Känändre nekänti

Indice yete känändre

 BIBLIA NIARA TÖI KWITANI

Kä bä nuäre käbämikata yekwe ti töi kwitaba

Kä bä nuäre käbämikata yekwe ti töi kwitaba
  • DÄREBARE: 1974

  • JUTA: LETONIA

  • KUKWE MADA: NÄMENE JA GAIN MOTOBITI

TIKWE JA NGWANI KRÖRÖ:

Ti därebare Riga, juta Letonia yekänti. Ti aune ti ngwai nämä nüne ti meye ben. Ti meye nämä kukwe católico yebätä, akwa bieta nuain nämä iglesiate ye aibe ngwane ti nämä niken yete. Ni tärä abokän dite ye ti nämä mike era jai. Akwa, ti nämä monsore ye ngwane jondron mada jataba tuin kwin tie.

Jondron diandrekä kiakia aune ketadrekäta jabätä ye nuain nämä gare tie gaba ti meyekwe tibätä. Nane ngwane tikwe jondron gwita jökrä dikiandrete kän ye jürä nämäbätä yebätä ñaka nämä ti tuenmetre kaibe gwi. Ja näkwitakäre, juguete metalre jondron sribera bianba kwe tie abokän käre ti nämä ketekä jabätä aune denkäta. Ja daka jondron yebiti ye nämä tuin kwin krubäte tie ja gata motobiti ye erere. Ja gata abokän kädekata Zelta Mopēds ye kräke ti meye ti kä bianba, ye ngwane ja käne ti jataba ja gain motocicleta ñaka nen krubäte yebiti. Ye bitikäre ti jataba ja gain motocicleta nen drekebe yebiti.

Ja gadre motobiti ye köböite ni raba juruainne tare akwa nia rababa gare jötrö ngwarbiti tie aune ti käikitaka jataba. Tikwe gananba bämä superbikes yebätä juta Letonia yekänti, aune bobu países bálticos yete.

BIBLIAKWE TI TÖI KWITANI ÑO:

Ja ga rababara gare bäri kwin tie ye ngwane ti kukwe muko Evija ja mäkäteba tibe ja känenkäre, yei tärä nitre testiko Jehovakwe ye kwanba abokänbätä cupón ja tötika Bibliabätä ribekäre ye nämä. Ja kä tikaba kwebätä, juanba kwe biti nitre Testiko nibu jataba tötike Bibliabätä. Kä ye ngwane ja mikadre kukwebätä ye ñaka nämä tuin ütiäte tie, akwa niara nämä ja tötike ye ti ñaka ñäkäiba ie.

Ye bitikäre, meritre Testiko nämä Evija tötike Bibliabätä yekwe ti käräba ja tötika nämä kwetre ye kukwe nuin. Ti rikaba kukwe nuin aune kukwe kädrie nämä kwetre ye rababa  tuin kwin tie. Kukwe nieta Salmo 37:10, 11 yebätä ye mataba ti brukwäte, yete Kä tibien kwitai bä nuäre käbämikata. Yekänti nieta: “Kä nebera braibe, aune nitre käme ye ñaka rabaira; niaratre nämene yekänti mäkwe känäin aune ñaka täi yete. Akwa nitre töi jäme yekwe kä tibien rabai, aune kä jäme krubäte yete ja rabai ruin kwin krubäte ietre”.

Biblia ye jataba tuin bäri kwin tie. Kukwe mada mada tä kukwe ngwarbe driere ye jataba nüke gare tie. Akwa, kukwe metre aune nuäre rükadre gare nieta Bibliabätä yekwe ti töi mikaba ñan krütare.

Ja nire ye ütiäte krubäte Jehová kräke ye rükaba gare tie ja tötika Bibliabätä ye köböire (Salmo 36:9). Yekwe ti mikaba töbike tikwe ja gadre jankunu o ñakare yebätä. Ti ñaka tö rababara ja nire tikwe ye mikai kukwe tare te, ti törbaba ja diainkä Jehová kräke. Ti nämä ja gain motobiti yebätä ti käi kitaka nämä, ti mika nämä ütiäte jai aune käi nämä nemen juto krubäte tibätä ye erere ja ñaka rababara ruin tie.

Tikwe dre nuaindre ja nire tikwe yebiti ye ererebätä Jehová ja nire bianka tie yekwe kukwe ükaite tibe

Kä 1996 yete, nitre testiko Jehovakwe gätä kri känti nitre juta madate nübaita nuainba Tallin juta (Estonia) yekänti yebätä ti janama, ye abokän nemenkä känime ja daka käi känti ti nämä ja gain yei. Yete tikwe nitre juta jene jene te tuaba keteitibe jäme jabe. Meri iti kän bolso riateba, ñaka kwaintari jire ie tikwe nütüba. Akwa kä ñaka rikaba raire ta ngwane kwanba meri mada ie, aune jondron jökrä nämä te bianbata kwe ie. ¡Ti töi rababa ñan krütarebätä! Ye ngwane nitre testiko Jehovakwe ye tä ja tuenmetre erametre jie ngwandre kukwe Bibliabätä ja jie ngwankäre yei rükaba gare tie. Evija bätä ti nun jataba nirien kukwe ja üairebiti aune kä 1997 yete nunkwe ja ngökaba ñöte.

KUKWE KWIN NAMANI TIKWE:

Nitre nämä ja kete tibe nämä ja gain motobiti ye ruäre murie neketanina ja gabätä. Akwa ti abokän tä nire Biblia ye köböire, ñobätä ñan aune tikwe ja tötikanibätä yekwe mikani gare tie tikwe dre nuaindre ja nire tikwe yebiti ye ererebätä Jehová ja nire bianka tie yekwe kukwe ükaite tibe.

Kä kobäkä te ti aune ti muko sribiba sukursal nitre testiko Jehovakwe yete juta Riga yekänti. Nengwane nunta nun ngängän Alise ngübare, aune Jehová taredre kwe ye nunta driere ie. Bati bämän kratire kratirebätä tita niken sribire kukwe kwitata Letonia yekänti karo ükatekäre. Ti nämä chi ye ngwane jondron diandrekä biti ketadrekäta jabätä namani gare tie yebiti tita sribire kwin ye tä kä mike juto tibätä. Aune ti täbe jondron denkä biti ketekäta jabätä.

Ti ja kitani Bibliabätä ye köböire, tita blite Ngöbö itibe metre yebätä ti mräkätre ben ye ütiäte ti kräke. Erametre kä bä nuäre käbämikata Kä tibienbätä yekwe ti töi kwitaba.