Känändre nekänti

Indice yete känändre

Nitre tä kukwe ngwentari

Nitre tä kukwe ngwentari

Juan 11:35 tä mike gare ye erere, ¿ñobätä Jesukwe muabare jämi Lázaro miketa nire ye känenkri?

Ni mräkätre tare nikwe tä krüte ye ngwane nita muaire krubäte, ñobätä ñan aune nita nemen ulire täbätä. Lázaro nämene tare Jesukwe, akwa krütani ye ñan aibätä muaibare kwe, ñakare aune Lázaro mräkätre bätä ja ketamuko kwe ye namani tuin bobre ie, mikata gare Juankwe ye erere (Juan 11:36).

Lázaro nämene bren namani gare Jesús ie angwane ñaka nikani drekebe gwirete mikakäreta kwin. Texto ne tä niere: “Akwa Lázaro bren nie rükaba [Jesús] ie angwane niara näma, ye känti rababa köböbu mda” (Juan 11:6). ¿Ñobätä ngrötatebare kwe? Kukwe ütiätebätä nuainbare kwe. Jesús arabe käkwe mikani gare krörö: “Bren ye kisete niara ñan krütadre janknukäre akwa, bren ye köböire Ngöbö di kri amne ti Ngöbö Odei di kri rabadi mikani tuadre” (Juan 11:4). Lázaro namani bren akwa ñan krütadre yekäre. Lázaro krütani yebiti Jesús tö namani “Ngöbö di kri [...] mika[i] tuadre”. ¿Nuainbare ño kwe? Niara tö namani kukwe ñan tuabare nuain ja ketamuko kwe ye mikakäreta nire.

Köbö ye ngwane Jesukwe blitabare nitre ja tötikaka kwe yebe, angwane gata ye bämikani kwe nita kübien ye kwrere. Ye medenbätä, niebare kwe tä “kibien, akwa ti bike niken gaenkröta” (Juan 11:11). Ni rüne käkwe monsoi tädre kübiani mikadreta ngwäte ye kwrere Lázaro mikadreta nire ye namani niara kräke. Aisete, Lázaro krütani yebätä niara ñaka nikaninkä krubäte.

Ye erere angwane, ¿dre käkwe Jesús mikani muen? Nibira gare nie erere, kukwe nini yete ye tä ni dimike kukwe ye mike nüke gare bäri kwin jai. Jesús nikani María Lázaro ngwai tuinbiti ye ngwane, María aune nitre mada nämene muen ye tuani kwe ye ngwane namani “ulire amne moto [namani] däre krübäte”. Nitre ja ketamuko Lazarokwe ye nämene ulire krubäte ye Jesukwe tuani angwane niara namani ulire krubäte arato. Ye medenbätä, “Jesukwe müaba[re]” (Juan 11:33, 35).

Kukwe ye tä mike gare Jesús di tärä ni mräkätre krütanina ye mikakäreta nire kä mrä nibira ja ken yete. Arato, nitre mräkä tä krüte ye tuin bobre ie, kukwe mada ja töi kräke mikata gare nie kukwe yebätä, nitre mada mräkä tare kwe tä krüte ye nikwe mikadre tuin bobre jai arato.

Jesukwe Lázaro gaikröta ye nämene gare ie. Akwa, muabare kwe ñobätä ñan aune nitre ja ketamuko kwe nämene tare kwe aune namani tuin bobre ie yebätä nuainbare kwe. Ye erere arato nitre mada tuin bobre nie ye ni töi mikai “nire nire tä ulire amne tä ja müaire abko ben [...] ja müaidre gwaire siba” (Rom. 12:15). Nita nemen ulire ye ñan tä mike gare ni ñaka tä tödeke nitre krütanina gaikröta yei. Aisete, Jesús muabare jämi Lázaro miketa nire ye ngwane kukwe yebiti kukwe kwin bämikani kwe ni kräke, ne kwe ni rabadre nitre mräkä tare kwe krütani ye mike tuin bobre jai arato.