Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nikwe ja di ngwandre nemen ünä Kristo erere

Nikwe ja di ngwandre nemen ünä Kristo erere

“Ni rabadre tödeke gwaire jökrä [...], Kristo nena ünän täte jökrä, ye kwrere ni rabadre nebe ünän täte.” (EFESIOS 4:13)

KANTIKO: 11, 42

1, 2. ¿Ni jökrä tä Jehová mike täte ye töta nemen drei? Mä raba bämike keteiti.

NITA niken kä jondron kwetadre rürübäinta yekänti kri ngokwä kökakäre jai angwane, ¿nita dre nuainne? Nita niken kri ngokwä ñaka kabre ye känene. Akwa metrere nita niken kri ngokwä meden jänükani mrä aune niena kwetadre biare ye känene. Kri ngokwä niena tain ye bäri kwin gare nie.

Nikwe ja tötikadre Bibliabätä ye ngwane, nikwe kukwe känändre ne kwe dre kwin aune dre käme ye rabadre gare nie

2 Kukweta nemen gare nie Jehová yebätä aune nita ja ngökö ñöte ye ngwane, ni töta nemen rabai ünä kukwe ja üairebiti arato. Akwa nita blite ni rabadre ünä yebätä ngwane, ni ñaka tä blite ni rabadre umbre yebätä. Ñakare aune, nita blite ja töi mikadre kwin aune ja ketadre bäri kwin Jehovabe yebätä. Apóstol Pablo niebare nitre kristiano nünanka juta Éfeso yete ie, niaratre raba nemen ünä Kristo erere. Ye erere rabadre bare niaratre kräke yekäre, tädre keteitibe aune tädre ja tötike jankunu Jesús yebätä (Efesios 4:13).

3. ¿Kukwe medenbätä konkrekasion Éfeso ye ja kwrere konkrekasion kwati kä nengwane yebe?

3 Pablo kukwe tikani konkrekasion Éfeso ie ye ngwane, nitre  kristiano kwati nämene yete ye nämene ünä kukwe ja üairebiti aune kukwe nämene gare krubäte ietre. Akwa nitre kristiano mada abokän ie nämene ja di ngwandre bäri ne kwe rabadre ja kete bäri kwin Ngöböbe arato. Kä nengwane kukwe ye erere tä nemen bare konkrekasion kwati yekänti. Ja mräkätre aune ja ngwaitre kwati tä Jehová mike täte mekerabe. Akwa ja mräkätre aune ja ngwaitre mada abokän jämi nemen ni kristiano ünä kukwe ja üairebiti. Ja mräkätre aune ja ngwaitre kwati krubäte tä ja ngökö ñöte kä kwatire kwatire te ye tä nitre kristiano jämi nemen ünä kukwe ja üairebiti ye ngätäite. Niaratre ye jökrä ie tä ja di ngwandre ne kwe rabadre nemen ni kristiano ünä kukwe ja üairebiti. ¿Aune mä? ¿Mä niena ünä kukwe ja üairebiti? (Colosenses 2:6, 7.)

NI NIENA ÜNÄ KUKWE JA ÜAIREBITI YE NITA BÄMIKE ÑO

4, 5. a) ¿Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti ye jökrä ja erebe? b) ¿Kukwe meden medenbätä nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti ye töi ja erebe? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä.)

4 Kri ngokwä niena tain ye jökrä ñaka ja erebe. Kri ngokwä ye ñaka ja närebe o bä jene, akwa niena tain yebrä nüke gare ñobätä ñan aune nemen tain ja kwrere. Nitre niena ünä kukwe ja üairebiti yebätä kukwe ye kwrere nemen bare. Niaratre ye jökrä ñaka ja erebe. Niaratre yebiti kä ñaka ja närebe, ñaka nüne ja erebe o jondron ñaka tuin kwin ja erebe ietre, akwa yebiti ta niaratre niena ünä kukwe ja üairebiti ye tuin bätätre ñobätä ñan aune kukwe keta kabrebätä niaratre töi ja erebe. ¿Kukwe meden medenbätä niaratre töi ja erebe?

