Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

¿David kukwe niebare Salmo 37:25 aune Jesukwe kukwe niebare Mateo 6:33 yekänti, ye tä mike gare Jehová ñaka ni kristiano tuainmetre mrö täi nike jire?

David käkwe tikani: “Ti ñaka ni kukwe kwin nuainkä ye tuin jire mikaninte kaibe, bätä ti ñaka monsotre kwe ye tuin ban känene” (Sal. 37:25). Kukwe ye erere namani bare niarabätä yebätä kukwe ye niebare kwe ni jökrä kräke: Jehovakwe niara ngübabare ye namani gare kwin ie. Akwa, kukwe ye ñaka tä mike gare ni Jehová mikaka täte ñaka mrö nikabare jire aune ñaka mrö täi nikai jire.

Ruäre ngwane David ja tuani kukwe tare ben. Bati, niara nämene ngitie Saúl ngänikaire. Mrö jatani krüte kän yebätä ban käräbare kwe ja kräke aune nitre ja ketaka ben kräke (1 Sam. 21:1-6). Kukwe tare ye näire niara namani “ban känene”, akwa niara namani kisere jondron ribere ni madai mrökäre ye nie ñaka jire. David ie namani gare Jehovakwe ñaka niara tuanimetre kaibe.

Mateo 6:33 yekänti Jesukwe niebare nire käkwe Gobran Ngöbökwe mikai käne angwane jondron meden ribeta kwe jai ye Ngöbökwe biain ie. Jesukwe niebare: “Munkwe gobran Ngöbökwe känä jankunu käne aune kukwe metre Ngöbökwe bätä jondron jökrä mada [mrö, tomana, aune dän] ye biandi munye”. Akwa, niebare kwe arato “etebankätre” rüe rakadikä ye ngwane ruäre ngwane rabadi mrö nike (Mat. 25:35, 37, 40, Ngöbö Täräe, tärä okwä ükaninte). Kukwe ye erere namani bare Pablobätä; ruäre ngwane niarakwe mrö aune tomana täi nikani (2 Cor. 11:27).

Kukwe keta kabre mikai ni rüere ye Jehová tä niere nie. Diablu kukwe ngwarbe niebare ye nita mike gare, ye ngwane Ngöbö raba ni tuenmetre ja tare nike jondron ruärebätä (Job 2:3-5). Ñodre, gobran nazi ja mräkätre ruäre kani ngite ye ngwane dre dre namani bare bätätre yebätä ani töbike. Mrö ñaka bian nämene ietre ye kö okwä Diablukwe abokänbiti niaratre nuate nämene ne kwe ñaka ja ngwandre metre kwetre. Akwa, nitre Testiko ja ngwanka metre ye Jehová kukwei mikani täte jankunu aune niarakwe ñaka tuanimetre kaibe. Ngöbökwe niaratre tuanimetre ja tuin kukwe tare yebe, ye erere arato niara tä nitre kristiano jökrä tuenmetre ja tuin kukwe jene jene ben. Akwa, nitre jökrä tä ja tare nike niara kä ngwianbätä ye niarata dimike kä ngwen nüke jai (1 Cor. 10:13). Kukwe nieta Filipenses 1:29 ye tädre ni töibätä: “Munkwe tödekani Jesukristobti. Akwa ñan munkwe tödekadre jirekäbe bti, akwa Ngöbö moto kuinbti munkwe ja tare nikadre kräke abko kuin munkrä arato abko rabadre gare munye”.

Jehová täi nitre niara mikaka täte yebe käbämikata kwe. Ñodre, Isaías 54:17 tä niere nie: “Jondron keta kabre rükäre yebiti ja mikai mä rüere, akwa kukwe tare ñaka nuaindi mäbätä”. Kukwe ne aune kukwe mada käbämikata ye tä mike gare metre nie Ngöböta juta kwe ngübare. Akwa, ni kristiano itire itire raba ja tuin kukwe ruäre ben aune ruäre ngwane raba krüte.