Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe kena)

¿Ñongwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane? (Kukwe kena)

Blitata ño ni testiko Jehovakwe ben yebätä ani töbike, ni Testiko kädekata Julio tä Ernesto gwirete ye ani bämike.

MÄKWE KUKWE YE KÄNÄ JANKUNU

Julio: Nita kukwe Bibliabätä kädriere jabe ye kwin krubäte, Ernesto. * ¿Mäkwe kä nuära kukwe ngwantariba Gobran Ngöbökwe yebätä tie ye tä törö mäi? Gobran Ngöbökwe jatani gobrane kä 1914 yete ye ñobätä nun testiko Jehovakwe tä driere ye mä tö mikai gare jai mäkwe nieba tie.

Ernesto: Jän, täräkwata sribeta munkwe yebätä Gobran Ngöbökwe jatani gobrane kä 1914 mikata gare yebätä tikwe ñäkäba, aune ñaka rükaba gare tie. Munta niere kukwe mikata täte munkwe ye jökrä tä Bibliabätä.

Julio: Jän ye erere, jökrä tä Bibliabätä.

Ernesto: Akwa tikwe ñäkäbarera Biblia ye jökräbätä aune kä 1914 ye nie ñaka jire Bibliabätä. Yebätä tikwe “1914” ye känänba Bibliabätä Internet yete, aune ñaka kwanba jire tie.

Julio: Kukwe ketebubätä ti törba kwin niei mäi. Käne, mäkwe ñäkäbarera jökrä Bibliabätä. Aune Biblia ye ütiäte krubäte mä kräke raba tuin tie.

Ernesto: Jän, ti kräke tärä mada ñaka Biblia ye erere.

Julio: Ti töita ye erere arato. Aune ketebukäre, kukwe ñaka nüke gare mäi ye mätä känene Bibliabätä yebätä ti törba kwin niei mäi arato. Nikwe dre nuaindre nieta Bibliakwe ne erere mäkwe nuainbare: nikwe kukwe känändre jankunu. * ¡Mätä ja di ngwen nuainkäre ye kwin krubäte!

Ernesto: Tä debe, Julio. Ti tö kukwe mikai gare jankunu jai. Ñodre, tikwe kukwe känänba bäri aune täräbätä nita ñäke yebätä kukwe mikata gare kä 1914 yebätä ye kwanba tie. Kri kri krubäte netani tibien biti ririabareta nietabätä... Rükaba gare kore tie.

Julio: Jän, ye erere. Ye kukwe tikabare Daniel kapitulo 4 yebätä. Rei Babilonia, kädeka nämene Nabucodonosor köböbare yebätä tä blite.

Ernesto: Jän, ye ara. Tikwe ñäkäba bä kabrebätä, akwa ye tä dre mike gare Gobran Ngöbökwe o kä 1914 yebätä ye ñaka rükaba gare tie.

Julio: Ñaka töbika. Daniel ni Ngöbö kukwei niekä, käkwe kukwe ye tikani akwa nämene dre mike gare ye ñaka nükani gare ie.

Ernesto: ¿Metreya?

Julio: Jän. Daniel 12:8 nekänti dre tikabare kwe ne mike ñärärä: “Ti abokän ie, juruaba, akwa ñaka rükaba gare tie”.

Ernesto: Tua yete, akräke ñan ti aibe ie ñaka nüke gare. Ja raba ruin kwin tie ye.

Julio: ¿Aune ñobätä kukwe ye ñaka nükani gare Daniel ie gare mäi? Ñobätä ñan aune köbö te kukwe ye rükadre gare niebare Ngöbökwe ye käi  jämi nüke yebätä. Akwa ñaka täte ye erere. Kukwe niebare abokän tikabare Danielkwe ye raba nüke gare nie kä nengwane.

Ernesto: ¿Metreya?

Julio: Jän, bersikulo 9 ye tä mike gare. Tä dre niere ye mike ñärärä: “Kukwe ye tä ükani bätä ketaninbiti nememe kä krüte ye ngwane”. Mikata gare ye erere, kukwe niebare ye rabadre nüke gare kä krüte ye ngwane batibe. Aune kukwe tä nemen bare ye tä bämike nita nüne kä ye näire. Täräbätä nita ñäke yekänti rabai gare ja käne nie. *

Ernesto: ¿Kukwe niebare ye mä raba mike gare tie?

Julio: Jän, tibike nuainne.

NABUCODONOSOR KÖBÖBARE

Julio: Dre tuani köböre rei Nabucodonosorkwe ye ani mike gare jötrö käne jai, biti kukwe yebiti dre mikata gare yebätä nikwe blitai. ¿Raba tuin ño mäi?