“¿Dre nemen nuaindre tie ne kwe ti rabadre ja ngwen Jesús erere?”

5 Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti ye tä ja ngwen Jesús erere (1 Pedro 2:21TNM). Nikwe Jehová taredre ja brukwä tätebiti, ja nire tätebiti aune ja töi tätebiti niebare kwe. Nita ja tarere akwle ye erere nikwe ni mada taredre arato niebare kwe (Mateo 22:37-39). Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti ye tätre ja di ngwen kukwe ye mike täte. Niaratre tä ja kete Jehovabe aune tätre nitre mada tarere ye bäri ütiäte kräketre ye tätre bämike nünanta ño kwetre yebiti.

Nitre niena umbre ye raba ja töi mike bobre Jesús erere, niaratre rabadre ja mräkätre tä bäri bati dimike ne kwe rabadre sribi keta kabre mikata kisete ye nuainne (Párrafo 6 mikadre ñärärä)

6, 7. a) Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti yekwe ja tare, ¿akwa kukwe meden medenbätä mada niaratre töi ja erebe? b) ¿Nikwe kukwe meden ngwandretari jai?

6 Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti yekwe ja tare, ¿akwa kukwe meden medenbätä mada niaratre töi ja erebe? (Gálatas 5:22, 23.) Niaratre tä ja ngwen kwin, töi jäme aune ni mada ngübare bätärekä. Kukwe kri tä nemen niaratre kisete ye ngwane, dre nuaindre kwetre ye gare ietre aune kukwe ñaka kwin nuainta bätätre ye ngwane ñaka tätre ja di ngwen nekä. Tätre ja tötike Bibliabätä ye  ngwane, tätre kukwe känene ne kwe dre kwin aune dre käme ye rabadre gare ietre, aune kukwe tä nemen gare ietre ye ererebätä tätre kukwe den nuaindre jai. Niaratre ye töi bobre bätä kukwe nieta Jehovakwe mäträkäre nibätä aune kukwe ükaninte kwe ja jie ngwankäre nie ye erere nuaindre ye bäri kwin nüke gare ietre. * (Ñäkädre nota yebätä.) Ne madakäre, niaratre tä kukwe driere kä jutobiti aune tätre ja di ngwen krubäte ne kwe nitre konkrekasionte tädre keteitibe.

7 Nita mekerabe o krire Jehová mike täte, akwa ni jökrä raba kukwe ne ngwentari jai: “¿Dre nemen nuaindre tie ne kwe ti rabadre ja ngwen Jesús erere?”. Kukwe ketamä käkwe ni dimikai nemen ünä kukwe ja üairebiti Jesús erere ye nibike mike gare jai.

KÄRE NIKWE JA TÖTIKADRE BIBLIABÄTÄ

8. ¿Ñokänti gare nie Jesús yei kukwe nämene gare krubäte Kukwe Ngöbökwe yebätä aune nämene nüke gare kwin ie?

8 Jesukristo yei kukwe nämene gare krubäte Kukwe Ngöbökwe yebätä aune nämene nüke gare kwin ie. Ñodre, kä nämene krire 12 biti ye ngwane ja mikaninte kwe templo yete ne kwe dre drie nämene Kukwe Ngöbökwe yebätä ye kädriekäre nitre dirikä kukwebätä  yebe. Nitre jökrä nämene niara kukwe nuin ye töi namani nemen ñan krütare (Lucas 2:46, 47). Aune kä nikani ta ye bitikäre Jesús diribare kwin krubäte Kukwe Ngöbökwe yebiti aisete nitre niara rüere yei kukwe ñaka namani kwen niedre ie (Mateo 22:41-46).

