Känändre nekänti

Indice yete känändre

¿Törö mäi?

¿Törö mäi?

¿Täräkwata Ni Mikaka Mokre sribeta mrä mrä jatäri yebätä mäkwe ñäkäbarera? Ye erere ngwane mä raba kukwe ngwantarita ne mike gare metre:

¿Nitre kristiano raba ni krütanina ngwaka kukwe?

Nitre krütani ngwaka kukwadre o ñakare ye tä gare ni itire itire ie. Biblia ñaka tä kukwe ye mike gare metre ta, akwa tä mike gare rei Saúl aune ngobo Jonatán murie ketani ye ngwane, nitre Israel käkwe niaratre ngwaka kukwani aune krä doboi mikani kwetre (1 Sam. 31:2, 8-13) (15/6, página 7).

¿Ñokänti gare nie Ngöbö ñaka ngite kukwe tare tä nakainkä yebätä?

Jehová tä jondron jökrä nuainne metre; ñaka kukwe käme nuainne jire chi, niara töi metre, ni tare kwe aune moto kwin ni kräke (Deut. 32:4; Sal. 145:17; Sant. 5:11) (1/7, página 4).

¿Juta känti nitre kukwe driekä ribeta bäri yekänti nitre ruäre tä niken ye raba ja tuin kukwe medenbe?

Raba ja tuin kukwe ketamä ben: 1) nünandre jondron braibebiti, 2) tä nemen ulire aune 3) ja ketadre nitre madabe. Ja mräkätre tä kä ngwen nüke jai kukwe yebätä ye kräke kukwe kwin keta kabre tä nemen bare (15/7, página 4 aune 5).

¿Ñobätä José etebatre ye brukwä namani kräke?

Ñobätä ñan aune Jacob käkwe kukwe kwin krubäte nuainbare José kräke, dän bä nuäre biani kwe ie. Etebatre namani rubun kräke aune rürübäinbare kwetre ni klabore erere (1/8, página 11 nemen 13).

¿Ñobätä täräkwata kia mrä ye kwin aune nuäre kukwe driekäre?

Täräkwata kia ye jökrä sribebare ja erebe. Täräkwata kia katire katire yebätä texto tä mikani keteiti abokänbätä ñäkädre aune kukwe ngwantarita keteitibätä. Nitre gwi yekwe dre niedre ye ererebätä, nikwe täräkwata chi ye metadrete ne kwe dre nieta Bibliakwe ye mikadre gare ietre. Kukwe ngwantarita ye ni raba denkä keteiti jai mikakäre gare köbö mada ngwane ni gwi yei (15/8, página 13 aune 14).

¿Kukwe Peshitta siríaco ye dre gärätä?

Kukwe siríaco ye jatani kukwe arameo yekri abokän tikani bäri siklo II o III yete. Kukwe Kristiano Tikani Griekore ye ruäre kwitani kena kukwe siríaco yebiti. Biblia kwitani kukwe siríaco yebiti ye kädekani Peshitta (1/9, página 13 aune 14).

¿Nitre rüne dre nuaindre monsotre kwetre ngübakäre?

Rabadre monsotre kwetre ye kukwe nuin, ne kwe töita ño ye rabadre gare ietre. Nitre rüne rabadre monsotre kwe ye buke kukwe ja üairebiti aune rabadre jie ngwen kwin, metrere kukwe ja üaire drieta ietre ye ñaka rabadre nüke gare ietre ye ngwane (15/9, página 18 nemen 21).

¿Gobran Ngöbökwe dre dre diainkä?

Bren, gata, sribi ñakare, rü, mrö nika aune nüna bobre ye diainkä kwe (1/10, página 6 aune 7).

¿Kukwe meden ükaninte kädrieta Bibliabätä abokän köböire nitre mada gobrain Kristobe?

Däkien Jesús Mrö Biani Deu, ye bitikäre niarakwe kukwe ükaninte nitre apóstol ja ngwanka metre yebe: kukwe ükaninte ye kädekata kukwe ükaninte Gobrankäre (Luc. 22:28-30). Kukwe ükaninte ye köböire nitre ye rabadi gobrane kä kwinbiti Jesube (15/10, página 16 aune 17).

Diablu ye metre mikata gare ketebu Bibliabätä ye mä raba niere.

Biblia tä niere Diablukwe blitabare Jesube nuatekäre. Diablukwe blitabare Ngöböbe Job näire arato. Kukwe ketebu ye tä mike gare Satana ye metre (1/11, página 4 aune 5).

¿Nire nire nämene “juta [...] niara kä ye ngwankäre” niebare Santiagokwe Hechos 15:14 yekänti?

Ye nitre Judea aune nitre ñaka Judea kukwebätä Ngöbökwe ükaninkrö nitre “dianinkä [...] jändrän kuinkuin nuenbare [...] mikakäre gare ni mda mdaye abkokäre [...] käräbareta” ye kwrere (1 Ped. 2:9, 10) (15/11, página 24 aune 25).

¿Timgad ye nämene nemenkä medente, aune nitre nünanka yete ye töi nämene ño?

Timgad ye juta kri nitre Roma yekwe nemenkä África ngwitärikri yekänti (kä nengwane kä ye kädekata Argelia). Nitre nünanka yete ye töi nämene ño ye mikata gare krörö kukwe tikani jutate yebiti: “Muntiadre, jübadre, jadadrekä, kötadre. ¡Yebrä nüna kwin!”. Kukwe nieta 1 Corintios 15:32 ye erere nitre ye töi nämene nünanbätä (1/12, página 8 nemen 10).