Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Nire abokän anticristo?

¿Nire abokän anticristo?

Película te ni ngwanta nikenkä sribebare bitinkä kädekani Anticristo.

Nitre kantaka käkwe musika grababare ye kädekani Antichrist Superstar.

Friedrich Nietzsche, ni filósofo nünanbare siklo 19 yete, käkwe tärä tikani ye kädekani El anticristo.

Nitre reire aune nitre emperador nünanbare Edad Media ye nämene rüe ye kädeke anticristos.

Martín Lutero, ni Alemania käkwe ja dianinkä mento Iglesia católica yebätä aune kukwe Reforma ükaninte kwe, ye käkwe papa Roma ye kädekani anticristos.

ANTICRISTO ye abokän papa Roma aune película te ni ngwanta nikenkä ye meden gärätä nieta nitrekwe mekera nükebe kä nengwane. Yebätä, nitre nemen kukwe ne ngwentari jai: ¿Nire abokän anticristo? ¿Ni rabadre kukwe ye mike gare jai? Anticristo kädekateta bärike Bibliabätä, yebätä blitata nirebätä ye nikwe mikadre gare jai.

ANTICRISTO YE NAMANI GARE

Apóstol Juan, ni Biblia tikaka ye aibe käkwe blitabare anticristo yebätä. ¿Dre niebare kwe ni yebätä? Tärä tikani kena kwe yekänti niebare kwe: “Kä mrä angwane, ni iti kädianta Kristo Rüe [anticristo, TNM] jatadi iti niebare, ye abko munkwe kukwe nuani, ye erere Kristo rüe nükanina kwati dirire mtare, ye mdenbtä abko kä mrä nükera abko tä gare nie. Nitre Kristo rüe ye abko nämane ja ükekrö ketetibe nibe, akwa niaratre nämane tödeke ñakare era metre. [...] Nire nire ni ngökaka abko ti bike niere munye. Jesu abko Ni Dianinkä ñakare Ngöbökwe, ye nire nire tä niere, ni ye abko ni ngökaka amne ni ye abko Kristo rüe amne Ngöbö ni Rün nikwe mikata ütiäte ñakare kwetre. Erere arato, Jesu ye abko Ngöbö Odei abko mikata era ñakare kwe” (1 Juan 2:18, 19, 22).

Anticristo ye tä kukwe ngwarbe driere Jesukristo yebätä aune Jesukwe diribare ye tä kwite bä jene ye nükani gare Juan ie.

¿Kukwe ye tä dre mike gare nie? Juan blitabare “Kristo rüe [...] kwati” yebätä, ye tä mike gare nitre kwati abokän anticristo. Juan mikani gare, nitre anticristo ye tä kukwe ngwarbe driere, ñodre, Jesús abokän ñaka Kristo aune ñaka kukwe metre driere Jesukristo aune Rün kwe yebätä. Yebätä, nitre anticristo ye tätre ja bämike Kristo erere nitre ngökakäre o nitre tä blite Kristo käbiti nieta kwetre ne kwe nitre mada käkwe ja mikadre niaratre yekri. Juan käkwe niebare, “nitre Kristo rüe ye abko nämane ja ükekrö ketetibe nibe”, ye tä mike gare nie kukwe metre ye tuanimetre kwetre. Ne madakäre, nitre ye erere nämenena Juan näire. “Kä mrä” niebare kwe ye tä mike gare, nitre apóstol Jesukwe krütadre ye käi rabadrera känime ye ngwane kukwe ye jatadre nemen bare.

¿Juan käkwe dre niebare mada anticristo yebätä? Nitre yekwe kukwe ngwarbe driei niebare kwe: “Jesukristo abko därebare era metre ni kä nebtä kwrere, ye nire nire käta mike era jae, erere tä niere, ni ye abra btä Ngöbö Üai tä era metre bkänä; akwa Jesu därebare era metre ni kä nebtä kwrere, ye nire nire ñan tä mike era, akwa tä rükente ne ngwane, ni ye abko btä Ngöbö Üai ñakare amne niara abko tä näin Kristo Rüe [anticristo, TNM] üai kämenbti. Nitre dirikä kore jatadi abko niebarera, ye munkwe kukwei nuani, ye mden abko nükanina kä ketareketare temen, aisete munkwe ñan ja ngwian nain” (1 Juan 4:2, 3). Ye bitikäre, tärä tikabare ketebukäre kwe yekänti kukwe ne niebare kwe: “Ni kwati tä näin kwäräkwärä ni ngökakäre, käta niere krörö: Jesukristo abko därebare ñakare era metre ni kä nebtä kwrere amne niara ngrabare namani ñakare, tätre näin niere. Ni blitaka kore ye abko ni ni ngökaka amne Kristo rüe [anticristo, TNM] arato” (2 Juan 7). Anticristo ye tä kukwe ngwarbe driere Jesukristo yebätä aune Jesukwe diribare ye tä kwite bä jene ye nükani gare Juan ie.

