Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä

Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä
  • DÄREBARE: 1958

  • JUTA: ITALIA

  • KUKWE MADA: NÄMENE KUKWE KÄME NUAINNE NI MADABÄTÄ

TIKWE JA NGWANI KRÖRÖ:

Juta Roma ye käibiti nitre nüne bobre yekänti ti därebare aune ti ririabare. Ti ñaka nämä nüne kwin. Tikwe ñaka ti meye tuani aune ti rün ben ti ñaka nämä ja mäke kwin. Nitre käme ngätäite ti ririabare aune nünadre ño nitre ye ngätäite ye rababa gare tie.

Kä rababa kwäjätä tibiti ye ngwane ti jataba gore aune kä rababa 12 tibiti ye ngwane tikwe kä mikakaba kena gwi. Bä kabre ti rün janama ti dentari obisina guardiatrekwe yekänti. Käre ti nämä ñäke nitre ben jai aune bren nämä ñäkädre tie. Kä rababa 14 tibiti ye ngwane ti kä mikakaba gwi kärekäre. Ti nämä nüne ji ngrabare aune ti nämä droga duen. Kä nämä kite drüne angwane ti nämä niken kübien karote nükebe kä ngwen no ye ngwane; biti ti nämä niken ñö känene jai jübara.

Ti rababa gokä baliente. Ti nämä kukwe keta kabre nuainne: ti nämä ji ngrabare cartera goire nitrekän aune dibire ti nämä niken gore gwi. Ti rababa gokä baliente yebätä nitre kukwe käme nuainkä ni madabätä gare kwin ni madai yekwe ti käräba ja kete jabe. Yebätä ti jataba ngwian goire bancote. Ti brukwä nämä käme yebätä nitre rababa ja ketaka tibe ye nämä ti mike ütiäte jai. Kä jökrä känti ti nämä niken kürü ngwena jabätä; aune ti nämä niken kübien ye ngwane ti nämä mike ja dokwä täni. Käre ti nämä ni mada nuainne tare, droga duen, gore, nemen meri jene jene ben aune ñäke kämekäme. Käre guardia nämä ti känenentari aune bä kabre ti mikaba ngite. Kä kwati te tikwe nünanba ji ngrabare aune ngite.

BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI ÑO:

Bä kabre ti tikatebata, bati ti rikaba ti meyekrä (o meyereta) känti. Niara aune ngäbriäntre nibu ja mikani testiko Jehovakwe ye ñaka nämä gare tie. Niaratrekwe ti nübaiba gätä nuain nämä kwetre yete aune dre nuain nämä yete ye ti törbaba gai yebätä ti rikaba.  Nun rababa Ju ja Ükarakrö yekänti angwane, tikwe ja mikateba täke jukwete ne kwe nire nämä niken kä teri aune nire nämä kiteta jubäre ye tikwe gadre. Aune kürü nämä tibätä.

Gätä yekwe ti töi kwitaba. Kukwe ne rükaba ti töite ye nüketa törö tie: “¡Ja nibi ruin kä mada känti tie!”. Nitre jökrä ngwärebätä kä nämä kötare aune nämä jäme jabe tikwe tuaba. Nitre Testiko yebätä kä nämä nuäre aune jäme ye bä täbe ti okwäte kä nengwane. ¡Yete ja rababa ruin mente tie kukwe blo nuain nämä tikwe yebätä!

Tikwe ja töi mikaba ja tötike Bibliabätä nitre Testiko ben. Ti nämä ja tötike ye ngwane tikwe ja töi kwitadre täte jataba nüke gare tie. Ñodre, kukwe nieta Proverbios 13:20 ne tikwe mikaba ütiäte krubäte jai, yete nieta: “Nire kätä näin ni töbätä ben ye rabai töbätä arato, akwa nire kätä ja kete ni ñaka töbätä ben, kukwe tare tä kräke”. Nitre kukwe käme nuainkä ni madabätä yebe tikwe ñaka ja ketadre jire rükaba gare tie. Ye ñaka rababa nuäre ti kräke, akwa Jehová diebiti rababa bare tie.

Tikwe ja gobraindre ño ye rükaba gare kena tie.

Tikwe ja ngrabare mikabata kwin arato. Tikwe ja di ngwanba sö aune droga dua tuenmetre. Tikwe ja dokwä nga tikakaba, tikwe olomie ja olote diankaba aune ti ñaka rababa ñäke kämekäme mada. Tikwe ja gobraindre ño ye rükaba gare kena tie.

Ñäkädre täräbätä aune ja tötikadre ye krein nämä tie, ye medenbätä kukwe drie nämä tie yebätä tikwe ja töi mikadre aune tikwe ja tötikadre Bibliabätä ye ñaka rababa nuäre ti kräke. Akwa, bätärekä jatäri ti jataba Jehová tarere. Biti drekebe ngwarbe ti töi jataba ti nike. Käre ja rababa ruin käme tie aune tikwe kukwe käme nuainbare yebätä Jehová ñaka jire ngite juain ta tibiti rababa ruin tie. Ye ngwane, rei David ja mikani ngite krubäte akwa Jehovakwe ngite juanibiti ta tä Bibliabätä yebätä ti nämä ñäke aune yekwe ti dimikaba (2 Samuel 11:1–12:13).

Ti rikadre kukwe driere nitre ie gwi ye ñaka rababa nuäre ti kräke arato (Mateo 28:19, 20). ¡Tikwe nitre nuainbare tare ye nane ngwane kwandre gwi tie ye jürä nämä krubäte tibätä! Akwa, bätärekä jatäri kä jürä ñaka jataba tibätä aune ti jataba blite kä jutobiti nitre ben ni Rün kä kwinbiti yebätä, niara tä ngite nikwe ye jökrä juen ta nibiti.

KUKWE KWIN NAMANI TIKWE:

Jehová namani gare tie ye köböire ti täbe nire. Ti nämä ja kete nitre ben ye kwati murie ketanina o ruäre tätre ngite. Akwa tibätä kätä juto aune kukwe kwin tä ja känenkäre ti kräke. Tita ja töi mike bobre aune Ngöbö kukwei mike täte bätä tita ja di ngwen ñaka nemen rubun ye köböire tita nüne jäme nitre madabe. Carmen meri bä nuäre ben tita ja mäkäninte ye tä kä mike juto tibätä. Gwaire nunta nitre dimike Biblia mike gare bäri kwin jai.

Akwa, nengwane tita sribire kwin ngwian ganainkäre jai. Ruäre ngwane tita sribire bancote, akwa ñaka ngwian goikäre, ñakare aune ükatekäre.