Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Ni rabadre orare Jesús ie?

¿Ni rabadre orare Jesús ie?

KÄ NIKANINA kabre ta yete monsotre 800 biti bäri kukwe jene jene mikaka täte yei kukwe ngwanintari. Niaratre nämene orare ye Jesús nämene kukwe nuin o ñakare nämene nütüre ye tikadre täräbätä kwetre. Monsotre 60% käkwe “jän” tikani täräkwata yebätä, akwa iti käkwe Jesús kä ye jüaninte täräbätä aune täte “Ngöbö” tikani kwe.

¿Mä abokän töita ño? ¿Nirei nikwe oradre? ¿Ngöbö o Jesús ie? * Jesukwe dre driebare nitre ja tötikaka ben yei ye ani kädriere kukwe ye mikakäre gare jai.

¿NIREI NIKWE ORADRE NIEBARE JESUKWE?

Nikwe oradre Ngöböi ye Jesukwe ñaka niebare jerekäbe, ñakare aune nuainbare kwe.

Jesús nämene orare Rün ie. Nikwe nuaindre ye erere arato

DRIEBARE KWE: Bati, ni iti ja tötikaka Jesube käkwe niebare ie: “Ti Dänkien, blitadre ño Ngöböbe [...] makwe diridre nunye”. Jesukwe niebare ie: “Mun rika blite Ngöböbe angwane, munkwe nie krörö: Ti Rün kä käinbti” (Lucas 11:1, 2). Kä nikani ta ye bitikäre, kukwe kädriebare kwe ngüdrebiti kwin ye ngwane nikwe oradre ye driebare kwe. Niarakwe niebare: “Ma Rün Ngöbö [...] ben makwe blita”. Biti niebare kwe: “Munta dre dre mdei nike, ye mun ngämi kärere mun Rünye, ye känenkri tärä nebe gare ie” (Mateo 6:6, 8). Aune, murie keta jämi ye känenkri deu niebare kwe nitre ja tötikaka ben yei: “Mun tö dreye, ye erere munkwe kärä ti Rünye ti käbti angwane, biandi jökrä kwe munye” (Juan 16:23). Mikata gare ne erere, nikwe oradre Rün kwe Jehová yei driebare bati bobu Jesukwe, aune Jehová ye ni Rün arato (Juan 20:17).

NUAINBARE KWE: Jesús orabare krörö Ngöböi: “Ti Rün, ma abko kä käin amne kä temen Dänkien. Tita ma käikitekä” (Lucas 10:21). Köbö mada ngwane “Jesukwe nikraba kä käinbti, käkwe nieba: Ti Rün tikwe, tikwe blitaniri mabe amne mata biare ti die mike, yebtä ti tö kuin niei mae” (Juan 11:41). Ne madakäre, niarakwe kukwe ne niebare mrä: “Ti Rün, ti bike ja üai mike gare mae” (Lucas 23:46). Niarakwe kukwe ye bämikani ni käne: nikwe oradre Jehová “kä käin amne kä temen Dänkien” yei (Mateo 11:25; 26:41, 42; 1 Juan 2:6). Ye erere nitre kristiano siklo kena käkwe nuainbare.

¿NITRE KRISTIANO KENA NÄMENE ORARE NIREI?

Jesús nikaninta kä kwinbiti ye ngwane bämän ñaka nikani raire ta angwane gobrantre namanina nitre ja tötikaka ben ye ngwen ja tare nike (Hechos 4:18). Niaratre orabare ja di käräkäre. Nuaindre ye erere, niaratre orabare ja di käräkäre. Akwa, ¿nirei ja di käräbare kwetre? “Ja töi mikani gwaire kwetre, kä nikani blite [...] Ngöböbe” ne kwe rabadre niaratre dimike “Jesu [...] ye käbti” (Hechos 4:24, 30). Oradre Ngöböi Jesukwe driebare ye erere nuainbare kwetre.

Kä nikani ta ye bitikäre, apóstol Pablo tikani: “Nunta blite Ngöbö ni Dänkien Jesukristo Rün yebe angwane, käre nunta kuin niere munbtä Ngöböye” (Colosenses 1:3). Aune mräkätre kukwebätä yei niebare kwe: “Käre munkwe kuin nie ni Rün Ngöböye jändrän jökräbtä ni Dänkien Jesukristo käbti” (Efesios  5:20). Mada ngwane niebare kwe ietre “käre” rabadre orare “Ngöbö ni Rün nikweye”, akwa nuaindre kwetre Jesús käbiti (Colosenses 3:17).

Nikwe oradre nirei driebare Jesukwe ye nitre kristiano kena käkwe nuainbare aune nikwe nuaindre ye erere arato; kukwe yebiti nikwe bämikai nita Jesús tarere (Juan 14:15). Ni iti kukwe Bibliabätä tikaka niebare: “Tita kukwe niere Jehovai aune tita ja dimikamana ie ye tä kukwe nuin yebätä tita tarere. Ti tädi nire ngwane tikwe jankunu ja di käräi ie” (Salmo 116:1, 2). Nikwe orasion nuaindi Jehová aibe ie angwane, nikwe kukwe ye erere niedi arato. *

^ párr. 3 Ngöbö aune Jesús ye ñaka ja erebe nieta Bibliakwe. Mä törba kukwe mada mikai gare jai angwane, mäkwe tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 4 ye mika ñärärä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.

^ párr. 11 Ne madakäre, Ngöbökwe ni kukwe nuadre yekäre kukwe mikani kwe nuaindre ye nikwe mikadre täte. Mä törba kukwe mada mikai gare jai angwane, mäkwe tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 17 ye mika ñärärä.