Känändre nekänti

Indice yete känändre

Eliseo karo ñukwäre tuani. ¿Tuin mäi?

Eliseo karo ñukwäre tuani. ¿Tuin mäi?

Rei Siria tö namani Eliseo ni Ngöbö kukwei niekä ye murie ketai, yebätä nikani jiebiti nememe Dotán, juta ye abokän nämene ketaninkä kibiti ngutuä mente kwin yebiti. Ye näire deu, rei Siria käkwe mädä, karo rükäre aune nitre rükä kwati juani; dekä, nitre rükä ye nämene jökrä juta ye bäreta (2 Rey. 6:13, 14).

Ni sribikä Eliseo kräke nükani krö aune nikani jubäre ye angwane, rüetre jökrä ye jutuabare ie yebätä kä jürä namani krubätebätä aune niebare kwe: “¡Aingwaree, ti däkien! ¿Nikwe dre nuaindi?”. Yebätä, däkien kwe käkwe niebare ie: “Mäkwe ñan kä jürä ngwan jabätä, ñobätä ñan aune nitre tä bäri kwati nibe nitre tä niaratrebe ye kräke”; aune namani orare: “Jehová, niara okwä ngiente, ne kwe jutuadre ie”. Biblia tä mike gare, “bengwaire, Jehovakwe ni sribikä kräke ye okwä ngianinte, aune jutuabare ie; aune kä tokwä ye jökrä te mädä aune karo rükäre ñukwäre nämene kwati krubäte Eliseo ye bäreta” (2 Rey. 6:15-17). ¿Kukwe namani bare Eliseo yebätä ye tä dre driere nie?

Eliseo ñaka nitre rükä Siria ye jürä ngwani jabätä ñobätä ñan aune nämene tö ngwen Jehovai aune Jehovakwe kriemikani ye tuani kwe. Kä nengwane, Jehovakwe jondron ñan tuabare nuaindre ye ni ñaka ngübare, akwa tä juta kwe ye kriemike ño keteitibe ye tuin nie. Ye abokän, nita ketaninkä “mädä aune karo rükäre ñukwäre” yebiti kwrere. ¿Tödeka nikwe yebiti jondron ye tuin nie aune nita tö ngwen erametre Ngöböi? Ye erere ngwane ja rabai ruin kriemikani nie aune Jehovakwe jondron kwin nuaindi ni kräke ye nikwe tuadi (Sal. 4:8). Kukwe mada namani bare Eliseo yebätä ye tä dre driere nie ye ani mike gare jai mada.

SRIBI BIANI ELISEO IE

Bati, Eliseo nämene tirete dobro ükete aradobiti angwane, Elías ni Ngöbö kukwei niekä nükani känti aune dän sribikäre ie ye kitani kwe niarabiti. Kukwe yebiti dre bämikani ye nämene gare kwin Eliseo ie, yebätä bieta sribebare kwe rün aune meye ye tuametrekäre aune nikani sribikäre Elías ben (1 Rey. 19:16, 19-21). Eliseo nämene juto biare aune töi nämene krubäte sribibätä Ngöbö kräke, ye medenbätä namani ütiäte krubäte Jehová kräke sribi kwe ye nuainkäre, aune ja känenkäre namani sribire Elías täte ni Ngöbö kukwei niekä ye kwrere.

 Kä kwä ti te Eliseo sribibare Elías kräke. Kä ye jökrä te, “nämene ñö keke Elías ye kisete” (2 Rey. 3:11). ¿Dre gärätä kukwe yebiti? Kä ye ngwane, nitre nämene mröre kisebiti, ñaka nämene mröre cuchara yebiti. Ye medenbätä, Elías nämene mröre ye bitikäre Eliseo nämene ñö keke kisete bätätekäre ie. Mikata gare ne erere, sribi ruäre Eliseo nämene sribi nuainne ye ni jökrä ie nämene gare aune ñan raba tuin ütiäte; akwa niara kräke sribi ye nämene ütiäte krubäte.