9. a) Ni tö ja tuai nemen ünä kukwe ja üairebiti angwane, ¿nikwe dre nuaindre ja tötikakäre bämän kratire kratire te? b) Nita ja tötike Bibliabätä ye ngwane, ¿nikwe dre nuaindre?

9 Ni tö ja tuai nemen ünä kukwe ja üairebiti angwane, nikwe ja ngwandre Jesús erere. Kukwe nieta Bibliakwe ye rabadre gare bititabe nie ye ñan aibe ngörä. Ñakare aune nikwe ja tötikadre nguseta Bibliabätä, ñobätä ñan aune gare nie “ni ünän ünän abko käta mrö ribi ribi kwete” (Hebreos 5:14). Kukwe Bibliabätä ye “rabadre gare kuin nie” abokän nita ribere jai (Efesios 4:13). Kukwe ye rabadre gare nie yekäre, nikwe kukwe ükadrete jai ja tötikakäre bämän kratire kratire te. Ye abokän ñäkädre mantre jetebe Bibliabätä aune ja tötikadre kaibe bätä ja tötikadre ni mräkä yebe bämän kratire kratire te. Nita ja tötike Bibliabätä ye ngwane, Jehová tä töbike ño bätä ja ruin ño ie yebätä nikwe töbikadre aune ye ererebätä nikwe kukwe diandre nuaindre jai. Nikwe nuaindi ye erere angwane, nikwe ja ketai bäri kwin Jehovabe.

10. ¿Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti tätre kukwe biani Ngöbökwe aune kukwe nieta Ngöbökwe mäträkäre nibätä ye tarere bämikata ño kwetre?

10 Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti yei kukwe nieta Bibliabätä ye nüke gare aune kukwe biani Ngöbökwe bätä kukwe nieta Ngöbökwe mäträkäre nibätä ye tätre tarere arato. ¿Tätre bämike ño? Tätre ja di ngwen kä diankakäre jai Ngöbö tö drei ye nuainkäre, aune ye nuainkäre tätre nüne jondron braibebiti aune tätre ja töi kwite bätä tätre jondron nuainne bä jene. Niaratre tä ja ngwen Jesús erere aune tätre ja töi kwite ne kwe rabadre ja töi mike kukwe kwin nuainne aune ja ngwen metre (ñäkädre Efesios 4:22-24 yebätä). Biblia ye tikakäre Ngöbökwe nitre jie ngwani üai deme kwe yebiti ye nikwe ngwandre törö jai. Aisete ni kristiano tä ja tötikebätä angwane, üai deme tä dimike ne kwe kukwe ye rabadre gare ie aune rabadre tarere bäri. Aune tä dimike arato ja kete bäri kwin Jehovabe.

NIKWE NITRE KONKREKASIONTE DIMIKADRE NEMEN KETEITIBE

11. Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane, ¿nitre nämene nüne niara bäre ye töi nämene ño?

11 Jesús nämene Kä tibienbätä ye ngwane, töi nämene metre. Akwa niara rün aune meye, etebatre bätä nitre mada mada nämene nüne niara bäre ye jökrä töi ñaka nämene metre. Ruäre ngwane nitre ja tötikaka kwe yei ja nämene nemen ruin bäri ütiäte nitre madabätä aune töi nämenentre ja aibebätä. Ñodre, köbö deu te Jesús murie keta jababare ye ngwane niaratre ye meden bäri ütiäte yebätä namanintre ñäke jai (Lucas 22:24). Akwa, ja känenkäre niaratre rabai ünä kukwe ja üairebiti aune rabai konkrekasion ükete keteitibe yei Jesús nämene tö ngwen. Ye medenbätä, köbö ye arabe te deu niebare kwe Jehovai rabadre nitre ja tötikaka kwe ye dimike nemen keteitibe niaratre nibu nämene keteitibe ye kwrere. Niarakwe niebare ie: “Tita ketetibe mabe, ye kwrere nitre tödekaka tibti [...] ye rabadre ketetibe” (Juan 17:21, 22).

