Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nikwe töbikadretari kukwe ja üaire yebätä

Nikwe töbikadretari kukwe ja üaire yebätä

“Mäkwe töbikatari kukwe nebätä; mäkwe ja di ngwan krubäte kukwe ye nuainkäre, ne kwe mätä nirien jankunu ye jutuadre metre nitre jökrä ie.” (1 TIMOTEO 4:15TNM)

KANTIKO: 22, 52

1, 2. ¿Ñobätä ni ñaka ja erebe jondron nire yebe?

NI KÄ tibienbätä ye ñaka ja erebe jondron nire yebe. Ñodre, ni raba blite, tärä tike, ñäke täräbätä aune nitre mada tä dre niere nie ye raba nüke gare nie. Arato ni raba orare aune kantare Jehovai. Ni jisai tä ni mike kukwe ye jökrä nuainne ño ye abokän jämi nüke gare nitre ja tötikaka krikri yei.

2 Ne madakäre Jehovakwe ni kukwei mikani, akwa ni raba kukwe mada nuainne arato abokän erere jondron nire ye ñaka raba nuainne (Salmo 139:14; Apocalipsis 4:11). Niarakwe ni sribebare ja bä kwrere, yebätä ni törbadre dre nuain ye erere ni raba nuainne akwle (Génesis 1:27). Aisete, Jehovakwe ni mikani blite yebiti nikwe niara käikitaikä aune nikwe niara mikai täte o ñakare ye tä gare nie.

3. ¿Jehovakwe dre biani nie ni dimikakäre kukwe kwin den nuaindre jai?

3 Jehovakwe Biblia biani nie ne kwe nikwe niara käikitadrekä aune mikadre täte ño ye rabadre gare nie. Kukwe 2,800 jene jene biti bäri Biblia ye kwitanina täte o ötare yebätä ni raba ñäke kä nengwane. Nita ñäke Bibliabätä aune töbiketaribätä ye ngwane,  nita nemen töbike Jehová erere (Salmo 40:5; 92:5; 139:17). Nikwe töbikai niara erere angwane, nikwe kukwe kwin diain nuaindre jai aune nikwe nünain kärekäre (ñäkädre 2 Timoteo 3:14-17 yebätä). *

4. a) ¿Töbikadretari ye abokän dre gärätä? b) ¿Kukwe meden meden ngwantarita abokän nibike mike gare jai kukwe ja tötikara nekänti?

4 Töbikadretari ye abokän ja töi mikadre kukwe keteitibätä aune töbikadre bätärekä aune kwinbätä (Salmo 77:12; Proverbios 24:1, 2). Nikwe kä diandrekä jai töbikakäre kukwe nemen gare nie Jehová aune Jesús yebätä ye ütiäte krubäte (Juan 17:3). Kukwe ngwantarita ne nibike mike gare jai kukwe ja tötikara nekänti: ¿Dre raba ni dimike töbiketari? ¿Dre drebätä ni raba töbiketari? ¿Nikwe dre nuaindre ne kwe ni rabadre töbiketari käre aune käi rabadre juto nibätä?

¿DRE RABA NI DIMIKE TÖBIKETARI?

5, 6. ¿Dre käkwe ni dimikai ne kwe drebätä nita ñäke ye rabadre törö nie aune rükadre gare bäri kwin nie?

5 Ni kä tibienbätä tä kukwe ruäre nuainne akwa ñaka töbikebätä, ñodre, murie jäkädre, dikadrekä o ni rikadre bicicletabiti. Akwa ¿ye erere tä nemen bare nibätä nita ñäke täräbätä ye ngwane? Nita ñäke täräbätä ye ngwane ni töita nemen kukwe mada jiebiti arato. ¿Ni raba dre nuainne ne kwe kukwe ye erere ñaka rabadre bare nibätä? Nikwe ja töi mikadre kwatibe kukwe yebätä aune nita drebätä ñäke ye tä dre mike gare yebätä nikwe töbikadre. Aune párrafo o subtítulo keteiti krütadre nie ye ngwane, nikwe ngwandretari jai: “¿Kukwebätä tikwe ñäri ne tä dre driere tie? ¿Erametre nüke gare kwin tie?”.

