Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BLITATA NITRE TESTIKO JEHOVAKWE BEN

¿Nitre testiko Jehovakwe tä Jesús mike era jai?

¿Nitre testiko Jehovakwe tä Jesús mike era jai?

Blitata ño ni testiko Jehovakwe ben yebätä ani töbike, ni Testiko kädekata Antonio tä Luis gwirete ye ani bämike.

JESÚS MIKADRE ERA JAI YE ÜTIÄTE

Antonio: Ñantörö, Luis. ¡Nita ja tuinta bobukäre ye käi nibi juto tibätä!

Luis: Tibätä arato.

Antonio: Täräkwata Ni Mikaka Mokre bätä ¡Despertad! mrä ne tiki ngwena mä kräke. Kukwe ütiäte täbätä abokän rabai tuin ütiäte mäi raba ruin tie.

Luis: Tä debe. Mäki ti känti ye käi nibi juto tibätä ñobätä ñan aune ti tö kukwe ngwaintari mäi.

Antonio: Jän, niere tie.

Luis: Kä nuära ti nämä blite sribi muko tibe ben ye ngwane täräkwata munkwe yebätä kukwe ütiäte krubäte mikata gare tikwe nieba ie. Akwa nitre testiko Jehovakwe ñaka Jesús mike era jai yebätä ti ñaka raba ñäkebätä nieba kwe tie. Mä rükaita ti känti ye ngwane tikwe ngwaintari mäi tikwe nieba ie. ¿Mun ñaka Jesús mike era jai nieta ye metreya?

Antonio: Mätä ngwentari tie yebätä tä debe. Ni mada tä kukwe meden mike era jai ye ni törbadre gai angwane, bäri kwin nikwe ngwandretari ngwärere ie, ¿ñan ererea?

Luis: Jän, ye erere.

Antonio: Nun testiko Jehovakwe Jesús mike era jai. Ye ñan aibe ngörä, ñakare aune nunkwe ñaka tödekadre ie angwane nun ñaka raba nemente kwäre ye gare nunye.

Luis: Ye erere ti nämä nütüre. Akwa ni sribikä tibe käkwe kukwe jene nieba tie, yebätä ti törbaba mikai gare jai. Ni ñaka blite kukwe yebätä...

Antonio: Ye erere. Ñobätä ütiäte Jesús mikadre era jai ye bersikulo ruäre Bibliabätä tä driere abokän ti törba mikai gare mäi. Nunta kukwe driere nitre ie ye ngwane käre nunta blite bersikulo yebätä bentre.

Luis: Ye kwin.

Antonio: Apóstol iti Jesukwe ie kukwe niebare kwe yebätä ani blite käne. Tä Juan 14:6 yekänti: “Ti abko ji ngöräbe, [...] ti aibe abko kukwe era erere mikaka gare [...] amne ti aibe abko ni mikaka nire kärekäre, aisete ti ne aibe köböire ni rabadre ti Rün känti”. Bersikulo nebätä nieta erere, ¿nire aibe köböire ni raba nökrö ni Rün kä kwinbiti ken?

Luis: Jesús köböire.

Antonio: Metre. Ye ara nun testiko Jehovakwe tä mike era jai. Ti törba kukwe ngwaintari mäi. Kukwe Bibliabätä gare mäi, yebätä, ¿nire käbiti ni rabadre orare?

Luis: Jesús käbiti, ¿ñan ererea?

Antonio: Ye erere. Yebätä, batire batire tita orare ye ngwane, tita nuainne Jesús käbiti. Aune nitre Testiko mada jökrä tä ye erere nuainne arato.

Luis: Kwin krubäte.

Antonio: Juan 3:16 (TNM) tä dre niere ye ani mike gare jai. Jesukwe nünanbare ño aune kukwe driebare ño Kä tibienbätä ye mikata gare kukwe braibebiti bersikulo yebätä. Tärä Ketabokä Bibliabätä tä blite Jesubätä abokän mikata gare  kukwe braibebiti bersikulo yebätä arato. ¡Kukwe ye ütiäte krubäte! ¿Mä törba ñäkäibätä?