12, 13. a) ¿Ni jökrä käkwe ja töi mikadre dre nuainne? b) ¿Nitre konkrekasionte mikadre nüne keteitibe ye nükani gare ño Uwe ie?

12 Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti  ye tä ja di ngwen ne kwe nitre konkrekasionte ye tädre keteitibe (ñäkädre Efesios 4:1-6, 15, 16 yebätä). Ni jökrä käkwe ja töi mikadre sribire gwairebe aune töi jämebiti ja mräkätre bätä ja ngwaitre ben. Rabadre bare nie yekäre nikwe ja töi mikadre bobre. Ñodre, ja mräkätre aune ja ngwaitre tä ja mike ngite ni rüere o tä ñäke nie ye ngwane, ¿nita ja töi mike ño? ¿Nita ja kukwe oto ietre? ¿O nita ja di ngwen kukwe ükete ja mäkäkäreta jäme bentre? Ni niena kristiano ünä kukwe ja üairebiti angwane, nikwe ja di ngwain kukwe ye ükete aune ñaka mikai nirien bäri.

13 Ja mräkä kädekata Uwe käkwe kukwe nuainbare yebätä mäkwe töbika. Ja mräkätre aune ja ngwaitre nämene ja mike ngite niara rüere ye ngwane nämene nemen rubun krubäte. Akwa bati ja töi mikani kwe ja tötike David yebätä Biblia aune tärä Perspicacia yebiti. ¿Ñobätä ja töi mikani kwe ja tötike David yebätä? Ñobätä ñan aune nitre mada Ngöbö mikaka täte ye kukwe ñaka kwin nuainbare David yebätä. Ñodre, rei Saúl tö namani niara murie ketai. Köbö mada ngwane, nitre israelita ruäre tö namani niara murie ketai jäbiti. Aune bati, muko kwe käkwe kötaibare (1 Samuel 19:9-11; 30:1-6; 2 Samuel 6:14-22). Akwa kukwe jökrä yebiti ta, David namani jankunu Jehová tarere aune tö ngwen ie. Ne madakäre, niara nämene nitre mada mike tuin bobre jai. Uwe ja tötikabare ye köböire, namani gare ie niara rabadre ja ngwen David erere aune ja mräkätre bätä ja ngwaitre nämene ja mike ngite niara rüere ye ñaka rabadre töibikaire. Niarakwe ngite juandre ta ni madabiti aune rabadre nitre konkrekasionte ye mike nüne keteitibe ye nükani gare ie arato. Erametre ni jökrä rabadre ja ngwen Uwe erere, ¿ñan ererea?

NITRE JA NGWEN METRE JEHOVAI YEBE NIKWE JA KETADRE

14. ¿Jesús nämene nire nire den ja ketamukore?

14 Jesukristo nämene ja töi mike jäme nitre jökrä kräke. Nitre brare o merire, monsotre kia o nitre umbre ye jökrä ie ja nämene nemen ruin kwin niara känti. Akwa, ye ñaka tä mike gare niara nämene ja kete ni jökrä ben. Bati, niebare kwe nitre apóstol yei: “Tita dre dre nuemna abko erere munta nuene ne ngwane, mun abko [ja ketamuko] tikwe” (Juan 15:14). Nitre nämene ja ngwen metre Jesús ie aune nämene Jehová tarere bätä mike täte ye aibe diani kwe ja ketamukore. Ye medenbätä, ¿nitre tä Jehová tarere metre ye aibe nita känene ja ketamukore? ¿Ñobätä ye ütiäte krubäte?

¿Nitre tä Jehová tarere metre ye aibe nita känene ja ketamukore?