Nikwe ñäkäi Bibliabätä ‘tiebe tiebe’, ye ni dimikai ja töi mike kwatibe kukwebätä nita ñäke yebätä aune drebätä nita ñäke ye rabai törö bäri kwin nie

6 Nikwe ñaka ñäkädre käbube täräbätä, ñakare aune nikwe kukwe ye kädekadrete. Ye köböire nita ñäke kukwebätä ye tä nemen törö bäri kwin nie ye nitre ja tötikaka krikri ie nükanina gare. Aune ye gare Jehovai, ñobätä ñan aune niarakwe ni sribebare. Ye medenbätä niebare kwe Josué ie niara rabadre ñäke ‘tiebe tiebe’ kukwe biani yebätä, ye abokän, ja kukwei mikadrekä kwe bätärekä tärä okwä jiebiti meden gärätä (ñäkädre Josué 1:8 yebätä). * Nikwe ñäkäi ye erere Bibliabätä, ye ni dimikai ja töi mike kwatibe kukwebätä nita ñäke yebätä aune drebätä nita ñäke ye rabai törö bäri kwin nie.

7. ¿Kä medenkänti aune ñongwane ni raba töbiketari? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä.)

7 Akwa, ruäre ngwane ñaka tä nemen nuäre ni kräke nita ja tötike ye ngwane, ja töi mikakäre kwatibe aune töbikatarikäre kukwe yebätä. Nita nemen nainte o kä ngö tä nemen  krubäte ni bäre ye ngwane ñaka tä nemen nuäre ni kräke. Ye medenbätä kä kaibe yekänti ni tädre aune ni töi tädre jäme ye ngwane ni raba töbiketari. Ñodre, deu David nämene töbiketari (Salmo 63:6). Aune Jesús abokän nämene kä kaibe känene jai töbikatarikäre aune orakäre (Lucas 6:12).

¿DRE DREBÄTÄ NI RABA TÖBIKETARI?

8. a) ¿Dre drebätä ni raba töbiketari? b) ¿Nita blite Jehovabätä nitre madabe ye ngwane ja ta nemen ruin ño ie?

8 Kukwe medenbätä nita ñäke Bibliabätä yebätä nita töbiketari, akwa ni raba töbiketari kukwe mada madabätä arato. Ñodre, Ngöbökwe jondron sribebare ye nikwe mikadre ñärärä angwane, ni raba ngwentari jai: “¿Jehovakwe jondron sribebare ye tä dre mike gare tie niarabätä?”. Ye käkwe ni töi mikai orasion nuainne debe biankäre ie. Aune ni tädre nitre madabe ye ngwane, ja ruin ño nie ye ni raba mike gare ietre (Salmo 104:24; Hechos 14:17). Jehová tä ni mike ñärärä aune nita töbike niarabätä, nita orare ie aune nita blitebätä nitre madabe ye ngwane kätä nemen jutobätä. Biblia tä niere: “Tärä nitre ngwankäre törö jai yebätä kukwe tikabare niara okwäbiti nitre nämene Jehová jürä ngwen jabätä kräke aune nitre nämene töbiketari niara kä yebätä kräke” (Malaquías 3:16).

¿Nitre ja tötikaka Bibliabätä mäbe ye dimikadre ño mäkwe ye kräke mätä kä denkä jai töbikakäre? (Párrafo 9 mikadre ñärärä)

9. a) ¿Pablo dre niebare Timoteo ie? b) Nita ja mike juto nitre tötikakäre Bibliabätä o kukwe driekäre ye ngwane, ¿nikwe töbikadretari drebätä?

9 Timoteo nämene dre niere, nämene dre nuainne aune nämene dre driere ye nämene mate ño nitre madabätä yebätä töbikadretari kwe apóstol Pablo niebare ie (ñäkädre  1 Timoteo 4:12-16 yebätä). Ni raba töbike kukwe nebätä arato. Ñodre, nita ja mike juto nitre mada tötikakäre Bibliabätä ye ngwane, nikwe kä diandrekä jai töbikatarikäre. Kukwe ruäre nikwe ngwaintari o dre raba nitre ja tötikaka ye dimike ne kwe rabadre nemen ja ketamuko Ngöbökwe yebätä nikwe töbikadre. Nikwe töbikai kukwe yebätä angwane tödeka nikwe rabai bäri dite aune nikwe kukwe driei bäri kä jutobiti. Ni jämi niken kukwe driere ye känenkri nikwe töbikadretari arato (ñäkädre Esdras 7:10 yebätä). * Ni raba ñäke kapitulo ruäre tärä Hechos yebätä o bersikulo ruärebätä nikwe ñäkäi yebätä ni raba töbike o tärä aune täräkwata meden driei yebätä nikwe töbikadre. Ye käkwe ni dimikai kukwe driere bäri kä jutobiti arato (2 Timoteo 1:6). Ne madakäre, nitre ie nita kukwe driere ye tä dre ribere jai aune nikwe dre niedre ietre töi mikakäre bäri kukwe drieta ie nikwe yebätä töbikadre ye bäri kwin. Ye köböire nikwe kukwe driei bäri kwin Biblia yebiti (1 Corintios 2:4).