Kä nengwane, nitre kristiano kwati tätre tödeke aune tö sribidi ja nire tätebiti Jehová kräke ye kätä töi mike sribi keta kabre nuainne köbö täte. Ruäretre nikanina nüne mente mräkätre aune ja ketamuko kwetre ye bäre mento sribikäre Betel o Ju ja Ükarakrö sribekäre, sribi ye abokän ñaka raba tuin ütiäte nitre kwati ie. Akwa sribi ye jökrä ütiäte aune ñaka tä ni mike tuin bäri ngwarbe ye kwrere. Ne madakäre, Jehová okwäkänti sribi ye jökrä ütiäte krubäte. Nikwe mikadre tuin ye erere jai arato, ¿ñan ererea? (Heb. 6:10.)

SRIBI BIANI ELISEO IE YE MIKANI ÜTIÄTE KWE JAI

Ngöbö jämi niken Elías ngwena ‘kä kwinbiti murie dite krubäte teta’ ye ngwane, juani kwe Guilgal nemen Betel. Elías töi ñaka nämene Eliseo ngwanbätä ja mukore, akwa Eliseo niebare ie: ‘Erametre tikwe ñaka mä tuainmetre jire’. Nikanintre ji ngrabare ye ngwane, Elías niebare bobu jire Eliseo ie ñaka rikadre jankunu mukore (2 Rey. 2:1-6). Akwa niarakwe ñaka nuainbare. Rut nämene Noemí tarere yebätä ñaka tuanimetre kwe, ye erere Eliseo nuainbare (Rut 1:8, 16, 17). Erametre, Ngöbökwe Eliseo mikani sribikäre Elías kräke ye nämene mike ütiäte jai.

¿Niarakwe kukwe kwin bämikani ye erere ni raba ja ngwen ño? Juta Ngöbökwe yete sribi biandre nie angwane, nikwe mikadre ütiäte jai aune sribi ütiäte Jehovakwe tä ni kisete ye nikwe ñaka käi kwitadrekä jabiti (Sal. 65:4; 84:10).

“TIKWE DRE NUAINDRE MÄ KRÄKE YE KÄRERE TIE”

Ji ngrabare Elías, käkwe niebare Eliseo ie: “Tikwe dre nuaindre mä kräke ye kärere tie”. Salomón erere Eliseo ñaka jondron kä nebätä ye käräbare. Ñakare aune, üai deme nämene ni Ngöbö kukwei niekä yebiti ye jatadre niarabiti käräbare kwe (1 Rey. 3:5, 9; 2 Rey. 2:9). ¿Metrere nämene dre kärere? Ngöbökwe Kukwe biani yekänti nie nämene, nitre rüne käkwe jondron kwe ye döräidre monsotre kwe yebiti angwane rabadre jondron bien bäri monso mubai kwe yei (Deut. 21:15-17). Yebätä, metrere Eliseo mikadre Elías ni Ngöbö kukwei niekä ye täte meden käräbare kwe. Erametre, Elías ñaka kä jürä ngwani jabätä, abokän käkwe ‘Jehová mikani täte ja di tätebiti’, ye erere Eliseo tö namani nuain (1 Rey. 19:13, 14).

Yebätä, Elías niebare ie: “Jondron ñaka nuäre mäkwe käräni. Ti diainkä mento mäbätä mäkwe tuadi angwane, ye erere rabai bare mä kräke; akwa mäkwe ñaka ti tuadi angwane, ñaka rabai bare” (2 Rey. 2:10). Elías kukwe niebare ie yebiti, kukwe ketebu mikani gare kwe: kena, jondron käräbare kwe ye Jehová aibe raba bien ie, aune ketebukäre, Eliseo tö rabadre jondron ye tuai jakwe angwane, ja mikadrete kwe Elías ben nememe mrä.

ELISEO JONDRON TUANI KÖBÖRE

¿Eliseo jondron käräbare ye namani kwin Ngöbö kräke? Dre namani bare ja käne ye Biblia tä mike gare: “Angwane, niaratre nikani ji ngrabare, blite jabe ye ngwane, batibe karo rükäre ñukwäre aune mädä ñukwäre jutuabare ie, aune ye käkwe niaratre nibu ye dianinkä jene jene mento; aune Elías nikani kunkwäre kä kwinbiti murie dite krubäte yete ta. Kä ye jökrä ngwane, Eliseo nämene ye mike ñärärä”. * Erametre, Eliseo jondron käräbare ye Jehovakwe biani ie, ñobätä ñan aune Elías nikani ye tuani kwe, üai deme ye biani ketebu ie aune namani sribire Elías täte (2 Rey. 2:11-14).

