Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe ketebu)

¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe ketebu)

Blitata ño ni testiko Jehovakwe ben yebätä ani töbike, ni Testiko kädekata Julio nikaninta Ernesto gwirete ye ani bämike.

NABUCODONOSOR KÖBÖBARE YE ANI NGWENTA TÖRÖ JAI

Julio: Ñantörö, Ernesto, nita ja tuinta bobukäre ye käi nibi juto tibätä. Tita kite bämän kratire kratire mäkänti ye käita nemen juto tibätä. * ¿Mä tua ño?

Ernesto: Tita kwin, tä debe.

Julio: ¡Kwin krubäte! Gobran Ngöbökwe jatani gobrane kä 1914 yete ye ñobätä nun testiko Jehovakwe tä driere yebätä nikwe blitaba mrä. * Daniel kapitulo 4 yekänti kukwe nieta yebiti kukwe ye raba nüke gare nie ye nikwe nieba. ¿Kukwe meden törö mäi?

Ernesto: Jän, Nabucodonosor köböbare ye nieba.

Julio: Ye erere. Kri kri krubäte nememe bäsi kä kwinbiti tuani köböre kwe. Kri ye netadre tibien niebare angelkwe ye juruabare köböre ie. Kri ye ngätrie aune dokwä aibe namaninkä. Ye bitikäre “kä nikani kükü” ta aune kri ye ririabareta. * Kukwe niebare ye namanina bare bobu rababa gare nie arato. ¿Meden namani bare käne? ¿Tä törö mäi?

Ernesto: Kukwe namani bare Nabucodonosorbätä, ¿ye ñan aiya? Kä nikwitaninkäbiti aune kä kwä kükü te namani ye erere.

Julio: Jän. Kä nikwitaninkäbiti aune ñaka namanina reire. Kä kükü te Gobran Ngöbökwe nämene Kä tibienbätä ye ñaka namani gobrane ye ngwane kukwe niebare ye namani bare ketebukäre. Kä ye kömikani kä 607 kä 1 känenkri yete, Jerusalén ganinte ye ngwane. Yete ja känenkäre, nitre ñaka namanina nemen reire Kä tibienbätä Jehová kräke. Kä ye krütadre ngwane, Ngöbökwe ni kädekadre mrä reire, akwa rabadre reire kä kwinbiti. Ye abokän, kä kükü krütadre ye ngwane, Gobran Ngöbökwe kä kwinbiti ye jatadre gobrane. Ñongwane kä kükü ye täin jatani ye nibira gare nie. Akwa kä ye nuabare nuäite rabadre gare nie ye köböire Gobran Ngöbökwe jatani gobrane ñongwane ye rabadre gare nie. ¿Tä nüke gare mäi?

Ernesto: Jän, nikwe kukwe medenbätä blitaba mrä ye nürata törö tie.

Julio: Kwin krubäte. Yebätä kä kükü nuabare nuäite ye ani mike gare jai. Ti jämi kite mäkänti känenkri tikwe ja tötirita kwinbätä ne kwe kukwe jene jene ye jökrä tädre törö tie. Tibike ja di ngwen mike gare kwin mäi.

Ernesto: Kwin.

KÄ KÜKÜ YE KRÜTANI, KÄ KRÜTE YE KÖMIKANI

Julio: Kukwe niebare Nabucodonosor yebätä abokän namani bare kena ye ngwane, kä kükü ye nuabare kä kwä kükü. Akwa kukwe niebare Gobran Ngöbökwe yebätä abokän namani bare ketebukäre  ye ngwane, kä kükü yekwe nuabare bäri raire.

Ernesto: ¿Ñokänti gare mäi?

Julio: Kena, kä kükü ye kömikani kä 607 kä 1 känenkri yete, Jerusalén ganinte ye ngwane. Kä yete ja käne nikwe kä täindre kä kwä kükü angwane, ye abokän kä 600 kä 1 känenkri aune kukwe namani bare kä yete ye ñaka nämene kukwe mike gare jire Gobran Ngöbökwe yebätä. Ne madakäre, nikwe mikaba gare jai ye erere, kä ye bitikäre siklo nikani kwati krubäte ta ye ngwane Jesús nükani Kä tibienbätä, aune ye ngwane kä kükü ye jämi krüte niebare kwe.

Ernesto: Jän, jän, nürata törö tie.

Julio: Ye tä mike gare kä kükü ye ñaka täinta kä kwä kükü ye kwrere; ye abokän käta niken raire krubäte ta yebätä blitata.

Ernesto: ¿Bäri raireya? ¿Kä nuäite?

Julio: Tärä Revelación, o Apocalipsis yekänti kukwe nieta keteiti abokän tä kukwe niebare tärä Daniel yebätä ye erere mike gare aune kukwe ye köböire kä kükü ye nuabare nuäite ye rükai gare nie. Kukwe niebare yekänti mikata gare kä komä biti ötare ye abokän köbö 1,260. * Yebätä kä komä biti ötare ye täindre bobu angwane, rabadre kä kükü, ye abokän köbö 2,520. ¿Tä nüke gare mäi?

Ernesto: Jän, akwa Gobran Ngöbökwe jatani gobrane kä 1914 yete drieta munkwe ye abokän jämi nüke gare tie.

