Känändre nekänti

Indice yete känändre

Moisés, töi bobre

Moisés, töi bobre

¿NI TÖI BOBRE YE DRE GÄRÄTÄ?

Ni töi bobre ye ni ñaka bike kri o ja nemen ruin ñaka bäri ütiäte nie ni madabätä. Ni töi bobre ye ie ja ruin ñaka bäri ütiäte ni mada yebätä. Ni töi bobre ye rabadre ngwen törö jai arato niara ye ja mike ngite.

¿MOISÉS TÖI NÄMENE BOBRE YE BÄMIKANI ÑO KWE?

Moisés kädekani ji ngwankäre ye ngwane ñaka namani bike bäri kri nitre madabätä. Ni kädekata ji ngwankäre ye ngwane, töi bobre o bike kri ye tä bämike jötrö ngwarbe tuadre ni madai. Robert G. Ingersoll, ni kukwe kädriekä siklo XIX, käkwe kukwe ne niebare: “Nitre jökrä bäsi tä ja tuin kukwe tare ben. Akwa ni ye töi ño erametre ye mä törba mikai gare jai angwane, mäkwe kädeka ji ngwankäre.” Moisekwe ja töi mikani bobre yebiti kukwe kwin bämikani kwe.

Jehovakwe mikani ütiäte kri, ñobätä ñan aune kädekani kwe nitre Israel jie ngwankäre. Akwa, Moisés ñaka ja töi mikani bike kri. Ñodre, jondron nämene mikani biandre nitre madai (herencia) yebätä kukwe ñaka nuäre nämene ükadrete ye ükaninte ño kwe yebätä ani ja tötike (Números 27:1-11). Kukwe ye namani ütiäte krubäte, ñobätä ñan aune kukwe meden ükadrete ye ererebätä jondron biandre nitre merire ie aune mräkätre yei.

¿Moisés dre nuainbare? ¿Niara kädekani nitre Israel jie ngwankäre, yebätä dre nuaindre kwe ye nämenena gare kwin ie namani nütüre? ¿Niara töi, niara namanina umbre aune kukwe meden nämenena gare ie yei tö ngwani kwe, o Jehová töbike ño ye nämene gare kwin ie?

Ni bike kri käkwe kukwe ye nuaindre, akwa Moisés ñaka nuainbare. Biblia tä mike gare nie niarakwe ‘kukwe [...] ye mikani gare Jehovai’ (Números 27:5). ¡Töbike kukwe yebätä! Niarakwe nitre jie ngwanbare kä gre ketebu te, akwa nämene tö ngwen jankunu Jehovai, aune ñaka jai. ¡Ja töi mikadre ño bobre ye niara bämikani kwin krubäte!

Moisés ye aibe rabadre kädekani ji ngwankäre ye ñaka nämene nütüre. Jehovakwe nitre mada Israel tuanimetre kukwe kwe mike gare ye ngwane, niara ñaka namani mokrere; ñakare aune, käi namani jutobätä (Números 11:24-29). U kwe niebare ie, rabadre sribi nämene kisete ye bien nuaindre nitre madai ye ngwane, niarakwe kukwe ye kani ngäbiti töi bobrebiti (Éxodo 18:13-24). Niara jämi krüte känenkri, nämene dite ngrabare akwa Jehovakwe ni mada kädekadre niara täte ribebare kwe ie. Jehovakwe Josué ye dianinkä, aune Moisés käkwe dimikani brukwä tätebiti. Ne madakäre, ribebare kwe nitre Israel ie rabadre monso bati kädekani niaratre jie ngwankäre nemen Kä Käbämikani ietre känti ye kukwei mike täte (Números 27:15-18; Deuteronomio 31:3-6; 34:7). Erametre Moisés mikani juta Ngöbökwe jie ngwen ye namani ütiäte kräke. Akwa, niara nämene kädekani ji ngwankäre ye ñan ai mikani bäri ütiäte kwe jai, kukwe kwin rabadre nitre yekwe ye mikani bäri ütiäte kwe.

¿NIARA KUKWE NUAINBARE YE TÄ DRE DRIERE NIE?

Ni töi o ni kädekadre ji ngwankäre ye ngwane, ni ñaka rabadre bike bäri kri nitre madabätä. Jehová ñaka nitre mikaka täte töi nuäi ye känene, ñakare aune nitre töi bobre yebätä tä ja töi mike (1 Samuel 15:17). Erametre ni töi bobre angwane, kukwe kwin nieta Bibliakwe ne nikwe mikai täte: “Mäkwe tö ngwan Jehovai ja brukwä tätebiti, bätä kukwe nüke gare mäi yei mäkwe ñaka tö ngwan” (Proverbios 3:5, 6).

Kukwe nuainbare Moisekwe ye tä driere nie arato, sribi meden tädre ni kisete o ni kädekadre ji ngwankäre ye ni ñaka rabadre mike bäri ütiäte jai.

¿Moisés töi nämene bobre ye erere nikwe ja töi mikai angwane kukwe kwin rabai nemen nikwe? Jän, kukwe kwin rabai nemen nikwe. Erametre ni töi bobre angwane, nitre tä ni bäre ye töi rabai jäme aune ni rabai tare kwetre. Akwa, ni rabai tare Jehovakwe ye bäri ütiäte, ñobätä ñan aune niara ye töi bobre (Salmo 18:35). “Nire nire käta bike kri abko rüere Ngöbö motota nebe romon. Akwa nire nire käta bike tidrä [...] abko kräke Ngöböta ja moto mike kuin.” (1 Pedro 5:5.) Erametre, kukwe ütiäte krubäte, abokänbätä ni rabadre ja töi mike bobre Moisés erere.