Nikwe kä diandrekä debe näre jai ne kwe kukwe ye matadre ni brukwäte aune nikwe debe biandre Jehovai arato

10. ¿Kukwe meden meden madabätä ni raba töbiketari?

10 ¿Kukwe meden meden madabätä ni raba töbiketari? Gätä o gätä krikri nuainta ye ngwane nita kukwe tike jai täräbätä angwane nikwe kä diandrekä jai kukwe ye ngwankäreta törö jai. Aune nikwe ngwandretari jai: “¿Dre nibi gare tie Biblia aune juta ükaninte Ngöbökwe yebätä?”. Ni Mikaka Mokre, ¡Despertad! aune tärä bätä täräkwata mada bianta gätä krikri yete yebätä nikwe ñäkädre aune ni raba töbikebätä arato. O Anuario yebätä ja mräkätre aune ja ngwaitrebätä kukwe mikata gare yebätä nita ñäke angwane nikwe kä diandrekä jai töbikakäre kukwe kwetre yebätä ne kwe rabadre mate ni brukwäte. Nita ñäke tärä aune täräkwatabätä ye ngwane nikwe kukwe bäri ütiäte ye täräi mikadrekä o nikwe kukwe tikadre täräkwata ye kräbäre. Ye käkwe ni dimikai kukwe ütiäte ngwenta törö jai ni tädre ja mike juto kukwe kädriekäre ye ngwane o ni rikadre ja mräkätre aune ja ngwaitre tuinbiti ye ngwane o ni rikadre nitre tö kukwe Bibliabätä mikai gare jai tuinbiti ye ngwane. Nita töbiketari ye ngwane, bäri ütiäte nikwe kä diandrekä debe näre jai ne kwe kukwe ye matadre ni brukwäte aune nikwe debe biandre Jehovai arato.

KUKWE MEDENBÄTÄ NITA ÑÄKE BIBLIABÄTÄ YEBÄTÄ NIKWE TÖBIKADRETARI KÖBÖ KWATIRE KWATIRE TE

11. ¿Kukwe meden bäri ütiätebätä nikwe töbikadretari, aune ñobätä?

11 Kukwe keta kabrebätä ni raba töbiketari akwa töbikadretari Bibliabätä ye bäri ütiäte. ¿Ñobätä? Batibe Biblia ñäkäidre nie ye nikwe bämikadre ja töite. * Akwa, kukwe tä gare töbiti nie, ñodre texto Bibliabätä o kantiko meden meden gare nie yebätä nikwe töbikadretari ye ñäkäi ñaka raba nie (Hechos 16:25). Jehová ni dimikai üai deme kwe yebiti kukwe tä gare nie ye ngwenta törö jai aune ja ngwen metre (Juan 14:26).

12. ¿Ni raba dre nuainne ñäkäkäre Bibliabätä köbö kwatire kwatire te?

 12 ¿Ni raba dre nuainne ñäkäkäre Bibliabätä köbö kwatire kwatire te? Ni raba dre nuainne ye ani mike gare jai. Kwela Sribi Ngöbökwe Kräke yete kukwe dianinkä Bibliabätä ñäkäkäre bämän kratire kratire te, yebätä ni raba ñäke köbö ruäre te bämän krati tä niken ta yete aune drebätä nita ñäke ye kräke nikwe kä diandrekä jai töbikakäre. Köbö mada ngwane ni raba ñäke kukwe ruäre tä Mateo, Marcos, Lucas o Juan yebätä, aune Jesús dre nuainbare bätä dre driebare yebätä ni raba töbike (Romanos 10:17; Hebreos 12:2, TNM; 1 Pedro 2:21). Jesús nämene kä tibienbätä ye ngwane dre dre nuainbare kwe ye mikata gare bäri kwin jatäri tärä aune täräkwata yebätä abokänbätä nikwe ja tötikadre ne kwe Tärä Ketabokä Bibliabätä Tä Blite Jesubätä ye rükadre gare bäri kwin nie. Ñodre, ni raba ja tötike tärä El hombre más grande yebätä (Juan 14:6).

