Känändre nekänti

Indice yete känändre

Video tä kukwe mike gare tärä Bibliabätä yebätä

Tärä Bibliabätä yebätä kukwe nuäre mikata gare jatäri jatäri.

Kukwe nieta Esdras yebätä

Jehovakwe juta kwe mikai kwäre nitre Babilonia kisete aune kukwe metre nuainta Jerusalén käbämikani kwe ye erere nuainbare kwe.

Kukwe nieta Nehemías yebätä

Tärä Nehemías yebätä kukwe ütiäte mikata gare nitre Ngöbö mikaka täte kä nengwane ye kräke.

Kukwe nieta Ester yebätä

Kukwe namani bare Ester näire yekwe mikani tödeke bäri Jehová juta kwe mikaka kwäre kä nengwane yei.

Kukwe nieta Job yebätä

Nitre jökrä tä Jehová tarere ye nuaite. Kukwe mikata gare Job yebätä ye tä mike gare nie ni raba ja ngwen metre aune ja mike gobran Jehovakwe yekri.

Kukwe nieta Salmos yebätä

Gobran Jehovakwe, tä nitre niara tarekä dimike aune töi mike ño jäme aune Gobran kwe ye köböire kä tibien ne kwitai bä nuäre kwe ye kädrieta tärä Salmos yebätä.

Kukwe nieta Proverbios yebätä

Tärä Proverbios yebiti Ngöbö tä ni dimike ja tuin kukwe keta kabre ben ñodre: sribi aune kukwe ükadrete ño ni ja mräkäre ben yebe, yebätä arato.

Kukwe nieta Eclesiastés yebätä

Rey Salomón käkwe kukwe meden bäri ütiäte aune kukwe meden ñaka nemen kwin Ngöbö kräke ye mikani gare kwe.

Kukwe nieta El Cantar de los Cantares yebätä

Sulamita aune ni oveja ngübaka ja tarebare metre kwetre ye, ¿ñobätä ketata “ñukwä jutra Jehovakwe” yebätä?

Kukwe nieta Isaías yebätä

Kukwe metre niebare ye tä tärä Isaías yebätä abokän tä ni dimike tö ngwen Jehovai, niara ye kukwe käbämikata kwe mikaka nemen bare aune Ngöbö ni mikaka nemen kwäre.

Kukwe nieta Jeremías yebätä

Jeremias rüe nakaninkä krubäte akwa yebiti ta sribi mikani kisete ye nuainbare jankunu kwe. Kukwe kwin bämikani kwe ye raba nitre kristiano kä nengwane dimike ño yebätä mäkwe töbika.

Kukwe nieta Lamentaciones yebätä

Tärä Lamentaciones ye Jeremías tikani. Jerusalén ganinte yebätä nitre namani ulire aune nita ja töi kwite ye köböire Ngöböta ni mike tuin bobre jai ye mikata gare tärä yebätä.

Kukwe nieta Ezequiel yebätä

Ngöbökwe dre nuain mananbare Ezequiel ie ye ñaka namani nuäre kräke, akwa nuainbare jökrä kwe töi bobrebiti aune ñaka kä jüräbe kwärä. Niarakwe kukwe kwin bämikani yebätä kukweta nemen gare krubäte nie.

Kukwe nieta Daniel yebätä

Daniel aune ja ketamuko nimä kwe ye ja ngwani metre jankunu Jehovai kukwe jökrä yete ta. Niaratre kukwe kwin bämikani aune kukwe niebare tä nemen bare ye tä ni dimike krubäte kä krüte nete.

Kukwe nieta Oseas yebätä

Oseas kukwe niebare ye tä kukwe ütiäte krubäte mike gare nie nitre kukwe käme nuainkä ja töi kwitani ye Jehovakwe mikani tuin bobre jai aune niara tö ni tuai ja mike ño täte yebätä.

Kukwe nieta Joel yebätä

Joel käkwe kukwe mikani gare “köbö kri Jehovakwe” nibira ja ken yebätä aune ño ni raba nemente nire yebätä arato. Kukwe rabai bare niebare kwe ye bäri ütiäte kä nengwane.

Kukwe nieta Amós yebätä

Ni töi bobre ye Jehovakwe mikani sribi ütiäte nuainne. Amós kukwe bämikani, ¿ye tä kukwe meden ütiäte driere ja töi kräke nie?

Kukwe nieta Abdías yebätä

Kukwe Tikani Hebreore ye ngätäite tärä ne bäri oto chi. Kukwe rabai bare niebare yei ni raba tö ngwen aune Jehová aibe rabai gobrane ye käbämikata tärä nebätä.

Kukwe nieta Jonás yebätä

Mäträbare Jonabätä ye niarakwe kani ngäbiti, sribi biani nuaindre ie ye nuainbare kwe aune Ngöböta nitre tarere metre bätä tä mike tuin bobre jai yebätä kukwe ütiäte namani gare Jonás ie. Kukwe namani barebätä ye matai mä brukwäte.

Kukwe nieta Miqueas yebätä

Jehová tä dre ribere nuaindre nie ye kwin ni kräke aune ñaka ribi nuainkäre, kukwe yei tärä Miqueas tä ni mike tö ngwen bäri.

Kukwe nieta Nahúm yebätä

Kukwe rabai bare niebare ye tä ni mike tö ngwen kukwe ne ie: kukwe nieta Jehovakwe ye jökrä mikai nemen bare kwe aune nitre tö nünain jäme bätä nemente kwäre Gobran Ngöbökwe köböire ye niarata töi mike jäme.

Kukwe nieta Habacuc yebätä

Ñongwane Jehovakwe juta kwe mikadre kwäre aune nuaindre ño ye gare bäri kwin ie yei ni raba tö ngwen.

Kukwe nieta Sofonías yebätä

Köbö Jehovakwe ñaka rükai nikwe nütüdre, ¿ye ñobätä ñaka kwin?

Kukwe nieta Ageo yebätä

Kukwe ja üaire ye mikadre käne jondron mada yebiti ta ye bäri ütiäte ye mikata tärä nebätä.

Kukwe nieta Zacarías yebätä

Jondron keta kabre mikani tuare kirabe käkwe nitre Ngöbö mikaka täte dimikani krubäte. Kukwe ye arabe tä mike gare kä nengwane Jehová tä ni dimike arato.

Kukwe nieta Malaquías yebätä

Jehovata kukwe niere ja jie ngwankäre nie, ni tuin bobre ie aune tä ni tarere ye täi kärekäre mikata gare. Arato kukwe ütiäte mikata gare ja töi kräke nie ja tuakäre kukweta nemen bare ni näire yebe.

Kukwe nieta Mateo yebätä

Tärä Mateo yebätä kukwe nuäre mike gare jai. Tärä ketabokä tä blite Jesubätä yete tärä Mateo tä kena.

Kukwe nieta Marcos yebätä

Tärä Marcos tä tikani bäri oto chi tärä Mateo, Lucas aune Juan ye kräke aune Jesús rabai reire kä kwinbiti ye ngwane dre nuaindi kwe ye mikata gare yete.