Ernesto: Raba tuin kwin tie.

Julio: Nabucodonosor kri kri krubäte nememe bäsi kä kwinbiti tuani köböre. Kri ye netadre tibien niebare ni Ngöbö kukwei mikaka gare yekwe ye juruabare ie köböre. Kri ye ngätri aune dokwä aibe namaninkä. Ye bitikäre “kä [nikani] kükü ta” aune kri ye ririabareta. * Kukwe niebare ye namani bare kena Nabucodonosor yebätä. Niara ye nämene reire aune dite krubäte; kri nämene nemen bäsi kä kwinbiti ye kwrere niara nämene. Akwa niara dianinkä aune ñaka namanina gobrane “kä [nikani] kükü ta” yete. ¿Dre gäräbare tä törö mäi?

Ernesto: Mmm... Ñakare, ñaka törö tie.

Julio: Kä nikwitaninkäbiti nieta Bibliakwe, aune kä kwä kükü te namani ye erere, o “kä [nikani] kükü ta” meden gärätä. Ye tä mike gare ñaka namanina reire. Akwa, kä ye nikani ta angwane, kä nükaninta ruinbiti aune namaninta reire. *

Ernesto: Kwin krubäte, kitra nüke gare tie. Akwa ¿ye tä dre mike gare Gobran Ngöbökwe aune kä 1914 yebätä?

Julio: Kukwe niebare ye namani bare bobu mikata gare. Kena namani bare ye abokän Nabucodonosor ñaka namanina reire ye ngwane. Aune ketebukäre, ye abokän Gobran Ngöbökwe ñaka namanina gobrane ye ngwane namani bare. Kukwe namani bare ketebukäre ye tä blite Gobran Ngöbökwe yebätä.

Ernesto: ¿Kukwe ye namani bare ketebukäre ye ñokänti gare mäi?

Julio: Kena, kukwe niebare ye tä kukwe ye mike gare ruäre nie. Daniel 4:17 tä mike gare, kukwe ye niebare ne kwe nitre ie rabadre gare “Ni Kri Kä Kwinbiti ye tä Gobrane gobrantre kä tibienbätä yebiti, bätä niara törbadre biain nirei ye erere ie tä bien”. ¿“Gobrantre kä tibienbätä” nieta ye jutuani mäi?

Ernesto: Jän, yete nieta “Ni Kri Kä Kwinbiti ye tä Gobrane gobrantre kä tibienbätä yebiti”.

Julio: ¿Aune “Ni Kri Kä Kwinbiti” nieta ye nire gare mäi?

Ernesto: ¿Ñan Ngöböya?

Julio: Ye erere. Kukwe ye tä mike gare kukwe niebare ye ñan tä blite Nabucodonosor ye aibebätä. Tä blite “gobrantre kä tibienbätä” yebätä arato, ye abokän, gobrantre kä tibienbätä tä Ngöbö köböire ye meden gärätä. Kukwe niebare ye ketare ketarebätä nikwe ja tötikadre angwane, kukwe ye metre rükai gare bäri kwin mäi.

Ernesto: Kwin, niere ri.

KUKWEBÄTÄ TÄRÄ DANIEL TÄ BLITE METRERE

Julio: Tärä Daniel yekänti kukwe keteibätä blitata bä kabre: ye abokän Gobran Ngöbökwe rabai gobrane yete Jesukristo täi ji ngwen. Ani mike gare keteiti jai. Tä kapitulo ketebu ja jiebitikäre, Daniel 2:44 yekänti. Mä raba ñäkebätä.

Ernesto: Jän. Tä niere: “Aune nitre reire ye näire Ngöbö kä kwinbiti käkwe gobran ükaite abokän ñaka gaite jire chi. Aune gobrantre mada ñaka rabai gobrane täte. Gobran ye käkwe gobrantre  mada mrükaite aune gaite jökrä, aune gobran ye arabe käkwe gobrandi käre”.

Julio: Kwin krubäte. ¿Bersikulo ne tä blite Gobran Ngöbökwe yebätä raba ruin mäi?

Ernesto: Mmm... Ñaka nüke gare kwin tie.

Julio: Gobran ye täi “käre” nieta bersikulo yebätä. ¿Gobran Ngöbökwe tä käre ye erere gobran nirekwe raba nemen?

Ernesto: Ni ñaka tärä jire.