¿TÖBIKADRETARI YE ÑOBÄTÄ ÜTIÄTE KRUBÄTE?

13, 14. ¿Ñobätä ütiäte krubäte nikwe töbikadretari Jehová bätä Jesús yebätä, aune ye käkwe ni töi mikai dre nuainne?

13 Nikwe töbikadretari Jehová aune Jesús yebätä ye raba ni dimike nemen ni kristiano ünä aune tödeka nikwe raba nemen dite (Hebreos 5:14; 6:1). Nikwe ñaka kä diainkä krubäte jai töbikakäre Jehovabätä angwane, ni jatai kämikekä niarabätä aune ni ñaka rabai ja kete jankunu ben (Hebreos 2:1; 3:12). Kukwe nieta Bibliabätä abokänbätä nita ñäke ye ni ñaka kain ngäbiti töi kwinbiti angwane, nita “nakwen bäri jändrän kä nebtä jiebti amne, [...] ngwian tarere bäri amne jändrän nuäre nuäre kä nebtä” ye käkwe ni mikai kä mikekä Jehovabätä yebätä Jesukwe ni mikani mokre (Lucas 8:14, 15).

14 Ye medenbätä, ütiäte krubäte käre nikwe töbikadretari Bibliabätä aune köbö kwatire kwatire te nikwe Jehová mikadre gare bäri kwin jai. Ye käkwe ni töi mikai ja ngwen bäri niara töi ye erere aune niara tä ja ngwen ño ye erere (2 Corintios 3:18). Nikwe ja di ngwain angwane, kukwe rabai gare bäri jankunu nie Ngöbö yebätä aune niara töi ño ye rabai gare kärekäre nie. ¡Ye kukwe ütiäte krubäte! (Eclesiastés 3:11.)

Nikwe töbikadretari Jehová aune Jesús yebätä ye käkwe ni dimikai Jehová mike täte jankunu kä jutobiti

15, 16. a) ¿Nikwe töbikadretari Jehová aune Jesús yebätä ye käkwe ni dimikai ño? b) ¿Ñobätä ñaka tä nemen nuäre ni kräke ruäre ngwane kä diankakäre jai töbikatarikäre? c) ¿Nita ja di ngwen töbikatarikäre ye ñobätä ütiäte krubäte?

15 Nikwe töbikadretari Jehová aune Jesús yebätä ye käkwe ni dimikai Jehová mike täte jankunu kä jutobiti. Kä täi juto nibätä angwane, ja mräkätre aune ja ngwaitre bätä nitre ie nita kukwe driere yebätä kä rabai juto arato. Ne madakäre, Jehovakwe Jesús juani ja bien murie ketadre ni kräke yebätä nikwe töbikaitari angwane, ja ketadre Ngöböbe ye ütiäte krubäte rükai gare bäri kwin nie (Romanos 3:24TNM; Santiago 4:8). Ni brare Testiko kädekata Mark nünanka kä Sudáfrica yete nämene Jehová mike täte metre yebätä kitani ngite kä komä te. Niara tä niere töbikadretari ye abokän kwin krubäte. Niara tä töbiketari bäri ye ngwane, kukwe keta kabre tä nemen gare bäri ie Jehová yebätä. Ne madakäre, tä nemen di nekä o töbike krubäte ye ngwane tä ñäke Bibliabätä aune ye  bitikäre tä kä denkä chi jai töbikakäre. Ye tä niara dimike ja töi miketa jäme.

16 Ruäre ngwane ñaka raba nemen nuäre ni kräke kä diankakäre jai töbikatarikäre Bibliabätä. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune kä nebätä jondron keta kabre tä abokän raba ni näkwite. Ni brare Testiko kädekata Patrick käi África tä niere, köbö kwatire kwatire jondron keta kabre tä nuaindre ie. Ruäre ngwane kukwe ruäre tä ngwen töbike krubäte. ¿Ye ngwane tä dre nuainne? Kena, dre tä niara mike töbike ye tä mike gare orasionte Jehovai. Ye köböire niara töi tä nemen jäme töbikatarikäre. Erametre, ye ñaka tä nemen bare jötrö ngwarbe ie, akwa jata nemen ruin bäri Jehová ken ie. Niara tä töbiketari ye tä dimike arato Ngöböta kukwe driere Bibliabätä ye mike nüke gare jai (Salmo 94:19). Nibira gare nie ye erere, ñäkädre Bibliabätä aune kukwebätä nita ñäke yebätä nikwe töbikadretari köbö kwatire kwatire te ye köböire kukwe kwin keta kabre tä nemen bare ni kräke. Erametre, nita ja di ngwen ye ütiäte krubäte (Hechos 17:11).

