Känändre nekänti

Indice yete känändre

Jehová töta nemen kukwe driei nie kukwe nuärebiti

Jehová töta nemen kukwe driei nie kukwe nuärebiti

“Nitre bikaka töbtä krikri abko okwäte makwe kukwe metre makwe ye rükaninte [ükani], akwa ni bobre bobre töi ñakare ñakare ruen ie abko ietre makwe mikani gare.” (LUCAS 10:21)

1. ¿Ñobätä Biblia tä niere “kä namani nuäre kri” Jesubätä? (Üai bämikani kena mikadre ñärärä.)

JESÚS nitre ja tötikaka ben ye juani 70 kukwe driere Gobran Ngöbökwe yebätä. Akwa nitre ja tötikaka Jesube ye ja tuabare nitre kwati dite krubäte nämene niaratre rüere yebe. Ñodre, nitre judío ji ngwanka kukwebätä, ye nämene töbätä krubäte aune kukwe nämene gare krubäte ietre. Niaratre ye tö namani nitre tuai Jesús mike tuin jai ni jerekäbe jondron sribekä kribiti ye kwrere (Marcos 6:3). Aune niaratre tö namani nitre mada mada tuai nitre ja tötikaka Jesube ye mike tuin jai nitre ngwarbe aune ñaka ja tötikabare ye kwrere (Hechos 4:13). Yebätä Jesús tö namani krubäte nitre ja tötikaka ben ye tuai nüketa janamanentre ño ye mikakäre gare jai. Niaratre nükaninta ye ngwane, kä nämene juto krubäte bätätre namani tuin Jesús ie. Chokalitre ja mikani niaratre rüere arato, akwa yebiti ta Jesús niaratre juani kukwe driere ye erere nuainbare kwetre. Yebätä Biblia tä niere niaratre jutuabare Jesús ie ye ngwane “kä namani nuäre kri btä”. Kä namani kötare Jesús ngwärebätä aune kä namani jutobätä raba ruin nie. Akwa ¿dre nitre ja tötikaka Jesube ye dimikani ñaka kä jürä ngwen jabätä aune kä ngwen juto  jabätä jankunu? (Ñäkädre Lucas 10:1, 17-21 yebätä.)

Juta ükaninte Jehovakwe ye tä kukwe driere bäri kwin, tä kukwe mike gare bäri kwin aune nuäre rükadre gare

2. a) ¿Ñobätä Jesukwe niebare nitre ja tötikaka kwe nämene monso kia ye kwrere? b) ¿Dre käkwe nitre ja tötikaka Jesukwe dimikani kukwe nguseta Bibliabätä ye mike nüke gare jai?

2 Jesukwe niebare Jehovai: “Ti Rün, ma abko kä käin amne kä temen Dänkien. Tita ma käikitekä, ñobtä ñan angwane nitre bikaka töbtä krikri abko okwäte makwe kukwe metre makwe ye rükaninte [ükani], akwa ni bobre bobre töi ñakare ñakare ruen ie abko ietre makwe mikani gare”. Aune ye bitikäre niebare kwe Ngöbö töta nemen kukwe driei ye erere nie (Mateo 11:25, 26). ¿Ñobätä Jesukwe niebare nitre ja tötikaka kwe ye nämene “ni bobre bobre töi ñakare ñakare” o monso kia ye kwrere? Ñobätä ñan aune nitre ja tötikaka kwe ye ñaka nämene bike kri, ñakare aune nämene ja ngwen töi bobre. Nitre judío ji ngwanka kukwebätä ye ja tötikabare krubäte aune ni ie kukwe gare krubäte ye kwrere niaratre nämene ja bämike, akwa nitre ja tötikaka Jesukwe ye nämene ja tuenmetre tötikadre ni madai, monsotre kia ye kwrere (Mateo 18:1-4). Niaratre nämene ja ngwen töi bobre, yebätä Jehovakwe üai deme kwe yebiti dimikani kukwe nguseta Bibliabätä ye mike nüke gare jai. Akwa nitre judío ji ngwanka kukwebätä nämene bike kri ye ja tuanimetre töi kwitadre Satana ie, ye köböite kukwe Ngöbökwe drie nämene ye ñaka nükani gare ietre.

