianinkä Tä Kukwe Ükete Ni Tötikakäre yebe, käkwe kukwe ye kädriebare. Nitre graduaka yei niebare kwe niaratre rabai ja tuin kukwe keta kabre ñaka nuäre ben. Ñodre, niaratre rüe rakaikä o sribi ñaka nuäre mikai kisete. Ye bitikäre, kukwe nieta Levítico 26:36 yebiti mäträbare kwe nitre graduaka yebätä, ne kwe niaratre rüe rakadrekä angwame mikadre tuin kwetre jai krikä nötare ye kwrere, aune ñaka mikadre tuin kwetre jai kukwe kri ñaka ja tua raba ben ye kwrere. Ye bitikäre, niarakwe blitabare apóstol Pablo yebätä, Pablo ye ja tuani kukwe keta kabre ben akwa kä ngwani nüke kwe jai nämene tö ngwen Jehovai köböire (2 Corintios 1:​8, 10).

“¿Munta dre känene?” Mark Sanderson, sribikä Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä käkwe kukwe mada kädriebare nitre jökrä nämä yete ye kräke. Proverbios 13:12 känti nieta: “Kukwe ngübata krubäte ye tä ni brukwä mike bren”, kukwe yebätä blitabare kwe. Nitre kwati tätre ja di ngwen krubäte ngwian ganainne aune töta nemen ja tuabätä ütiäte, akwa ye ñaka tä nemen kwetre yebätä ja ñaka tä nemen ruin kwin ietre.

Jesús näire, nitre ruäre nämene kukwe ngübare Juan Bautista yebätä (Lucas 7:​24-​28). Ñodre, nitre ruäre tö namani ni ie kukwe gare krubäte tuai aune kukwe driedre kwe yebiti nitre mikadre töi niä kwe ye ngüba nämene kwetre. Niaratre nämene töbike kore akräke nämenentre ja ngököta akwle, ñobätä ñan aune Juan abokän ie kukwe metre nämene driekäre. Nitre mada nämene nütüre Juan näin dän ütiäte te, akwa niara nämene ja ngwäkite nitre bobre ye erere. Akwa, nire nire abokän nämene ni Ngöbö kukwei niekä ngübare ngäbiti ye käkwe ñaka tö ngwani ngwarbe, ñobätä ñan aune Juan ye ñaka namani jerekäbe ni Ngöbö kukwei niekä ñakare aune niara namani ji tikaka Jesús käne (Juan 1:​29).

Ja mräkä Sanderson blitabare kukwe yebätä kukwe dirikäre nitre graduaka yei, ne kwe rabadre ja töi mike kwin. Niaratre juandre sribi nuainne kä medenkänti ye ngwane ñaka rabadre ngübare ni madakwe mikadre kri o ütiäte jai, ñakare aune niaratre tötikani yebiti rabadre ja mräkätre dimike. Kukwe namani gare ietre Galaad yebiti rabadre dirire ja mräkätre ie, mike tödeke bäri aune tarere. Ja mräkä Sanderson niebare: “Munkwe sribidre töi bobrebiti ja mräkätre kräke, munkwe ja di ngwan Jehová kukwei nuainne angwane mun ñaka tö ngwain ngwarbe”.

“¿Nitre ie mröta ye munkwe bukaiya?” James Cauthon, ni ni mada tötikaka aune sribikä Oficina Kwela Köböikitakäre yete, käkwe kukwe ye kädriebare. Ni madakwe ni taredre aune ni mikadre tuin ütiäte jai ye ni jökrä tä ribere jai yebätä ja mräkä Cauthon blitabare. Jesús nämene kukwe ye ribere jai aune ja ngökani ñöte kwe ye ngwane Jehovakwe kukwe niebare ie yebiti mikani gare ie nämene tarere (Mateo 3:16, 17).

Jehovakwe ni töi mikani köböire ni raba ni mada dimike kukwe nieta nikwe yebiti aune nikwe nuaindre ye tä ngübare nibätä (Proverbios 3:27). Ja mräkä Cauthon käkwe niebare: “Munkwe ja di ngwan kukwe kwin mike ñärärä nitre madabätä aune dre tuin kwin bätätre ye niere ietre”. Nita kwin niere bökän ja mräkätre ie angwane ñaka tätre ja di ngwen ngwarbe rabai gare ietre.

“Mun krübärie rabadre nen.” Kukwe ye Mark Noumair, sribikä Nitre Dianinkä Tä Kukwe Ükete Ni Tötikakäre dimikabätä käkwe kädriebare. Niarakwe blitabare Apóstol Pablo yebätä nitre graduaka töi mikakäre sribire krubäte. Niaratre ja di ngwandi täte sribikäre nitre mada kräke angwane ja rabai ruin kwin ietre apóstol Pablo ye erere (Filipenses 2:17, 18).

Pablokwe ja tuani kukwe keta kabre tare ben, akwa ñaka sribi Ngöbökwe tuanimetre kwe. Niara krübärie namani nein, ye abokän: Ja di ngwani krubäte kwe nememe murie ketani ye ngwane. Yebätä niebare kwe: “Sribi jökrä biani nuendre tie ti Dänkienkwe, ye abko tikwe nuenbarera jökrä” (2 Timoteo 4:6, 7). Ja mräkä Noumair käkwe nitre graduaka dimikani ja ngwen Pablo erere, niaratre rabadre sribi Gobran Ngöbökwe dimike kä ño ño känti juandre yete.

Kukwe kwin namani bare. Michael Burnett, ni ja mräkä tötikaka Kwela Galaad yete, käkwe kukwe mada kädriebare ja käne. Nekänti, nitre graduaka ruäre abokänbätä kukwe kwin namani bare kukwe driebare kwetre nämene Patterson ye ngwane ye bämikani kwetre.