Julio: Erametre. Kukwe mada niebare abokän tä blite Gobran Ngöbökwe yebätä ye ani känene. Tä Daniel 7:13, 14 yebätä aune yete ni iti rabai reire mikata gare. Dre nieta kwe ye mike ñärärä: “Niara mikaba gobrane, mikaba ütiäte kri, gobran bianba ie, ne kwe juta jökrä bätä juta kukwei jene jene jökrä käkwe niara mikadre täte. Gobran kwe yete niarakwe gobrandi kärekäre ñaka rikai ta, bätä gobran kwe ye ñaka gaite jire chi”. Bersikulo nekänti kukwe nieta yebätä nikwe blitanina.

Ernesto: Jän, bobukäre blitata gobran keteitibebätä.

Julio: Ye erere. Aune ñaka blitata gobran mada ngwarbe yebätä. Mäkwe miri ñärärä ye erere, Gobran ye rabai gobrane “juta jökrä bätä juta kukwei jene jene jökrä” yebiti. Ye abokän, rabai gobrane Kä jökräbiti tibien meden gärätä.

Ernesto: Ye ñaka nü gare tie, akwa mätä mike gare metre. Ye erere mikata gare yete.

Julio: Aune dre nieta nete ne miketa ñärärä: “Gobran kwe yete niarakwe gobrandi kärekäre ñaka rikai ta, bätä gobran kwe ye ñaka gaite jire chi”. Daniel 2:44 yebätä nikwe ñäri gwä ye erere kukwe nieta bersikulo nebätä, ¿ñan ererea?

Ernesto: Jän, kukwe bäsi ja erebe nieta.

Julio: Kwin krubäte, kukwebätä nikwe blitani ye ani ngwenta törö jai. Daniel kapitulo 4 yekänti kukwe ye niebare ne kwe rabadre gare nitre ie “Ni Kri Kä Kwinbiti ye tä Gobrane gobrantre kä tibienbätä yebiti”. Ye tä mike gare kukwe niebare ye tä nemen bare ni bäri kri Nabucodonosorbiti ta yebätä. Ne madakäre, tärä Daniel ye jökrä bäsibätä blitata kukwe keteitibebätä: Gobran Ngöbökwe rabai gobrane yete Jesukristo täi ji ngwen. Kukwe ye tä mike gare Daniel kapitulo 4 yekänti kukwe niebare ye tä blite Gobran Ngöbökwe yebätä, ¿ñan ererea?

Ernesto: Jän, ye erere. Akwa ye tä dre mike gare kä 1914 yebätä ye jämi nüke gare tie.

KÄ NIKANI KÜKÜ TA

Julio: Ani bliteta rei Nabucodonosor yebätä. Kukwe niebare ye namani bare kena ye ngwane, niara bämikani kri yebätä ye nü gare nie. Kri netani tibien ye ngwane niara ñaka namanina gobrane aune kä nikani kükü ta niarabiti. Kä nikwitaninkä Nabucodonosor yebiti, akwa kä ye nikani ta angwane kä nükaninta ruinbiti aune namaninta gobrane. Kukwe namani bare ketebukäre ye ngwane, Gobran Ngöbökwe ñaka namanina gobrane, akwa ye ñaka Ngöbökwe kukwe blo nuainbare ye aibätä ñaka namanina gobrane.

Ernesto: ¿Ñori? Ñaka nü gare tie.

Julio: Kirabe nie nämene, nitre nämene nemen reire Israel ye nämene nemen täkäni “kürä gobrankäre Jehovakwe” yete. * Ye tä mike gare niaratre nämene gobrane Ngöbö köböire. Gobran kwetre nämene ye abokän Gobran Ngöbökwe nämene gobrane ye kwrere. Akwa, ye bitikäre, niaratre ye jökrä bäsi käkwe ja mikani Ngöbö rüere aune nitre mada ye jökrä bäsi käkwe ja mikani niaratre yekri Ngöbö rüere. Ye köböite, Ngöbökwe  Babilonia tuanimetre Israel gainte kä 607 kä 1 känenkri yete. Kä ye ngwane ja käne nitre nämene reire Jehová köböire juta Jerusalén känti ye ñaka namanina. Gobran Ngöbökwe ñaka namanina ni raba niere. ¿Nüke gare mäi?

Ernesto: Jän, tä nüke gare tie.

Julio: Kä kükü ye täin jatani, kä 607 kä 1 känenkri ye ngwane. Kä ye ngwane Gobran Ngöbökwe ñaka namanina. Aune kä ye nikani ta angwane, Ngöbökwe rei mrä kädekani ja kräke, akwa nengwane täi reire kä kwinbiti. Kukwe mada niebare tärä Daniel yebätä abokänbätä nikwe ñäri ye namani bare kä ye namanina krüte ye ngwane arato. Akwa ni raba kukwe ne ngwentari jai: ¿Ñongwane kä kükü ye krütani? Kukwe ngwantarita ye rabadre gare nie angwane, ñongwane Gobran Ngöbökwe namaninta gobrane ye rabai gare nie.

