Känändre nekänti

Indice yete känändre

 KUKWE TÄRÄ KWATABÄTÄ | ¿KUKWE MEDEN KÄDRIETA BIBLIABÄTÄ?

¿Ñokänti ni jökrä namani?

¿Ñokänti ni jökrä namani?

Ñongwane jondron jökrä sribebare ye Génesis, tärä kena Bibliabätä tä mike gare kukwe braibe nebiti: “Kena Ngöbökwe kä kwinta bätä kä tibienta ye sribebare” (Génesis 1:1). Ngöbökwe kri bätäkä ngwarbe aune jondron nire dätebare, ye bitikäre Adán ni brare kena aune Eva meri kena sribebare kwe. Ngöbö töi meden meden kwin ye erere niaratre töi mikani kwe yebätä niaratre ñaka nämene jondron nire ye erere, ñodre, törbadre dre nuain erere nuaindre kwetre. Yebätä, ja ngwandre ño kwetre ye ererebätä kukwe ükadrete bentre. Ni ni Sribekä ye kukwei mikadre täte kwetre angwane, ni kä jökräbiti tibien käkwe nünandre kärekäre töi metre aune jäme jabe Kä tibienbätä ye rüne niaratre rabadre, Ngöbö tö namani ie ye erere.

Akwa, ángel iti nitre ye ngökani aune namani kädekani Satana, ye abokän “Ni Rüe” gärätä. Kulebra yebiti Eva ngökani kwe. Ñaka Ngöbö kukwei mikai täte kwe angwane nünain kwin kwe niebare kwe ie. Adán aune Eva Satana kukwei mikani täte aune kä mikaninkä kwetre Ni niaratre Sribekä yebätä. Ni rün aune ni meye kena yekwe ñaka kukwe kwin diani nuaindre jai ye köböite, ñaka nünanbare kärekäre kwetre aune niaratre köböite ngite, ni töi ñaka metre bätä gata ye namani nibiti.

Kukwe nakaninkä ye Ngöbökwe ükaite aune Adán monsoitre mikai nüne kärekäre kwe niebare bengwairebe kwe. “Meri monsoitre”, ye iti metrere, käkwe Satana gaite aune Satana, Adán bätä Eva köböite ja tare nikata ye diainkä kwe Ngöbökwe mikani gare (Génesis 3:15). ¿“Meri monsoitre” iti ye abokän nire? Kä rikadre ta angwane rabadre gare niebare.

Akwa, Ngöbö töi nämene dre nuainbätä ñaka rabadre bare yekäre Satana nämene ja di ngwen jankunu ja mike rüere, aune drekebe ngwarbe ja mika ngite bätä kukwe blo nuain jatani kä jökräbiti tibien. Yebätä Ngöbökwe ja töi mikani nitre käme ye gainte ñü kri yebiti. Noé ni ja ngwanka metre yekwe arka sribedre niebare kwe ie ne kwe niara, mräkätre kwe aune jondron nire juandre kwe arkate ye rabadrete nire.

Ñü kri näkäni tibien ye bitikäre kä nikani kwati ta ye ngwane Noé aune mräkätre kwe nämene arkate nikani jubäre. Kä tibien namaninta kwin, akwa “meri monsoitre” iti ye abokän jämi nüke.

(Dianinkä Génesis 1 nemen 11, Judas 6, 14 aune 15 bätä Apocalipsis 12:9 yebätä.)