Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BLITATA NI TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Jesús murie ketani ye ñobätä ni rabadre ngwenta törö jai kä kwatire kwatir?

¿Jesús murie ketani ye ñobätä ni rabadre ngwenta törö jai kä kwatire kwatir?

Blitata ño ni testiko Jehovakwe ben yebätä ani töbike, meri Testiko kädekata Linda tä Lucía gwirete ye ani bämike.

“MUNKWE NE NUAIN JANKUNU TI NGWANKÄRE TÖRÖ JAI”

Linda: Ñantörö, Lucía. Jesús Ja Nire Biani Ngwanba Törö Jai bämän känenbätä ye näire mä janama ye käi rababa juto tibätä. * ¿Rababa tuin ño mäi?

Lucía: Rababa tuin kwin krubäte tie. Akwa kukwe ruäre kädrieba ye ñaka rükaba gare tie. Jesús därebare käi ngwanta juto jabätä Navidad yete aune ganinkröta ye ngwanta törö jai Semana Santa yete yebrä kädrie tärä ti olote, akwa murie ketani ye ngwandreta törö jai ye ñaka gare tie.

Linda: Jän. Kukwe ye nuainta käre. Akwa Jesús murie ketani ye ngwandreta törö jai kä kwatire kwatire ye ütiäte krubäte ye gare nun testiko Jehovakwe ie. Mätä ngwarbe angwane, ti raba mike gare mäi minuto braibe te.

Lucía: Jän, raba.

Linda: Kwin. Jesús murie ketani ye ngwandreta törö jai niebare kwe yebätä metrere nun testiko Jehovakwe tä nuainne. Murie keta jämi ye känenkri deu dre namani bare ye ani mike gare jai. ¿Jesús käkwe mröbare nitre apóstol kwe yebe ye törö mäi?

Lucía: Jän. Ye abokän Mröbare Mrä Deu.

Linda: Ye erere. Kädekata Däkien Jesús Mrö Biani Deu arato. Nämenentre mröre ye ngwane, Jesukwe kukwe mikani gare kwin nitre ja tötikaka kwe yei. Mikata gare Lucas 22:19 (TNM) yekänti. ¿Mä törba ñäkäibätä?

Lucía: Jän. Tä niere: “Arato, ban diani krati kwe, debe biani kwe, ötaninbätä kwe, biti biani kwe niaratre yei, biti niebare kwe: ‘Ne ti ngätä meden gärätä abokän biain mun ütiäre. Munkwe ne nuain jankunu ti ngwankäre törö jai’”.

Linda: Tä debe. Jesukwe dre niebare mrä bersikulo yekänti ye mike ñärärä: “Munkwe ne nuain jankunu ti ngwankäre törö jai”. Aune ye känenkri, dre ngwandreta törö kwetre jai ye Jesukwe niebare ietre. Ja ngätä, o ja nire biain kwe nitre ja tötikaka kwe ye kräke niebare kwe ietre. Mateo 20:28 (TNM) yekänti Jesukwe kukwe ye erere bäsi niebare. Dre nieta yete ye mike ñärärä: “Ni brare monsoi ñaka jatani ne kwe sribidre kräke, ñakare aune jatani sribikäre, bätä ja nire biankäre ni kwati kökatarikäre ye kwrere”. Yebätä, Jesús ja nire biani ni kökatarikäre ye nun testiko Jehovakwe tä ngwenta törö jai. Niara murie ketani ye köböire ni mika raba kwäre, akwa nikwe kukwe mikadre täte.

¿JESÚS MURIE KETANI YE KÖBÖIRE NI MIKATA KWÄRE DREBÄTÄ?

Lucía: Jesús ja biani murie ketadre ni mikakäre kwäre ye kädrieta ti olote. Akwa murie ketani  ye ñokänti raba ni mike kwäre ye ñaka nüke gare tie.

Linda: Nüke gare tie. Jesukwe ni kökanintarita, o ja nire biani kwe, ye ñaka nuäre mikakäre gare. Akwa kukwe ye abokän ütiäte krubäte drieta Bibliakwe arato. ¿Ni raba blitaire bäri?

Lucía: Jän, kä tärä tie.

Linda: Kwin krubäte. Bitinkä tikwe ñäkäba kukwe yebätä aune tibike ja di ngwen mikakäre gare kukwe nuärebiti mäi.

Lucía: Raba.

Linda: Adán aune Eva ja mikani ngite jardín Edén ye ngwane dre namani bare ye nikwe mikadre nüke gare käne jai. Yekäre ani ñäke Romanos 6:23 (TNM) yebätä. ¿Mä törba ñäkäibätä arato?