15. Monsotre ja ketadre nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti yebe, ¿ye ñobätä kwin?

15 Ñänä trä tä mate kri ngokwä yebätä angwane tä nemen bäri tain. Ja mräkätre aune ja ngwaitre tä ja tarere kwärikwäri konkrekasionte ye abokän ñänä trä tä mate ye kwrere. ¿Ñobätä? Ñobätä ñan aune tä ni dimike nemen ni kristiano ünä kukwe ja üairebiti. Ñodre, mätä bati angwane, ¿mäkwe dre nuain ja nire mäkwe yebiti ye niena gare mäi? Mä tö kukwe kwin diain nuaindre jai angwane, ja mräkätre aune ja  ngwaitre tä mekerabe Jehová mike täte aune tä nitre konkrekasionte mike nüne keteitibe yebe mäkwe ja keta. Niaratre ja tuanina kukwe keta kabre ben aune niaratre raba mä dimike kukwe den jai nünankäre bäri kwin. Mäkwe kä diainkä jai ja ketakäre bentre angwane, niaratre mä dimikai kukwe kwin den jai aune nemen ünä kukwe ja üairebiti (ñäkädre Hebreos 5:14 yebätä).

16. ¿Nitre namanina umbre ye käkwe meri Testiko bati dimikani ño?

16 Meri Testiko kädekata Helga jatanina ngedenkä kwelate yei törö, monsotre nämene näin kwelate ben yekwe dre nuaindi ja känenkäre yebätä nämenentre blite. Monsotre ye kwati tö namani näin kwela bäri kri yete aune ja tötikai sribi bäri kwin nuainkäre. Akwa Helga abokän käkwe ja di käräbare ja mräkätre ruäre namanina ünä kukwe ja üairebiti konkrekasionte yei. Nitre kwati ye namanina bäri umbre niara kräke. Helga tä niere nitre umbre ye niara dimikani krubäte aune töi mikani kwe sribire köbö täte Ngöbö kräke. Kukwe kwin niebare ie mäträkärebätä ye köböire niarakwe sribi prekursor nuainbare kä kwärike te. Kä nikanina kwati ta, akwa Helga nämene bati ye ngwane ja mikani kwe sribire Jehová kräke yebätä ñaka ja töi kwite.

17, 18. Jehovakwe ni mikadre sribire bäri ja kräke ie ni tö angwane, ¿nikwe dre nuaindre?

17 Nikwe ja ngwain Jesús erere angwane, ni rabai ni kristiano ünä kukwe ja üairebiti. Ne madakäre, nikwe ja ketai bäri kwin Jehovabe aune ni törbai sribidi bäri niara kräke. Ye erere angwane Jehovakwe ni mikai sribire bäri ja kräke. Jesukwe niebare nitre nänkä jiebiti yei: “Mun rabadre ñotra trä ye kwrere ni mda mda okwäbti amne, munkwe jändrän kuinkuin nuendre kore ni mda mda okwäbti, ye köböire abko jatadi mun Rün kä käinbti ye käikitekä” (Mateo 5:16).

18 Nitre kristiano niena ünä kukwe ja üairebiti ye raba ni dimike krubäte konkrekasionte nibi gare nie. Ne madakäre, nitre kristiano tä töi kwetre yebiti kukwe kwin den nuaindre jai ye ngwane, tätre bämike niena ünä kukwe ja üairebiti. ¿Ni töi ye raba ni dimike ño kukwe kwin den nuaindre jai? ¿Nita nitre mada töi mike ütiäte jai ye ni raba bämike ño? Kukwe ngwantarita ye nikwe mikai gare jai kukwe ja tötikara mada ja känenkäre yebätä.

^ párr. 6 Ñodre, ja mräkätre niena umbre kisete sribita ye ruäre rabadre tuenmetre ne kwe ja mräkätre tä bäri bati rabadre nuainne mada. Aune ja mräkätre niena umbre ye käkwe ja mräkätre tä bäri bati dimikadre sribi ye nuainne ribeta ietre.