3. ¿Kukwe ja tötikara nekänti nikwe dre mikai gare jai?

3 Jehová nämene nitre töi bobre ye dimike ño kukwe nguseta Bibliabätä mike nüke gare jai ye tuabare Jesukwe angwane kä namani juto krubätebätä. ¿Aune kä nengwane tä nuainne ño? ¿Jehová töi täbe kukwe driebätä nitre töi bobre ie kukwe nuärebiti ne kwe niara kukwei drieta ye rükadre gare ietre? Jän, töi täbe ye erere. ¿Ñokänti gare nie? Kukwe ja tötikara nekänti rabai gare nie. Ngöböta nitre töi bobre ye dimike ño kä nengwane kukwe nguseta Bibliabätä ye mike nüke gare jai ye rabai gare nie.

KUKWE BÄRI NUÄRE RÜKADRE GARE DRIETA

4. ¿Ñobätä ni raba niere Ni Mikaka Mokre sribeta kukwe nuäre rükadre gare yebiti ye kwin krubäte?

4 Juta ükaninte Jehovakwe ye tä bitinkä mike gare kukwe driedre merebe aune nuäre rükadre gare ye ütiäte krubäte. ¿Tä nuainne ño? Tä kukwe mike gare bäri kwin aune nuäre rükadre gare. Ani mike gare ketamä jai. Kena, juta ükaninte Jehovakwe ye tä Ni Mikaka Mokre sribere kukwe nuäre rükadre gare yebiti. * (Ñäkädre nota yebätä.) Täräkwata ye tä nitre kwati dimike krubäte, ñodre, nire nire ie ñäkä ñaka gare kwin täräbätä o blita ñaka gare kwin ietre kukwe kwetre yebiti ye dimikata kwe. Ne madakäre, täräkwata ne tä monsotre dimike krubäte kukwe mike nüke gare bäri kwin jai ye nitre rüne aune meyere ie nüke gare. Aune nitre kwati käkwe tärä juanina Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä yei debe biankäre. Meri Testiko tä niere Ni Mikaka Mokre keteiti ja tötikara abokänbätä kukwe ñaka nuäre tä kite ye kräke ja ñaka nämene nüke törö ie kise ngökakäre kwin aune blitakäre, akwa Ni Mikaka Mokre sribeta kukwe nuäre rükadre gare yebiti ye köböire  kä jürä ñaka nienabätä blitakäre. ¡Nengwane ja tötikata batire batire yete niara tä bä kabre kise ngökö kwin blitakäre!

5. ¿Dre dre kwin tä Biblia Traducción del Nuevo Mundo inglere ükaninteta mrä yebätä?

5 Ketebukäre, juta ükaninte Jehovakwe käkwe Biblia Traducción del Nuevo Mundo inglere ye ükaninteta mrä, sö 5 octubre 2013 yete. * (Ñäkädre nota yebätä.) Biblia ükaninteta mrä kukwe inglere yebiti yebätä bersikulo keta kabre yete kukwe ñaka tä tikani krubäte, akwa kukwe nietabätä ye tä kukwe ja erebe mike gare. Ne madakäre, bäri nuäre rükadre gare. Ñodre, Job 10:1 yebätä käne kukwe nämene tikani 27, akwa nengwane kukweta tikanibätä 19. Aune Proverbios 8:6 yebätä käne kukwe nämene tikani 20, akwa nengwane kukweta tikanibätä 13. Nengwane bersikulo ketebu ye nüke gare bäri kwin. Ja mräkätre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye iti biti kä niena kwati krubäte Jehová mikabätä täte, ye käkwe ñäkäbare tärä Job yebätä Biblia ükaninteta mrä yete, aune niebare kwe krire kena kukwe nükani gare ie ye kwrere ja namani ruin ie. Ja mräkätre kwati krubäte käkwe kukwe ye erere niebarera.