Julio: Kwin, biti nibike mike gare jai. Kukwe niebare Bibliabätä ruäre yekänti mikata gare köbö köböiti ye abokän kä kwati ye erere. * Nikwe kukwe yebiti kä kükü ye täindre angwane, köbö 2,520 ye abokän 2,520. Yebätä nikwe kä 2,520 ye täindre kä 607 kä 1 känenkri yete ja käne angwane, ye abokän rabai täinbare kä 1914 yete. * Ye medenbätä ni raba niere kä yete kä kükü ye krütani aune Jesús namani kädekani Reire Gobran Ngöbökwe yete. Ne madakäre, kukwe rabadre bare kä krüte näire niebare Bibliabätä ye jatani nemen bare kä 1914 yete ja käne.

Ernesto: ¿Kukwe meden?

Julio: Jesús rabai reire kä kwinbiti ye ngwane dre dre rabai bare ye mikani gare kwe Mateo 24:7 yekänti. Yete nieta: “Juta kwatirekwatire rabadi rüre jabe kwärikwäri amne nitre nünanka kä ketareketare te rabadi rüre jabe kwärikwäri. Erere arato, ni kwati rabadi mrö nike krübäte amne dobo rabadi nakaenkä kä ketareketare temen kwäräkwärä arato”. Mrö nika rabai aune dobo rabai nakainkä niebare Jesukwe. Kukwe ye erere jatani nakainkä Käbiti tibien kä yete ja käne, ¿ñan ererea?

Ernesto: Jän, ye metre.

Julio: Rüdi niebare Jesukwe arato. Aune tärä Revelación yekänti mikata gare arato, ñaka rüdi kä keteitibe känti, ñakare aune juta jene jene yekwe rüdi abokän köböite kukwe tare rabai bare nitre kä jökräbiti tibien yebätä. * ¿Ñongwane Rübare Kri Kena ye gare mäi?

Ernesto: Kä 1914 yete. Kä ye arabe te Jesús jatani gobrane munta niere. Ti ñaka tärä töbike jire kukwe yebätä.

 Julio: Metre, kukwe niebare kä kükü yebätä aune kä krüte yebätä ye ja erebe tä nüke gare nie angwane, ye kukwe metre nemen gare nie. Nun testiko Jehovakwe ie gare kwin, kä 1914 yete Jesús jatani gobrane aune kä yete ja käne nita nüne kä krüte näire. *

Ernesto: Kukwe ye jämi nüke gare täte tie.

Julio: Gare tie. Kukwe ye drieba kena tie ngwane ñan rükaba gare drekebe tie arato. Kä 1914 ye ñaka kädekateta Bibliabätä, akwa nun testiko Jehovakwe ie gare kwin Jesús jatani gobrane kä yete, yebätä nikwe blitani jabe yekwe mä dimiri kukwe ye mike gare bäri kwin jai raba ruin tie. Aune nunta kukwe meden mike era jai ye jökrä tä Bibliabätä ye nibi gare mäi raba ruin tie.

Ernesto: Jän, ye nemen ti mike töi ñan krütare. Tita kukwe ño ño ngwentari mäi ye jökrä mätä mike gare Bibliabiti tie. Mä ñaka “Raba ruin tie” o “Tita töbike kore” niere tie. Käre mätä kukwe jökrä mike gare Bibliabiti tie. Akwa ¿ñobätä ñaka nuäre rükadre gare? ¿Jesús rabadre reire kä 1914 yete ye ñobätä Ngöbö ñaka mikani gare metre ta Bibliabätä?

Julio: Mätä kukwe kwin ngwentari Ernesto. Kukwe keta kabre tä Bibliabätä abokän mika ñaka gare metre ta. ¿Ñobätä Ngöbökwe mikani kore? O ¿Ñobätä nikwe ja di ngwandre mikakäre nüke gare jai? Bämän madabätä ni raba blite kukwe yebätä, ¿raba tuin ño mäi?

Ernesto: Jän, raba. Tikwe mä ngübai.

¿Kukwe ruäre Bibliabätä ñaka tuin metre mäi? ¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe ruäre nuainne aune mike täte ye mä törba mikai gare jai? Ye erere angwane, mäkwe niaratre tuadre ye ngwane mä raba kukwe ye ngwentari ietre. Niaratre käkwe mikai gare kä jutobiti mäi.

^ párr. 5 Nitre testiko Jehovakwe tä nitre tötike ye ngwane tätre tötike Bibliabätä kukwe jene jenebätä aune ñaka ütiä kärere ietre.

^ párr. 7 Kukwe kädekata “Blitata nitre testiko Jehovakwe ben”: ¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe kena)” ye mäkwe mika ñärärä, tä täräkwata 1 octubre 2014 yebätä.

^ párr. 9 Mäkwe Daniel 4:23-25 ye mika ñärärä.

^ párr. 22 Mäkwe Apocalipsis 12:6, 14 mika ñärärä.

^ párr. 24 Tabla kädekata “Nabucodonosor köböbare” ye mäkwe mika ñärärä.

^ párr. 28 Mäkwe Apocalipsis 6:4 ye mika ñärärä.

^ párr. 30 Kapitulo 9 tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? ye mäkwe mika ñärärä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.