Lucía: Jän. Tä niere: “Ñobätä ñan angwane gata yebiti ngite ye ütiä bianta, akwa Ngöbö kätä jä nire käre bien Kristo Jesús ni dänkien ye köboire.”

Linda: Tä debe. Ani blite bersikulo yebätä. Dre nieta kena ye mike ñärärä, “gata yebiti ngite ye ütiä bianta”. Ngöbökwe kukwe ye ükaninte kena: gata yebiti ngite ye ütiä biandre. Akwa kena, ni ñaka nämene ja mike ngite jire. Ngöbökwe Adán aune Eva sribebare metre, ye abokän, ñaka nämenentre ja mike ngite jire meden gärätä. Aune monsotre kwetre ye däredre töi metre arato. Yebätä ni ñaka krütadre jire iti. Adán aune Eva bätä monsotre kwetre ye käkwe nünandre kä jutobiti aune kärekäre. Akwa, kukwe keteiti köböite ñaka namani bare. ¿Dre namani bare törö mäi?

Lucía: Jän, Adán aune Eva kri ngokwä ñäkäibare ietre ye kwetani.

Linda: Ye erere. Ja mikani ngite kwetre; nierare Adán aune Eva ñaka Ngöbö mikani täte. Töi ñaka namaninantre metre, aune namanintre ja mike ngite. Kukwe nuainbare kwetre ye köböite kukwe tare namani bare niaratre aune ngäbriäntre ye jökräbätä.

Lucía: ¿Ni ñaka ai ja mikani ngite se ñobätä ngie nikani nibiti?

Linda: Tibike bämike mäi. ¿Mä tärä ban sribere jondron ban sribera yete?

Lucía: Jän. Tärä kwati tikwe ban sribekäre.

Linda: Mäkwe mrä kökadre kwati jai, akwa mä jämi ban sribere te, ye ngwane betadrekä timo mäkän aune rakwadrete. ¿Mäkwe ban sribedre te angwane ban rabadre ño raba ruin mäi? Ban rabadre jondron bä ye erere arato, ¿ñan ererea?

Lucía: Jän.

Linda: Ye erere arato, Adán aune Eva ñaka Ngöbö mikani täte ye ngwane namanintre töi ngite. Monsoi jämi nemen ye ngwane ja mikani ngite kwetre, yebätä monsoi namani ye ngwane därebare ngite. Ja mikata ngite nieta Bibliakwe ye ngwane, jondron blo nuainta ye ñan aibebätä blitata, ñakare aune ni betaninkä ni rün kena yekri yebätä ni töi nierare kukwe blo nuainbätä ye gärätä arato. Adán aune Eva kukwe nuainbare yebätä ni ñaka ngite, akwa ni jökrä betaninkä niaratre erere kukwe blo nuainne. Nikwe ñäri Romanos 6:23 yebätä ye erere, “gata yebiti ngite ye ütiä bianta”.

Lucía: ¿Akwa ñobätä nikwe ngie nuadre kärekäre? Kukwe ye ñaka kwin.

Linda: Ye erere, kukwe ye ñaka kwin. Akwa ani kukwe ye mike gare kwin jai. Ngöbö tä kukwe ükete ye tä mike gare Adán aune Eva kukwe nuainbare ye köböite krütadre. Akwa, Ngöbökwe ñaka Adán aune Eva monsoitre tuanimetre jerekäbe kore. Kukwe ükaninte kwe kukwe tare ye ükatekäreta. Ye medenbätä Jesús ja nire biani. Ani ñäke bobukäreta Romanos 6:23 yebätä. “Gata yebiti ngite ye ütiä bianta” nieta bersikulo yebätä ye bitikäre tä niere arato, “Ngöbö kätä ja nire käre bien Kristo Jesús ni dänkien ye köböire”. Ye medenbätä, Jesús ja biani murie ketadre  ye köböire ni mika raba kwäre ngite aune gata yebätä. *

NI KÖKATARIBARE: JONDRON BÄRI ÜTIÄTE NGÖBÖKWE NUAINBARE

Linda: Kukwe mada mikata gare bersikulo yebätä abokän ti törba kädriei mäbe.

Lucía: ¿Meden?

Linda: Dre nieta nete ne mike ñärärä: “Ngöbö kätä ja nire käre bien Kristo Jesús ni dänkien ye köböire”. Jesukwe ja tare nikabare aune ja biani murie ketadre ni kökatarikäre, akwa ¿se ñobätä “Jesús kätä ja nire käre bien” nie ñaka nete? *

Lucía: Mmm... Ye ñaka gare tie.