6. ¿Kukwe mrä mikani gare Mateo 24:45-47 yebätä ye tuin ño mäi?

6 Ketamäkäre, juta ükaninte Jehovakwe yei bitinkä bersikulo ruäre nükani gare bäri kwin. Ñodre, Ni Mikaka Mokre 15 julio 2013 yekänti kukwe mikani gare bäri kwin Mateo 24:45-47 (TNM) yebätä. Täräkwata yebätä mikani gare “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” ye abokän Nitre Braibe Konkrekasion Jökrä Ngübabitikä nitre testiko Jehovakwe. Täräkwata yebätä mikani gare arato “nitre gwi” ye abokän nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti aune “obeja mda mda”, ñobätä ñan aune nitre ye jökrä ie ni klabore tä mrö ja üaire bien (Juan 10:16). Ni töta nemen kukwe ye mikai gare jai aune kädriei nitre madabe, ¿ñan ererea? Jehová töta nemen kukwe driei nie kukwe nuärebiti ye tä bämike ño ye ani mike gare jai kukwe madabiti.

KUKWE KIRA BIBLIABÄTÄ YE MIKATA GARE BÄRI NUÄRE

7, 8. Kukwe kira Bibliabätä abokän tä ni o kukwe mada ütiäte bämike ye mä raba niere ruäre.

7 Juta ükaninte Jehovakwe ye tä mekerabe kukwe kira Bibliabätä ye ruäre mike gare bäri kwin bätärekä jatäri nie. Mekerabe nie nämene, kukwe kira keta kabre Bibliabätä ye abokän kukwe mikani gare ye kwrere abokän nämene kukwe ja känenkäre bäri ütiäte ye bämike. Kukwe ütiätebätä kukwe kira Bibliabätä ye ruäre mikata gare kore, ¿ñan ererea? Jän. Kukwe kira Bibliabätä ye ruäre Jesukwe mikani gare kore. Ñodre, köbö te Jonás nuabare gwa teri ye nämene Kristo nuadi köböbe doboi mikai yekänti ye bämike (ñäkädre Mateo 12:39, 40 yebätä).

Kukwe kira Bibliabätä yebätä nita ja tötike aune tä dre mike gare ye nita mike gare jai angwane, tödeka nikwe tä nemen bäri dite

8 Akwa kukwe ye ñan aibe ngörä, ñakare aune kukwe mada kira Bibliabätä ye tä nitre o kukwe mada ütiäte bämike arato. Ñodre, apóstol Pablo mikani gare Abrahán ja mikani gure Agar aune Sara ben ye nämene, Jehová nämene ja kete juta Israel ben aune Jehovakwe juta ükaninte kä kwinbiti ye bämike (Gálatas 4:22-26).  Pablo niebare arato Kukwe Ükaninte nitre Israel kräke yete kukwe keta kabre mikani gare abokän nämene nitre o dre rabai bare ja känenkäre ye bämike. Jondron ruäre ye abokän tabernáculo, templo, Köbö Ngite Ütiä Biankäre aune sacerdote bäri kri (Hebreos 9:23-25; 10:1). Kukwe kira Bibliabätä yebätä nita ja tötike aune tä dre mike gare ye nita mike gare jai angwane, tödeka nikwe tä nemen bäri dite. Akwa kukwe ye tä mike gare, ¿nitre aune jondron jökräbätä Biblia tä blite ye tä ni o kukwe ruäre bämike?

9. ¿Mekerabe kukwe mika nämene gare ño Nabot yebätä?