Luis: Jän. “Ñobätä ñan aune Ngöbökwe ni jökrä tarebare krubäte ye medenbätä Monso ngöräbe kwe biani kwe, ne kwe ni jökrä käkwe tödekadre ie ye ñaka gadrete, ñakare aune ja nire käre ye rabadre kwe”.

Antonio: Tä debe. ¿Mäkwe ñäkäbarera texto yebätä?

Luis: Jän, ti tärä kukwe nuin iglesia tikwe yete.

Antonio: Texto ye gare nitre kwati ie. Ani ja tötike kwinbätä. Ngöböta ni tarere ye köböire ni raba nüne kärekäre niebare Jesukwe, akwa ¿nikwe dre nuaindre mada?

Luis: Tödekadre.

Antonio: Metre, aune metrere nikwe tödekadre Monso ngöräbe Jesukristo yei. Nikwe tödekadre Jesús ie köböire ja nire käre ye rabai nikwe ye mikata gare tikwe täräkwata Ni Mikaka Mokre bini mäi yebätä página 2 yekänti. Täräkwata ye sribeta ni mikakäre tödeke Jesukristo tä Reire Gobran Ngöbökwe yete yei, niarakwe ja biani murie ketadre “ne kwe ja nire käre rabadre nikwe” nietabätä.

Luis: Amm, tua yete. ¡Munta Jesús mike era jai nieta täräkwata munkwe yebätä arato!

Antonio: Jän.

Luis: Se ño mada, ¿nitre tä kukwe jene niere?

Antonio: Kukwe keta kabrebätä raba ruin tie. Nitre mada tä kukwe niere ye erere nitre ruäre tä mike era jai. O ni ji ngwanka iglesia kwetre yete tä kukwe ye driere ietre.

Luis: Mun kädekata testiko Jehovakwe aune mun kädeka ñaka testiko Jesukwe yebätä raba ruin tie, ¿ñan ererea?

Antonio: Jän, yebätä raba ruin tie.

Luis: Akwa, ¿ñobätä munta blite krubäte Jehovabätä?

“TIKWE MÄ KÄ MÄKWE MIKANI GARE IETRE”

Antonio: Ñobätä ñan aune Ngöbö kädekata Jehová, aune kädekadrete kä kwe yebiti ye ütiäte krubäte nun kräke. Jesukwe kädekaninte kä kwe yebiti. Bati niara nämene orare Rün kwe ie ye ngwane dre niebare kwe ie ne ti törba mikai gare mäi. ¿Mä raba ñäke Juan 17:26 (Ngöbö Täräe [NGT], tärä okwä ükaninte) yebätä?

Luis: Jän. “Angwane tikwe mä kä mäkwe mikani gare ietre, angwane ti bike mike gare jankunu ietre; abokän kwe ti tarebare kri mäkwe, ye rabadre kwetre gäre; angwane ti rabadre niaratrebätä.”

Antonio: Tä debe krubäte. ¿Jesukwe Ngöbö kä ye mikani gare ye jutuani mäi? ¿Ñobätä ye nuainbare kwe?

Luis: Eh... Ñaka gare tie.

Ni ñaka tödeke Jesús ie angwane ni ñaka raba nemente kwäre

Antonio: Bersikulo keteiti tä mike gare ye ani ñäkebätä, Hechos 2:21 (NGT) tä niere: “Ni jökrä käkwe Ji dökwäte [“Jehová”, TNM] kä kwe kädekaite, yebrä rabai kwäre”. Mikata gare yete ye erere, ni rabadrete kwäre yekäre nikwe Ngöbö kä ye kädekadrete. Kukwe ye nämene gare Jesús ie.

Luis: Jän.

Antonio: Yebätä nitre nänkä niara jiebiti yekwe Rün kä ye mikadre gare jai aune kädekadrete ye nämene ütiäte niara kräke: ñobätä ñan aune ye ütiäte ne kwe ni rabadrete kwäre. Yebätä nun Testiko tä blite krubäte Jehovabätä. Ngöbö kä rabadre gare nitre ie aune rabadre kädekete ye bäri ütiäte nun kräke.

