Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ: ¿DRE DRIETA BIBLIAKWE YE MÄ TÖRBA GAI?

¿Kukwe ngwantarita ye Biblia tä mike gare?

¿Kukwe ngwantarita ye Biblia tä mike gare?
  • ¿Ñokäre nita nire?

  • ¿Ñobätä nita ja tare nike aune nita krüte?

  • ¿Nikwe nünandi ño ja känenkäre?

  • ¿Ngöbö töita nibätä?

¿Mä tärä kukwe ye ngwentari jai? Ye erere angwane, mä ñan aibe tä kukwe ye ngwentari jai. Nitre kwati kä jökräbiti tibien tö kukwe ye gai. ¿Kukwe ye raba nemen gare nie?

Nitre kwati krubäte raba jän niere. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune kukwe metre ye kwani Bibliabätä ietre. ¿Dre nieta Bibliabätä ye mä törba gai? Ye erere ngwane, nitre testiko Jehovakwe raba mä tötike Bibliabätä aune ñaka ütiä käräi mäi. *

Ni raba nitre tötike Bibliabätä nita niere ietre angwane, ja ñaka tä nüke törö ietre. Nitre ruäre ie kä ñaka nemente tätre niere, kukwe ye ñaka nuäre kräketre o ñaka tö kukwe mikai ja kisete nieta kwetre. Akwa, nitre ruäre käkwe ja tötikabarera Bibliabätä. Ruäre käkwe kukwe ne niebare:

  • “Ti janama iglesia católico aune protestante, templo sij, nitre budista nämä ja ükökrö ye juete aune tikwe ja tötikaba Teología yebätä kwela krite arato. Akwa ti nämä kukwe ngwentari ye ñaka mikaba gare jökrä tie. Ye bitikäre meri iti testiko Jehovakwe rükaba tikänti. Kukwe ye mikaba gare kwe Bibliabiti tie ye käkwe ti töi mikaba ñan krütare, yebätä ti raba ja tötike Bibliabätä ben tikwe nieba ie.” (Gill, Inglaterra.)

  • “Kukwe keta kabre nämä ti töi nike, akwa pastor iglesiate nämä kukwe driere tie ye ñaka rababa tuin era tie. Akwa, ni testiko Jehovakwe kukwe ye mikaba gare Bibliabiti tie aune kukwe ye rükaba gare tie. Ti törbaba kukwe mikai gare bäri jai ngwantariba kwe tie angwane, tikwe jän nieba ie.” (Koffi, Benín.)

  • “Nitre krütani tä ño ye ti törbaba mikai gare jai. Raba ti nuainne tare ti nämä nütüre, aune Biblia nämä dre niere kukwe yebätä ye ti nämä ngwentari jai. Yebätä ti jataba ja tötike ja ketamuko tikwe iti testiko Jehovakwe ben.” (José, Brasil.)

  • “Ti nämä ñäke Bibliabätä, akwa ñaka nämä nüke gare jire tie. Bati, nitre testiko Jehovakwe rükaba tikänti aune texto keta kabre tä blite drebätä ye drieba kwetre tie. Ye käkwe ti töi mikaba kukwe mike gare bäri jai.” (Dennize, México.)

  • “Ngöbö töi nämä metre tibätä o ñakare ye ti nämä ngwentari jai. Ngöbö kädrieta Bibliabätä yei tikwe oraba. Jetebe se kwrere, nitre testiko Jehovakwe rükaba tikänti aune ti jataba ja tötike Bibliabätä bentre.” (Anju, Nepal.)

Nitre kukwe niebare ye erere Jesukwe niebare: “Nire nire ie gare tä kukwe ja üaire ribere jai yebätä kätä juto, ñobätä ñan aune Gobran kä kwinbätä ye tä kräketre” (Mateo 5:3TNM). Ni jökrä tö nünain kä jutobiti, aune Ngöbö aibe raba ni jie ngwen ne kwe nikwe nünandre ye erere. ¿Tä ni jie ngwen ño? Niara Kukwei, Biblia yebiti.

¿Dre drieta Bibliakwe ye ñokänti raba nemen gare mäi? ¿Mä dimikai ño kwe? Ani mike gare jai.

^ párr. 8 Jehová ye Ngöbö kä nieta Bibliakwe.