9 Nitre aune jondron jökrä kädrieta kukwe kira Bibliabätä yete ye nämene ni o jondron ruäre ja känenkäre bämike, ye mika nämene gare tärä aune täräkwata nikwe yebätä mekerabe. Kukwe kira tä 1 Reyes 21:1-16 yekänti yebätä ani töbike, yete blitata rei Acab aune reina Jezabel yebätä. Jezabel köböite ni israelita kädeka nämene Nabot murie ketani ne kwe viña kwe ye rabadre Acabkwe. Kä 1932 yete, täräkwata The Watchtower käkwe mikani gare Acab aune Jezabel nämene Satana aune nitre ja ketaka ben ye bämike. Mikani gare kwe arato Nabot ye nämene Jesús bämike aune Nabot murie ketani ye abokän nämene Jesús murie ketani ye bämike. Akwa kä 1961 yete, tärä “Santificado sea tu nombre” sribebare inglere yebätä mikani gare Nabot ye nämene nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti bämike aune Jezabel nämene nitre ja bianka kristiano akwa kukwe ngwarbe mikaka täte ye bämike. (Tärä kädrite ye sribebare suliare kä 1964 yete.) Mikani gare tärä yebätä arato,  Nabot rüe nakaninkä ye nämene nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti rüe rakaikä kä krüte näire ye bämike. Mekerabe, juta ükaninte Jehovakwe ye tä kukwe kira Bibliabätä ye mike gare kore nie yebiti tä tödeka nikwe mike dite. Akwa nengwane tä mike gare bä jene. ¿Ñobätä?

10. a) ¿Ni klabore tä bäri töbätä ye tä bämike ño kukwe kira mikata gare bäri kwin kwe ye ngwane? b) ¿Tärä aune täräkwata nikwe ye tä drebätä blite metrere kä nengwane?

10 Kukwe kira Bibliabätä nämene dre bämike abokän mika nämene gare mekerabe ye ñaka nämene nuäre rükadre gare, ngwandre törö jai aune nuaindre. Ne madakäre, tärä aune täräkwata nämene kukwe ye aibe mike gare krubäte, yebätä kukwe ye nämene dre mike gare ja töi kräke nie ye abokän drie ñaka nämene. Yebätä, mekerabe Jehová tä “ni klabore ie tö ngwan raba bätä töbätä” ye dimike ja ngwen bäri töbätä. ¿Ni klabore tä bäri töbätä ye tä bämike ño? Kukwe kira keteiti ye Biblia tä mike gare metre ta ye aibe ngwane tätre niere kukwe yebiti kukwe bäri ütiäte bämikata. Ne madakäre, tärä aune täräkwata nikwe ye tä metrere kukwe kira ketare ketare Bibliabätä ye driere nuäre nie ja töi kräke, tödeka kräke, kä ngwankäre nüke jai, Ngöbö tarekäre aune kukwe mada mada kwin kräke. * (Ñäkädre nota yebätä.)

Kukwe namani bare Nabot yebätä ye tä kukwe ütiäte mike gare ja töi kräke nie

11. a) ¿Kukwe namani bare Nabot yebätä ye nita mike gare ño kä nengwane? b) ¿Nabot kukwe kwin bämikani ye tä dre driere ja töi kräke nie? c) ¿Ñobätä tärä aune täräkwata nikwe ye ñaka niena kukwe kira tä dre bämike ye mike gare krubäte? (Kukwe kädekata “Nitre tä kukwe ngwentari” tä täräkwata ne arabebätä mikadre ñärärä.)

11 Ani bliteta Nabot yebätä. ¿Kukwe namani bare Nabot yebätä ye nita mike gare ño kä nengwane? Nita mike gare bäri kwin aune bäri nuäre rükadre gare. Ni ñaka niena niere Nabot murie ketani ye nämene Jesús o nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti bämike. Nabot tö namani ja ngwain metre Jehovai yebätä murie ketani. Gobran dite krubäte ja mikani niara rüere, akwa kukwe ükaninte Ngöbökwe ye mikani täte kwe (Números 36:7; 1 Reyes 21:3). ¿Ye tä dre mike gare ja töi kräke nie? Tä mike gare nie Nabot ye erere ni rüe rakadrekä ye ngwane, nikwe niara erere ja ngwandre metre Ngöböi (ñäkädre 2 Timoteo 3:12 yebätä). * Ni kristiano jökrä ie kukwe ja töi kräke ye raba nüke gare, raba ngwen törö jai aune raba nuainne. Erametre kukwe namani bare Nabot yebätä ye tä tödeka nikwe mike dite.

