Känändre nekänti

Indice yete känändre

Moisés, tödekabare

Moisés, tödekabare

¿TÖDEKA YE DRE GÄRÄTÄ?

Biblia tä mike gare, tödeka ye jondron tua ye kwrere ie tö ngwanta metre. Nire tä tödeke kwatibe Ngöböi, ye ie gare metre niara tä kukwe käbämike ye jökrä mikai nemen bare kwe.

¿MOISÉS NÄMENE TÖDEKE YE BÄMIKANI ÑO KWE?

Moisés tödekabare kukwe käbämikani Ngöbökwe yei, ye niara bämikani kukwe diani nuaindre kwe jai yebiti (Génesis 22:15-18). Niara rabadre nüne kwin aune dre dre kwin nämene Egipto ye rabadre kwe akwa “bäri kwin niarakwe ja mikani endikadrete [küdrera] nitre Ngöbökwe ben gwaire, angwane ñakare kä ngwane nuäre jabätä kwe jondron käme nuainne” (Hebreos 11:25, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte, [NGT]). ¿Ñaka töbikabare kwin kwe kukwe diani nuaindre kwe jai yebätä? ¿Biti ja töi kwitani kwe? Ñakare, Biblia tä niere “Ngöbö tuin ñakare tua kwrere niara nämene näin jankunu metre” (Hebreos 11:27, NGT). Tödeka käkwe niara mikani dre den nuaindre jai yebätä ñaka ja töi kwitani jire kwe.

Ne madakäre, Moisés ja di ngwani tödeka nitre nämene nüne niara bäre yekwe mike dite arato. Ñodre, nitre rükä Faraonkwe aune Mren Tain ye namani nitre Israel ketebätä jite angwane ñaka namani nuäre kräketre. Niaratre namani kukwe tare te yebätä kä jürä namani bätätre, ye ngwane ja di käräbare kwe Jehovai aune Moisés ie. ¿Ye ngwane Moisés dre nuainbare?

Ngöbökwe Mren Tain ye ñäkäibiti ne kwe niaratre gitiadre kä nötare yete ta aune rabadrete kwäre yebätä niara ñaka nämene töbike jire. Akwa Ngöbökwe niara kriemikai yebrä nämene gare kwin ie aune tö namani mikai gare metre nitre mada yei. Éxodo 14:13 tä niere: “Moisés niebare nitre kwati yei: ‘Ñaka kä jürä ngwan jabätä. Munkwe nünanka dite aune Jehová bike mun mike kwäre matare ye mike ñärärä’”. ¿Kukwe ye käkwe tödeka nitre Israel yekwe mikani dite? Jän, Biblia tä mike gare, Moisés aune nitre ye jökrä “nikani Mren Tainte ta angwane, kä namani nötare känti ta nikani” aune nämenentre “tödeke Ngöböbti” yebätä nuainbare kwetre (Hebreos 11:29). Moisés tödekabare ye köböire jondron kwin namani kwe aune nitre mada tödekabare niara erere yekwe jondron kwin namani arato.

¿KUKWE NUAINBARE KWE YE TÄ DRE DRIERE NIE?

Tä mike gare nie nikwe tödekadre kukwe käbämikata Ngöbökwe yei aune dre diandre nuaindre jai yebiti bämikadre. Ñodre niara tä käbämike nie nikwe sribi kwe mikai käne angwane jondron ribeta nikwe jai ye biain kwe nie (Mateo 6:33). Ja töi mika jondron kä nebätä tuabätä jakwe yebe ja tuadre ye ñaka tä nemen nuäre ni kräke; akwa nikwe ja di ngwain nüne jondron braibebiti aune nikwe sribi Jehovakwe mikai käne angwane, nita dre ribere jai ye niarakwe biain nie yei nikwe tö ngwandre metre. Niara tä käbämike nie: “Tikwe ñan ma mikadrete jire chi kaibe amne, tikwe ñan kä mikadrekä jire chi mabtä” (Hebreos 13:5).

Ne madakäre, nikwe ja di ngwandre tödeka ni madakwe ye mike dite arato. Ñodre, nitre rüne, rabadre monsotre kwe dimike tödeke Ngöböi. Monsotre tä kia ye ngwane Ngöbö tärä o ñakare aune dre kwin bätä dre käme ye kräke niara kukwe ükaninte ye rabadre nemen gare ietre. Ngöbökwe kukwe ükaninte ye niaratre mikadre täte köböire kukwe kwin raba nemen kwetre ye rabadre mike gare kwin jai arato (Isaías 48:17, 18). ¡“Ngöbö tärä [...], amne nita niara känene abko ütiä biandi kwe nie” yei niaratre mikadre tödeke ye abokän kukwe kwin nuainta kräke! (Hebreos 11:6.)