Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE JA TÖTIKARA 98

Nitre kristiano kukwe driebare juta jene jene te

Nitre kristiano kukwe driebare juta jene jene te

Jesukwe niebare kukwe kwin Ngöbökwe ye driedre kä jökräbiti tibien ye erere nitre apóstol nuainbare. Kä 47 yete, ja mräkätre kä Antioquía yekänti käkwe Pablo bätä Bernabé juani kukwe driere. Niaratre nibu ye käkwe kukwe driebare kä jutobiti kä Asia Menor yete, ñodre Derbe, Listra aune Iconio ye jökrä känti.

Pablo bätä Bernabé nämene kukwe driere ni jökrä ie, nitre ngwian bökäne, nitre bobre, nitre bati aune nitre umbre yei. Nitre kwati käkwe kukwe metre Kristobätä ye kani ngäbiti. Pablo bätä Bernabé käkwe kukwe driebare ni iti kädeka nämene Sergio Paulo gobranka juta Chipre yete ie, akwa ni iti kwrare tö namani sribi ye ketaibätä. Pablo niebare ni kwrare yei: ‘Jehová tä mä rüere’. Ye ngwane ni kwrare ye okwäte kä namani drüne. Kukwe ye jutuabare ni gobranka Sergio Paulo yei angwane ja mikani kwe kukwebätä.

Pablo bätä Bernabé nämene kukwe driere kä jökrä känti, ju ju te, jondron rürübäin nämene yekänti, ji ngrabare aune sinagogate. Bati ni iti ngüre bren nämene Listra ye mikaninta kwin kwetre. Kukwe ye jutuabare nitre ie angwane namanintre nütüre Pablo bätä Bernabé ye abokän ngöbö yebätä nitre ye tö namani niaratre mikai ngöböre jai. Pablo bätä Bernabé ñaka kukwe ye kani ngäbiti, ñakare aune niaratre niebare ietre: ‘¡Ngöbö aibe mikadre täte! Nun ne abokän ni kä nebätä arato’. Angwane nitre judío ruäre nükani käkwe nitre mada ye töi mikani ja mike Pablo rüere. Nitre ye käkwe täkäni jäbiti aune jäkäni tibienta kwetre nemen juta ye bäre, ñobätä ñan aune namanintre nütüre niara namanina ngwakare. ¡Akwa Pablo nämene nire! Bengwairebe, ja mräkätre ruäre nükani niara dimike aune nikanintre ngwenanta jutate. Ye bitikäre, Pablo nikaninta Antioquía.

Kä 49 yete, Pablo nikani kukwe driere kä madakänti. Janamene ja mräkätre tuinbiti kä Asia Menor yekänti aune yebiti nikani kukwe kwin Ngöbökwe ye driere kä Europa yekänti. Janamene Atenas, Éfeso, Filipos,  Tesalónica aune kä mada mada yekänti. Nikani kukwe driere ye ngwane Silas, Lucas aune monso bati Timoteo nikani siba ben. Niaratre sribibare gwairebe konkrekasion mrä mrä ükatekäre aune mikakäre nemen dite. Pablo namani Corinto kä kwati biti ötare ja mräkätre dimikakäre. Niara nämene kukwe driere, dirire aune tärä tike konkrekasion kwati krubäte ie. Arato nämene jondron nire kwata sribere jure. Kä nikani ta ye bitikäre, Pablo nikaninta Antioquía.

Kä 52 yete, Pablo nikaninta bämäkäre kukwe driere aune nuainbare kwe Asia Menor yete. Nikani ngwitärikri nemen Filipos aune ye bitikäre nikani nemen Corinto. Kä kwati krubäte te Pablo diribare Éfeso, nitre bren mikaninta räre kwe aune nämene konkrekasion dimike. Ne madakäre, köbö kwatire kwatire niara nämene kukwe kädriere nitre jökrä kräke kä dianinkä kukwe kädriekäre kwelate yekänti. Nitre kwati krubäte käkwe niara kukwei mikani täte aune ja töi kwitani kwetre. Pablo janamene kä keta kabre känti kukwe kwin Ngöbökwe driere, mrä mada, nikani Jerusalén.

“Aisete mun nän, amne nitre nünanka kä jökräbti temen, ye känti mun näin ti mike gare ietre amne munkwe niaratre mika ja töitikaka siba tibe amne munkwe niaratre ngöka ñöte ni Rün käbti, Ngöbö Odei käbti amne Ngöbö Üai Deme käbti” (Mateo 28:19).