12. a) ¿Ñobätä ni ñaka rabadre nütüre kukwe kira ye tä kukwe ja töi kräke ye aibe mike gare? b) ¿Dre tä nitre kristiano ye dimike kukwe bäri nguseta ye mike nüke gare jai? (Nota mikadre ñärärä.)

12 Akwa, ni ñaka rabadre nütüre kukwe kira Bibliabätä ye tä kukwe ja töi kräke nie ye aibe mike gare aune ñaka tä kukwe mada bämike jire. Kukwe kira Bibliabätä ye ruäre tä kukwe bäri ütiäte bämike. Akwa yebiti ta, kukwe kira Bibliabätä ye tä dre bämike ye ñan aibätä tärä aune täräkwata nikwe ye tä blite krubäte. Kukwe kira keteiti aune kukwe mada ye tä dre mike gare ye mikata gare bäri kwe aune kukwe ye tä dre driere nie ye mikata gare kwe arato. Ñodre, Nabot ja ngwani metre Ngöböi nememe  murie ketani ngwane yebätä nita ñäke angwane, ye tä ngwenta törö nie Kristo ja ngwani metre Ngöböi nememe murie ketani ye ngwane, aune niara ye erere nitre dianinkä nänkäre kä kwinbiti ye tä ja ngwen. Akwa ñaka tä kukwe ye aibe ngwen törö nie. Tä ngwen törö nie arato nitre oveja mada ye ja ngwanina metre Ngöböi nememe krütani ye ngwane. Kukwe ye tä ni dimike mike nüke gare bäri kwin jai Jehová tä kukwe driere nuäre nie. * (Ñäkädre nota yebätä.)

KUKWE DRIEBARE JESUKWE YE DRIETA BÄRI NUÄRE

13. ¿Kukwe meden bämikani Jesukwe abokän nita mike gare bäri kwin aune nuäre kä nengwane?

13 Kukwe bämikata ye ütiäte krubäte ñobätä ñan aune tä ni dimike kukwe ñaka nuäre rükadre gare ye driere nuäre. Ne madakäre, tä ni mike töbike aune tä mate ni brukwäte. Jesukristo nämene dirikä bäri kwin, aune niara tö nämene kukwe driei kukwe bämika nämene kwe yebiti (Mateo 13:34). Tärä aune täräkwata sribeta nikwe ye tä bitinkä kukwe mike gare bäri kwin nie Jesús kukwe bämikani yebätä. Ñodre, La Atalaya 15 julio 2008 yekwe ni dimikani levadura, mostaza nurai aune krade yebätä kukwe mike nüke gare bäri kwin jai. Kä nengwane nüke gare bäri kwin nie, kukwe bämikani ye tä mike gare Gobran Ngöbökwe ye köböire nitre kwati krubäte tä ja denkä Ngöbö mikakäre täte.

Kukwe bämikata ye tä ni dimike kukwe ñaka nuäre rükadre gare ye driere nuäre, tä ni mike töbike aune tä mate ni brukwäte

14. a) ¿Mekerabe ni nämene kukwe namani bare ni samaritano yebätä ye mike gare ño? b) ¿Kukwe kira ye nita mike gare ño kä nengwane?