Nitre graduaka nämene juto biarebe kukwe Bibliabätä driekäre aune töi nämene kwatibe nuainkäre “kukwe nämene nitre brukwäte” ye erere, ye abokän niaratre nämene blite nitre kukwei jeñe yebiti ye köböire kukwe kwin namani bare. Ñodre, ni ja graduaka iti ie namani gare kukwe driei kwe yekänti nitre kwati nämene blite suliare. Ye medenbätä, ja kitani kwe JW Language yebiti kukwe ruäre niekäre suliare. Kukwe kwati kubu suliare namani gare ie, aune köbö ye arabe te blitabare kwe ni iti kwani ie ji ngrabare yebe. Nengwane, ni brare ye aune mräkätre nibokä kwe tä ja tötike Bibliabätä.

Blitabare bentre. William Turner, ni sribikä Nitre Dianinkä Kukwe Drie Jie Ngwankäre dimikabätä käkwe blitabare nitre graduabare nibokä ben. Niaratre kärä jämi ja tötike Galaad ye ngwane kukwe meden namani bare bätätre aune tötikabare Galaad yebätä ja namani ruin ño ietre ye ngwantaribare kwe ietre.

Kukwe meden käkwe nitre graduaka dimikani ye mikani gare kwetre. Ñodre, iti käkwe niebare kukwe kabre namani gare ie Lucas kapitulo 10 yebätä. Nitre 70 Jesukwe juani kukwe driere yebätä kukwe kwin namani bare ye ngwane kä namani nuäre bätätre. Kä namani juto Jesubätä arato, akwa kukwe kwin rabadre bare niaratrebätä ye ñan ai käkwe kä mikadre nuärebätätre, ñakare aune ja di ngwani kwetre ye namani kwin Ngöbö kräke ye niebare kwe ietre. Kukwe ne tä ngwen törö nie Jehová tä ni kain ngäbiti ye tä kä mike juto nibätä aune ñaka kukweta nemen bare ye aibätä.

Ja mräkä Turner käkwe kukwe nieta Filipenses 1:6 ye ketani nitre ja gradruaka yebätä. Niaratre yebiti Jehovakwe sribi kwin kömikani aune nuaindi jankunu kwe ye mikani gare kwe ietre.

“Munkwe okwä ketate kwekebe Jehovabätä.” Samuel Herd, ni sribikä Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä, käkwe kukwe bäri ütiäte kädriebare. Jehová ñaka tuin nie, akwa ni raba ño okwä ketete kwekebebätä ye mikani gare kwe.

Jondron dätebare kwe ye nikwe mrusaidre angwane kukwe keta kabre niarabätä raba nemen gare nie. Arato, niarakwe kä trä mikani ni töite (Efesios 1:18). Nita ñäke käre Bibliabätä angwane Jehová tä nüke gare bäri kwin nie, aune nita nökrö bäri niara ken.

Nikwe töbikadre Tärä ketabokä Bibliabätä tä blite Jesús yebätä. Jesukwe blitabare ño aune kukwe nuainbare kwe ye käkwe ni dimikai Ngöbö töi mike nüke gare metre jai. Jehová ye ni ño ye Jesukwe bämikani tuare metre ta, yebätä niebare kwe: “Nire nire käta ti tuen, ye abko tä ti Rün tuen arato” (Juan 14:9).

Ja mräkä Herd nitre jökrä töi mikani Jehová mike ñärärä Jesús kukwe bämikani yebiti, akwa ye ñan aibe nuaindre kwetre, ñakare aune ja ngwandre kwetre Jesús erere arato. Jesukwe ja di ngwani krubäte nitre mada bukakäre ye erere nikwe nuaindre, mrö ja üaire bianta nie ye ni rabadre bien ni madai arato.

Nikwe okwä ketadre kwekebe Jehovabätä, angwane nikwe kukwe niedi Salmista niebare ye erere. Niarakwe tikabare: “Tita käre Jehová mike ja käne. Ñobätä ñan aune niara tä ti kise ruinkri, ti ñaka ngwain grenkä” (Salmo 16:8).

Mrä mada. Diploma biani ye bitikäre, nitre graduaka käkwe tärä tikabare debe biankäre yebätä ni iti graduaka käkwe ñäkäbarebätä. Ja mräkä Jackson käkwe niebare ietre niaratre ñaka nütüdre rabadre kukwe mrä mrä aune ngüse mike gare ja mräkätre ie, ñobätä ñan aune kukwe keta kabre niena gare ietre. Ja töi mikadre bobre ye ütiäte krubäte yebätä ja mräkä Jackson blitabare arato. Niaratre ñan rabadre blite ja aibebätä aune ja käikitekä tötikani Kwela Galaad yebätä, ñakare aune Biblia aune tärä keta kabre sribeta nikwe ye mikadre bäri ütiäte kwetre jai. Ja mräkätre abokän ñan raba nemen jire chi ja tötike Kwela Galaad ye ñaka ngwandre di nekä kwetre, ñakare aune sribi meden ja üaire nuain raba kwetre yebätä dimikadre. Gätä ye krütani angwane nitre ye jökräbätä kä namani juto aune töi namani kwatibe ja mräkätre dimikabätä.

^ párr. 2 Bämän te gätä ye nuaindre, kansion mrä ye juani käne nitre kwandi gätäte yei.

^ párr. 32 Juta jene jene ye ñaka mikata gare jökrä mapabätä.

^ párr. 34 Nitre graduabare ñaka tä jökrä.