Ernesto: Kä 1914 yete raba ruin tie.

Julio: Ye erere, Ernesto, mäkwe nini metre.

Ernesto: Akwa ¿Namani bare kä yete ye ñokänti gare nie?

Julio: Jesús nükani Kä tibienbätä ye ngwane, kä kükü ye jämi niken ta niebare kwe. * Yebätä blitata kä nikani kwati krubäte ta yebätä. Jesús nükani kä tibienbätä ye känenkri kä kükü ye kömikanina siklo kwati krubäte te aune nikaninta kä kwinbiti ye bitikäre siklo nikani kwati krubäte ta arato. Ne madakäre, Daniel kukwe niebare ye rükai gare “kä krüte ye ngwane” batibe nikwe miri gare jai ye ngwen törö jai. * Siklo XIX jatanina krüte ye ngwane, nitre braibe ja tötikaka Bibliabätä käkwe kukwe ye aune kukwe mada niebare Bibliabätä ye känäntaribare kwin. Bätärekä jatäri jatani nüke gare ietre kä kükü ye krütadre kä 1914 yete. Kä yete ja käne kukwe jatani nemen bare kä jökräbiti tibien ye tä mike gare metre kä ye ngwane Gobran Ngöbökwe jatani gobrane kä kwinbiti aune kä krüte kömikani. Ti raba mike gare metre mäi Ernesto, biare kukwe keta kabre ne ñaka raba nemen gare jökrä nie.

Ernesto: Jän. Tikwe ñäkäitabätä ne kwe rükadre gare kwin tie.

Julio: Ye metre. Kukwe ye ñaka rükaba gare drekebe tie. Akwa nikwe blitani jabe yekwe mä dimikai mike nüke gare jai, nun testiko Jehovakwe tä kukwe mike gare Gobran Ngöbökwe yebätä ye jökrä tä Bibliabätä.

Ernesto: Ye erere. Munta Biblia mike era jai yebätä ti töita nemen ñan krütare.

Julio: Aune mä tö mikai era jai arato raba tuin tie. Akwa, biare kukwe keta kabre ne ñaka raba nemen gare jökrä nie aune kukwe tärä ngwandretari mäi raba ruin tie. Ñodre, kä kükü ye kömikani kä 607 kä 1 känenkri yete aune metrere ye tä kukwe mike gare Gobran Ngöbökwe yebätä ye nikwe miri gare jai. Akwa ¿kä kükü krütani kä 1914 yete ye ñokänti gare nunye? *

Ernesto: Jän, kukwe ye ñaka nüke gare jire tie.

Julio: Kä kükü yekwe nuabare nuäite ye Biblia tä ni dimike mike gare jai. ¿Ti raba kiteta köbö mada ngwane mäkänti blitakäre mäbe kukwe yebätä? *

Ernesto: Jän. Ti rabai mä ngübare.

¿Kukwe ruäre Bibliabätä ñaka tuin metre mäi? ¿Nitre testiko Jehovakwe tä kukwe ruäre nuainne aune mike täte ye mä törba mikai gare jai? Ye erere angwane, mäkwe niaratre tuadre ye ngwane mä raba kukwe ye ngwentari ietre. Niaratre käkwe mikai gare kä jutobiti mäi.

^ párr. 5 Nitre testiko Jehovakwe tä niken nitre tötike gwirete aune ñaka ütiä kärere ietre ye ngwane tätre ja tötike Bibliabätä kukwe jene jenebätä bentre.

^ párr. 21 Mäkwe tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? kapitulo 9 ye mika ñärärä, nitre testiko Jehovakwe sribebare.

^ párr. 63 Jesukwe kukwe niebare kä krüte yebätä ngwane, “nitre ñakare israelitare, kräke Ngöbökwe köbö kitani nuäi, ye näre juta Jerusalén mikadi ja ngoto täni kwetre” niebare kwe. Gobrantre nämene Jerusalén ye abokän Gobran Ngöbökwe nämene gobrane ye kwrere (Lucas 21:24). Ye medenbätä Jesús nämene kä tibienbätä ye ngwane, Gobran Ngöbökwe ñaka nämene gobrane nememe kä krüte kömikani ye ngwane.

^ párr. 67 Mäkwe tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? apéndice “Kä 1914: yebätä kukwe ütiäte niebare Bibliabätä” ye mika ñärärä.

^ párr. 69 Kä kükü yekwe nuadre nuäite mikata gare Bibliabätä bersikulo ruäre känti ye täräkwata mada sribedi yebätä kukwe ne erere mikai gare yekänti kädriei.