14 Ruäre ngwane, kukwe kira yebätä kukwe keta kabre nie nämene abokän Jesús mikani gare. Kukwe kira ye ruäre abokän metrere kukwe niebare, akwa mada abokänbiti kukwe kwin ja töi kräke nie drie nämene. Kukwe kira ye meden abokän tä kukwe bämike aune meden abokän ñaka tä kukwe bämike, ¿ye ñokänti raba nemen gare nie? Mekerabe nükebe kä nengwane kukwe ye nüke gare bäri kwin nie. Ñodre, kukwe namani bare ni samaritano yebätä ye ni nämene mike gare ño yebätä ni raba töbike (Lucas 10:30-37). Kä 1924 yete, The Watch Tower yebätä mikani gare ni samaritano ye nämene Jesús bämike. Ji Jerusalén nänkäre Jericó kokwäre ye nämene niken motokwäre, yebätä mikani gare ji ye nämene ni kä nebätä bämike, ñobätä ñan aune Adán aune Eva ja mikani Ngöbö rüere ye ngwane nükebe kä nengwane nitre tä ja ngwen bäri käme. Mikani gare arato nitre gokä ye nämene nitre sribi bökänkä krikri aune nitre jondron rürübäinkä ye bämike, bätä ni sacerdote aune ni levita ye nämene nitre ja bianka kristiano akwa kukwe ngwarbe mikaka täte ye bämike. Akwa ¿nita kukwe kira ye mike gare ño kä nengwane? Tärä aune täräkwata nikwe ye tä driere nie ni ñaka rabadre ñäke nitre juta madate, nitre kwata bä jene o blite kukwe madabiti o nüne ño ye rüere, ñakare aune ni rabadre niaratre dimike Jehová mike gare jai. Jehová köböire kukwe metre ye tä nüke gare bäri kwin nie köbö kwatire kwatire, ye tä kä mike juto krubäte nibätä.

15. ¿Kukwe ja tötikara ja känenkäre yekänti nikwe ja tötikai drebätä?

15 Kukwe ja tötikara ja känenkäre yekänti nikwe ja tötikai meritre ni jätä kaibe deme bämikani yebätä (Mateo 25:1-13). ¿Kukwe bämikani ye Jesús tö namani tuai nüke gare ño nie kä krüte nete? ¿Kukwe bämikani yete nitre itire itire aune jondron ketare ketarebätä blitata ye tä erametre kukwe ruäre bämike? ¿O kukwe bämikani yete kukwe ütiäte krubäte ja töi kräke mikata gare nie ni dimikakäre kä nengwane? Ani mike gare jai.

^ párr. 4 Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta kukwe nuäre rükadre gare yebiti ye sribe jatani kä 2011 yete kukwe inglere yebiti. Kä nengwane kärä raba kukwe mada mada yebiti arato, ñodre kärä raba kukwe suliare yebiti.

^ párr. 5 Biblia Traducción del Nuevo Mundo inglere ükaninteta mrä ye sribedi kukwe mada mada yebiti ja känenkäre.

^ párr. 10 Ñodre, tärä Mäkwe tödeka niaratre erere ye tä nitre 14 kädrieta Bibliabätä yebätä blite. Akwa kukwe kira ye tä dre bämike ye ñan ai mikata gare kwe, ñakare aune kukwe ye tä dre driere ja töi kräke nie ye mikata gare metrere kwe.

^ párr. 11 2 Timoteo 3:12, Ngöbö Täräe, (tärä okwä ükaninte): “Arato ni jökrä tö nünanbätä Ngöböbe kräke, Gobran kri Jesubiti, ni ne endikaite kwetre”.

^ párr. 12 Erametre Bibliabätä kukwe tärä ruäre abokän raba tuin “tare rüka[d]re gare”. Akwa Jehová üai ye köböire kukwe ye tä tikani Bibliabätä. Kä nengwane, Jehová tä üai kwe yebiti nitre kristiano metre ye dimike arato, ne kwe kukwe nieta Bibliabätä aune “kukwe kaibe tiebe Ngöbökwe” ye rükadre gare ietre (1 Corintios 2:10; 2 Pedro 3:16, 17).