Linda: Adán aune Eva ja mikani ngite jardín Edén yekänti angwane, ja mikani kwetre Ngöbö niaratre Sribekä ye rüere. Niaratre ja mikani Ngöbö rüere ye namani tare krubäte ie. Akwa biare Jehovakwe ja töi mikani kukwe ye ükete: monso üaire kwe juandre iti Kä tibienbätä kwe, rabadre nüne ni kä tibienbätä ye erere akwa töi metre aune ja nire biandre kwe nitre kä tibienbätä kökatarikäre. * Yebätä ni kökataribare ye abokän jondron kwin Ngöbökwe nuainbare. Kukwe madabätä Ngöbökwe jondron kwin ye nuainbare ni kräke. ¿Jesús murie ketani ye ngwane ja namani ruin ño Ngöböi yebätä mä tärä töbike?

Lucía: Ñakare.

Linda: Juguete tärä gwita raba tuin tie. ¿Monso tärä mäkweya?

Lucía: Jän, nibu; brare iti aune meri iti.

Linda: Mä monsoi tärä, yebätä Jehová monsoi murie ketani tuani kwe ye ngwane ja namani ruin ño ie ye raba nüke gare mäi raba ruin tie. ¿Jesús kani ngite, kötaibare aune metani ye ngwane ja namani ruin ño ie raba ruin mäi? Monso kwe jatani murie krüte aune nämene ja tare nike krubäte kribätä ye tuani kwe ye ngwane namani tare krubäte ie ye bämike ja töite.

Lucía: Ti ñaka töbike jire kukwe yebätä. ¡Ye tare krubäte!

Linda: Ja namani ruin ño Ngöböi ye ñaka gare metre nie. Akwa ñobätä Monso kwe tuanimetre kwe ja tare nike yebrä mikata gare Bibliakwe. Juan 3:16 (TNM) tä mike gare krörö. ¿Mä törba ñäkäibätä?

Lucía: Jän. Tä niere: “Ñobätä ñan aune Ngöbökwe ni jökrä tarebare krubäte ye medenbätä Monso ngöräbe kwe biani kwe, ne kwe ni jökrä käkwe tödekadre ie ye ñaka gadrete, ñakare aune ja nire käre ye rabadre kwe”.

Ni tare Ngöbökwe ye bämikani bäri kukwe ni kökataribare kwe yebiti

Linda: Tä debe. Dre nieta kena bersikulo yebätä ye miketa ñärärä. Tä niere: “Ngöbökwe ni jökrä tarebare krubäte”. Ye erere: Ni tarebare. Ni tare Ngöbökwe yebätä Monso kwe juani kwe Kä tibienbätä ja nire biankäre ni ütiäre. Ni tare Ngöbökwe ye bämikani bäri kukwe yebiti kwe. Ye medenbätä, Jesús murie ketani ye nun testiko Jehovakwe tä ngwein törö jai kä kwatire kwatire. Kukwebätä nikwe blitani ye nibi tuin ütiäte mäi raba ruin tie...

Lucía: Jänri. Ütiäte krubäte. Mäkwe kä dininkä jai kukwe ye mikakäre gare tie yebätä tita debe bien krubäte mäi.

¿Mä törba kukwe ruäre Bibliabätä ngwaintari? ¿Nitre Testiko tä kukwe ruäre nuainne aune mike täte ye mä törba mikai gare jai? Ye erere angwane, mäkwe niaratre tuadre ye ngwane mä raba kukwe ye ngwentari ietre. Niaratre käkwe mikai gare kä jutobiti mäi.

^ párr. 5 Jesús ja nire biani ni ütiäre ye nun testiko Jehovakwe tä ngwenta törö jai bati kä kwatire kwatire te. Kä nete, ngwainta törö jai viernes 3 abril yete.

^ párr. 32 Jesús ja nire biani murie ketadre ni kräke ye raba ni mike ño kwäre aune nikwe dre nuaindre ne kwe ni kökanintari ye köböire kukwe kwin rabadre nikwe ye kädriei täräkwata mada sribei ja käne yebätä.

^ párr. 36 Ngöbö aune Jesús ye ñaka ja erebe nieta Bibliakwe. Mä törba kukwe mada mikai gare jai angwane, mäkwe ñäkä tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 4 yebätä, nitre testiko Jehovakwe sribebare aune

^ párr. 38 Mäkwe ñäkä Génesis 3:15 yebätä.