Dän sribikäre Eliakwe ye Eliseo käkwe diani aune kitani kwe jabätä. Yebiti mikani gare metre niara namani ni Ngöbö kukwei niekä mada. Aune erametre Jehovakwe kani ngäbiti, ñobätä ñan aune ja känenkäre Eliseo käkwe jondron ñan tuabare nuainbare, ñö Jordán ye ñäkäninbiti kwe.

Erametre, karo rükäre ñukwäre aune mädä ñukwäre Eliseo tuani Elías jänikani murie dite krubäte yete ta ye ngwane ye käkwe töi mikani ñan krütare, jondron ye erere abokän tua ñaka mantre jetebe. Kukwe yebiti niarakwe dre käräbare ye Jehovakwe kani ngäbiti ye bämikani metre kwe ie. Kä nengwane, nita  jondron kärere orasionte Jehovai ye niara ñaka tä mike gare nie köböre, akwa die kri krubäte yebiti tä ja töi mike nemen bare ye raba nüke gare nie. Niara tä jondron kwin nuainne juta kwe kä tibienbätä kräke ye nikwe mikadre ñärärä ye tä ni dimike karo üaire kwe ye “tuin” sribire (Ezeq. 10:9-13).

Eliseo yebätä kukwe keta kabre namani bare ye käkwe mikani gare metre ie Jehová ye abokän dite krubäte. Ñodre, Ngöbö die ye köböire kukwe keta jätäbiti keta ti ñan tuabare nuainbare kwe bäri Elías yebiti ta. * Eliseo nämene Dotán ye ngwane, mädä aune karo rükäre ñukwäre tuaninta bobukäre kwe, kädrieni kena kukwe nekänti ye erere.

ELISEO TÖ NGWANI JEHOVAI

Eliseo nämene Dotán ye ngwane, nitre kwati rüere ja ükaninkrö bäreta ye ñaka jürä ngwani kwe jabätä. ¿Drekwe dimikani? Nämene tödeke krubäte ye käkwe dimikani. Nikwe tödekadre ye erere arato. Ye medenbätä, nikwe Jehová üai deme ye kärädre ie tödekakäre aune Ngöbö töi mada ye kwrere ja töi mikakäre (Luc. 11:13; Gál. 5:22, 23).

Kukwe namani bare Eliseo yebätä Dotán ye käkwe mikani tö ngwen bäri Jehovai aune nitre rükä üaire kwe yei. Ngöbökwe angeletre ye mikani juta bäreta aune nitre niara rüe ye bäreta arato ye Eliseo käkwe tuani. Aune Jehovakwe nitre niaratre rüere okwäte kä mikani drüne ye bitikäre Eliseo aune ni sribikä kräke namani kwäre (2 Rey. 6:17-23). Kukwe ñaka nuäre kräke namani bare ye ngwane, tödekabare kwe aune tö ngwani täte kwe Jehovai, nuainbare käne kwe ye erere.

Eliseo erere, nikwe tö ngwandre Jehovai (Prov. 3:5, 6). Nikwe nuaindi angwane, ‘Jehovakwe ni dimikai aune jondron kwin nuaindi kwe ni kräkeʼ (Sal. 67:1). Karo aune mädä ñukwäre ñaka jutuai metre nie ja bäre, akwa kä nengwane Jehová tä juta kwe kriemike ye erere nuaindi arato kwe kä ja känenkäre yete, “ja tare nikani kri” ye ngwane (Mat. 24:21; Apoc. 7:9, 14). Kukwe ye jämi nemen bare angwane, ‘Jehová ye ni kriemikaka ye nikwe ngwandre törö jai’ (Sal. 62:8).

^ párr. 16 Elías ñaka nikani kä üaire te, Jehová aune angeletre tä nüne yekänti. Mä raba kukwe mada mike gare jai, La Atalaya 15 septiembre 1997, página 15 yebätä.

^ párr. 19 La Atalaya 1 agosto 2005, página 10 mikadre ñärärä.