Luis: Ngöbö kä ño ye ñaka gare nitre ie aune ñaka kädekete kä kwe yebiti, akwa nire abokän Ngöbö ye gare ietre.

Antonio: Ye erere raba ruin tie, akwa Ngöbökwe ja kä mikani gare nie ne kwe rabadre nuäre ni kräke rökrakäre kokwäre.

 Luis: ¿Ñori? Ñaka nüke gare tie.

Antonio: Mike nüke gare ne erere jai: ni iti käkwe mren Tain ñäkänintubu aune Kukwe Keta Jätä biani ie ye gare ni jökrä ie, ¿ñan ererea? Ni iti käkwe arka sribebare mräkätre kwe aune jondron nire mikakäre kwäre ye gare nie arato. ¿Niaratre kä ye ñaka rabadre gare nie akräke dre rabadre bare? Ni töi ñaka raba nemen nitre yebätä, ¿ñan ererea? Ni iti kä kwinbiti jatani kä tibienbätä ja biankäre murie ketadre ngite nikwe ütiäre ye kädekata ño ñaka rabadre gare nie angwane, ni töi ñaka raba nemen jire ni yebätä, ¿ñan ererea?

Luis: Ye metre.

Antonio: Akwa, Ngöbökwe kukwe kwin krubäte nuainbare; nitre ye kädeka nämene ño ye mikani gare kwe nie: Moisés, Noé aune Jesús. Nikwe ñaka nitre ye tuani, akwa kä rabadre gare nie ye köböire rabadre metre ni kräke.

Luis: Ti ñan töbike jire kukwe yebätä, akwa raba tuin metre tie.

Antonio: Yebätä nun Testiko tä blite krubäte Jehová kä yebätä: ñobätä ñan aune nun tö nitre tuai tö ngwen ie, rabadre tuin metre ietre, ja ketamuko ye kwrere. Akwa Jesús kisete kukwe ütiäte krubäte tä nun mikakäre kwäre ye gare kwin nunye. ¿Bersikulo mada tä kukwe ye mike gare metre ye ti raba mike gare mäi?

Luis: Jän, raba.

Antonio: Nikwe ñärira Juan 14:6 yebätä, bersikulo yekänti Jesukwe niebare niara abokän “ji ngöräbe, [...] kukwe era erere mikaka gare [...] amne [...] ni mikaka nire kärekäre”. Ani ñäke Juan 14:1 yebätä mada. ¿Mä törba ñäkäi kukwe nieta mrä yebätä?

Luis: Jän. Tä niere: “Munkwe tödeka Ngöböbti amne munkwe tödeka tibti arato”.

Antonio: Tä debe. Bersikulo ne tä niere erere, ¿ni rabadre tödeke Jehovai aune ñaka tödeke Jesús ie?

Luis: Ñakare. Jesukwe niebare ni rabadre tödeke niaratre nibu ie.

Antonio: Ye erere. Nita tödeke niedre nikwe, ye ñan aibe ngörä nüke gare tie ye erere mä töita arato raba ruin tie. Nita tödeke ye nikwe bämikadre.

Luis: Ye metre.

Antonio: ¿Ye nuain raba ño? Ni raba blite kukwe yebätä mada ngwane, ¿raba tuin ño mäi? *

Luis: Raba tuin kwin tie.

¿Kukwe ruäre Bibliabätä ñaka tuin metre mäi? ¿Nitre Testiko tä kukwe ruäre nuainne aune mike täte ye mä törba mikai gare jai? Ye erere angwane, mäkwe niaratre tuadre ye ngwane mä raba kukwe ye ngwentari ietre. Niaratre käkwe mikai gare kä jutobiti mäi.

^ párr. 60 Kukwe mikakäre gare bäri jai, mäkwe ñäkä kapitulo 12 tärä ¿Dre drieta erametre Bibliakwe? yebätä, nitre testiko Jehovakwe sribebare. Tä mikani jw.org/jw-ngb yekänti arato.