 “NITRE NI NGÖKAKA [...] BLITE NGÖBÖ KÄBTI” AUNE “NI [...] NGÖBÖ RÜERE”

Jesukwe niebare: “Nitre ni ngökaka tä näin blite Ngöbö käbti tä niere, ye ngäniene munkwe ja ngibia, ñobtä ñan angwane obeja jäme kwrere tätre ja bä mike, [...] akwa era metre niaratre töi abko lobo krübäte kwrere”

Juan jämi blite Kristo rüe yebätä ye känenkri, Jesukwe nitre ja tötikaka kwe ye mikani mokre kukwe nebiti: “Nitre ni ngökaka tä näin blite Ngöbö käbti tä niere, ye ngäniene munkwe ja ngibia, ñobtä ñan angwane obeja jäme kwrere tätre ja bä mike, bti tätre nüke mun känti, akwa era metre niaratre töi abko lobo krübäte kwrere jire, bti tätre nüke” (Mateo 7:15). Apóstol Pablo nitre kristiano Tesalónica mikani mokre arato: “Munkwe ñan ja ngökamna jire chi, ñobtä ñan angwane ni Dänkien Jesu rükadreta, ye känenkri ni kwati rikadi rüre Ngöböbe amne, ni jatadi iti Ngöbö rüere abko ni Ngöbö Kukwei kitaka temen abko rükadi. Akwa Ngöbökwe ni ye juandi ngwarbe mrä” (2 Tesalonicenses 2:3).

Ye tä mike gare nie, siklo kena yete nitre Ngöbö kukwei niekä ngwarbe aune nitre dirikä ngwarbe ye namanina abokän nämenentre nitre kristiano di gainkä kukwe ja üairebiti. Nitre nämene kukwe ngwarbe driere Kristobätä aune Jesukwe kukwe driebare ye nire nämene kwite bä jene ye abokän “Kristo rüe” o anticristo niebare Juankwe. “Ni ye juandi ngwarbe” niebare Pablokwe yebiti mikani gare metre kwe Jehová töi nämene ño nitre ye kräke.

¡ÑAKA JA NGÖKAMANA KRISTO RÜE YEI!

Anticristo ye täbe ni näire. Kä nengwane nitre tärä abokän tätre ja mike Jesús rüere aune kukwe driebare kwe ye rüere. Tätre nierare kukwe ngwarbe driere ne kwe Jesús ye ja erebe Rün kwe, Jehová yebe ye nitre rabadre nütüre. Ni tädre mokre ne kwe kukwe ngwarbe drieta yebiti ñaka ni ngökadre. Kukwe ketebubiti nitre kwati ngökata ye ani mike gare jai.

Siklo kwati te nitre Iglesiate ja bianka kristiano ye niena Ni Nimä Ngöböre Itibe ye driere. Ngöbö aune Monso kwe ye abokän Ngöböre itibe nieta kwetre. Ye erere, nitre Iglesia yete ye tätre ja ngwen anticristo ye erere aune nire abokän Ngöbö bätä Jesús ye ñaka mike gare metre. Ye köböite nitre brukwä kwin yei Ngöbö ñaka nemen gare aune ñaka ja ngwen Jesukristo erere, nieta Bibliakwe ye erere (1 Corintios 11:1; Santiago 4:8).

Iglesia ngwarbe ye tä kukwe madabiti nitre ngökö arato: ye abokän tätre Ngöbö kä, Jehová ye denkä Biblia kwetre yebätä, aune Biblia medenbätä Ngöbö kä tärä tikani yebiti ñaka diridre nieta kwetre. Tätre ja ngwen tö ñaka, ñobätä ñan aune Ngöbö kä Jehová ye tä tikani 7,000 näre Bibliabätä. ¿Kukwe ngwarbe drieta ye köböite dreta nemen bare? Nitre kwati ie Ngöbö metre ye ñaka nüke gare jire.

Akwa, nitre kwati töi bökän ie Ngöbö kä Jehová namanina gare ye käkwe dimikanina nökrö kokwäre. Ye erere namani bare Richardbätä, bati blitabare kwe nitre gure testiko Jehovakwe ben ye ñaka käi nikwitekäbiti. Niara tä niere: “Ngöbö metre kä Jehová ye mikaba gare kwetre Bibliabiti tie. Ngöbö kä tärä yekwe ti töi mikaba ñan krütare. Kukwe ye erere ñaka driebare jire tie”. Yete ja käne, kukwe nämene nemen gare Bibliabätä ie ye erere jatani nuainne, kä mikakäre juto Jehovabätä. Richard tä niere: “Ngöbö kä namani gare tie ye kätä ti mike ja mäke kwin ben.”

Mekerabe nükebe matare, anticristo ye tä nitre kwati krubäte mike kä drünente ja üairebiti. Dre nieta Bibliakwe yebätä nikwe ja tötikadre angwane, nire metrere kristo rüe ye rükai gare nie aune kukwe ngwarbe drieta kwetre yebätä ni rabai kwäre (Juan 17:17).