¿NI RABA KÄ DENKÄ ÑO JAI TÖBIKATARIKÄRE?

17. ¿Ñongwane mätä kä denkä jai töbikatarikäre?

17 Nitre ruäre tä dekä ñäke Bibliabätä, tätre töbiketari aune tätre orare. Nitre mada abokän tä ja düke ñänä ruäre ye ngwane tätre nuainne. Mada abokän töta nemen nuaindi dere o jämi niken kübien ye ngwane. Aune nitre mada abokän töta nemen ñäkäi chi dekä aune chi deu Bibliabätä (Josué 1:8). Ora ñongwane te ni törbadre ñäkäi Bibliabätä ye erere ni raba nuainne, akwa köbö kwatire kwatire nikwe kä diandrekä jai ñäkäkäre Bibliabätä aune töbikatarikäre kukwe yebätä (Efesios 5:15, 16).

18. ¿Nitre jökrä tä töbiketari Bibliabätä aune tä ja di ngwen kukwe nemen gare ietre ye erere nuainne yei Jehová tä dre käbämike?

18 Nitre jökrä tä töbiketari Bibliabätä aune tä ja di ngwen kukwe mikata gare kwetre jai ye erere nuainne yei Jehová tä kukwe kwin käbämike (ñäkädre Salmo 1:1-3 yebätä). * Jesús niebare nire nire tä Ngöbö kukwe nuin aune Biblia tä dre niere ye erere tä mike täte yebätä kätä bäri juto (Lucas 11:28). Akwa bäri ütiäte nikwe köbö kwatire kwatire te töbikaitari Bibliabätä angwane, ye köböire nita nüne ño yebiti ni raba Jehová mike ütiäte jai. Aune Ngöbökwe ni mikai nüne kä jutobiti kä nengwane aune ni mikai nüne kärekäre kwe Kä Bä Nuäre yete (Santiago 1:25; Apocalipsis 1:3).

^ párr. 3 2 Timoteo 3:14-17, (TNM): “Kukwe namani gare mäi aune namani era mä kräke ye mäkwe nuain jankunu, aune nirekwe kukwe ye driebare mäi ye gare mäi, mä nämene chi ye ngwane kukwe deme tikani ye namani gare mäi, ye raba mä mike töbätä rabatekäre nire tödekabätä Kristo Jesús yebiti. Kukwe jökrä Tikani yebätä Ngöbökwe ja töi mikani aune kwin krubäte ni tötikakäre, ni töi ükatekäre, kukwe ükatekäre metre, mäträkäre kukwe metrebiti, ne kwe ni Ngöbö mikaka täte rabadre töbätä aune tädre juto biare kukwe kwin jökrä nuainkäre”.

^ párr. 6 Josué 1:8: “Tikwe kukwe biani nuaindre tä tärä nebätä ye tädre käre mä kadate, aune dibire rare mä rabadre ñäke tiebe tiebebätä, ne kwe kukwe jökrä tä tikanibätä ye mäkwe nuaindre; ye köböire mäkwe dre dre nuaindi ye rabai bare kwin mäi aune mäkwe ja ngwain töbätä”.

^ párr. 9 Esdras 7:10: “Esdras nämene ja brukwä ükete ja tötikakäre Jehová Kukweibätä aune nuainkäre bätä kukwe meden meden nuaindre aune kukwe ükadrete ño metre ye driekäre nitre Israel ie”.

^ párr. 11 “Nuestra lucha para mantenernos espiritualmente fuertes”, tä täräkwata La Atalaya 1 diciembre 2006 yebätä ye mikadre ñärärä.

^ párr. 18 Salmo 1:1-3: “Ni käme kätä kukwe niere ye erere nire ñaka nuainne, bätä nitre ja mikaka ngite yebe ñaka ja kete, bätä nitre ni mada kötaikä ye täte ñaka täke, ni yebätä kätä juto. Jehovakwe kukwe biani ye käi jutobätä aune rare dibire tä ñäke tiebe tiebe kukwe Kwe yebätä. Rabai kri tä ñö nente kräbiti aune ngwäta nemen käre bätä kä ñaka bä ngrötökä ye kwrere, aune jondron jökrä nuaindi kwe ye rabai bare kwin ie”.